Klasik Müzik Notları   Klasik Müzik   Besteciler  Eserler  Solistler  Hakkında  İletişim
 
 
 Eser, Besteci, Solist Aratın:
 

 
Klasik Batı Müziği Eserleri

| Hepsi | Senfoniler | Uvertürler | Konçertolar |

Aleksandr Borodin, Senfoni No. 2 Si minörAleksandr Borodin, Senfoni No. 2 Si minör
Borodin'i çok kimse yalnýz besteci olarak tanýr. Oysa, aldehitler üzerindeki çalýþmalarý ile çaðýnýn tanýnmýþ kimya bilginleri arasýnda sayýlýr. Fýrsat buldukça müzikle de ilgilenirdi, bîr yandan Týp Akademisi üyesi olarak, diðer yandan Rus... Devamı >>

Anton Bruckner, Senfoni no. 0 Fa minorAnton Bruckner, Senfoni no. 0 Fa minor
Anton Bruckner'in Fa minor Çalýþma Senfonisi, (Studiensymphonie / Study Symphony) veya kýsaca Fa minor Senfoni WAB 99, 1863'te Otto Kitzler'in kursunda orkestrasyon formu için bir çalýþma olarak bestelenmiþtir. Akademisyenler ilkin... Devamı >>

Antonin Dvorak, 9. Senfoni Mi Minör Op. 95 "Yeni Dünyadan"Antonin Dvorak, 9. Senfoni Mi Minör Op. 95 "Yeni Dünyadan"
Yeni Dünya Senfonisi olarak bilinen Senfoni No 9 Mi Minör "Yeni Dünyadan" (Op. 95), Antonin Dvorak tarafýndan Amerika Birleþik Devletleri'ne 1892-1895 yýllarýnda yaptýðý ziyaret sýrasýnda 1893 yýlýnda bestelenmiþtir. Þimdiye dek yaptýðý en... Devamı >>

Antonin Dvorak, Senfoni No. 7 Op. 70 Re minor
Ýlk olarak 22 Nisan 1885 günü Londra'da, bestecinin yönetiminde seslendirilen bu eser, ayný tonda yazýlmýþ olan Dördüncü Senfoni'den, çoðu kez, "re minör büyük senfoni" diye ayýrt edilir. Dokuzuncu Senfoni (Yeni Dünya'dan) ölçüsünde tanýnmýþ... Devamı >>

Dimitri Þostakoviç, Senfoni No. 5 Op. 47 Re minörDimitri Þostakoviç, Senfoni No. 5 Op. 47 Re minör
Þostakoviç'in 1937 yýlý Nisan ve Temmuzu arasýnda yazdýðý ve ilk kez 21 Kasým 1937 de Leningrad'da, þef Yevgeny Mravinsky yönetimindeki Leningrad Senfoni Orkestrasý tarafýndan seslendirilen Beþinci Senfoni'si, bestecinin en tanýnmýþ eserlerinden... Devamı >>

Dimitri Þostakoviç, Senfoni No. 7 Op. 60 Do Majör "Leningrad"Dimitri Þostakoviç, Senfoni No. 7 Op. 60 Do Majör "Leningrad"
20. yüzyýlýn büyük tanýðý Þostakoviç 1906-1975 yýllarý arasýnda yaþamýþtýr. St. Petersburg doðumlu olan besteci ilk olarak annesiyle piyano öðrenimine baþladý. Sonrasýnda Petersburg Konservatuvarý'nda gördüðü öðrenim ile müzikal donanýmýný... Devamı >>

Fazýl Say, Mezopotamya Senfonisi Op. 38Fazýl Say, Mezopotamya Senfonisi Op. 38
Fazýl Say'ýn 2. senfonisi olan Op. 38 Mezopotamya Senfonisi 23 Haziran 2012 tarihinde þef Gürer Aykal yönetimindeki Borusan Filarmoni Orkestrasý tarafýndan Ýstanbul'da seslendirilmiþtir. Eserin bu ilk seslendiriliþinde solist olarak... Devamı >>

Fazýl Say, Ýstanbul Senfonisi Op. 28
Fazýl Say'ýn izlenimci yapýdaki Ýstanbul Senfonisi adlý eseri Konzerthaus Dortmund'un sipariþi üzerine 2008–2009 yýllarýnda bestelenmiþtir. Ýstanbul Senfonisi'nin ilk seslendiriliþi 13 Mart 2010'da Dortmund’da Howard Griffiths... Devamı >>

Felix Mendelssohn, Senfoni No. 3 Op. 56 La Minor "Ýskoç"Felix Mendelssohn, Senfoni No. 3 Op. 56 La Minor "Ýskoç"
Ýlk yorumu: 1842, Leipzig. Felix Mendelssohn'un 1829 yýlýnda Ýskoçya'ya yaptýðý gezi iki yapýtýnýn doðmasýna yol açmýþtýr. "Ýskoç" adýyla bilinen senfoni ve "Fingal Maðarasý" uvertürü. Edinburgh'dan ailesine gönderdiði bir mektubunda þu... Devamı >>

Franz Schubert, Senfoni No. 8 D. 759 Si Minor "Bitmemiþ Senfoni"Franz Schubert, Senfoni No. 8 D. 759 Si Minor "Bitmemiþ Senfoni"
Ýlk yorumu: 1865, Viyana. 1822 yýlýnda Graz kenti "Müzik Birliði Derneði"ne onur üyesi seçilen besteci bu davranýþa karþýlýk olarak bir senfoni bestelemeyi düþünmüþ, iki bölümünü orkestralamasýyla tamamlamýþ, üçüncü bölüm "scherzo" nun... Devamı >>

 1  2  3  4  5  Sonraki >>


ÇYDD


Klasik Müzik Notları
Mobil Kullanım İpuçları

  © 2009-2021 Klasik Notları | Klasik Müzik Sitesi | www.klasiknotlari.com