Klasik Mzik Notlar   Classical Music   Composers  Works  Soloists  About  Contact
 
 
 Search Works, Composers, Solists:
 

 
Klasik Notlar Twitter Hesab

Carl Maria von Weber

Composer Introduction

Weber'in adýný duyunca hatýrýmýza þarkýlarýyla, korolarýyla “Freischütz” operasý gelir. Bu eser, dünyadaki esrarlý kuvvetlerin sihrine kapýlarak onu terennüm eden, romantik bir ruh ile doludur. Düþen çiðlerin serinlettiði bir sabah vakti gibi cüretli ve taze fikirlerle klasizmden ayrýlarak doðan, fakat form bakýmýndan hala klasik geleneðe baðlý kalan yeni romantizm Weber'de belirmektedir.

Weber'in deðerli ve espri ile dolu yazýlarý da vardýr. Bu yazýlara bakanlar orada baþka bir Weber keþfederler. O, “Freischütz” deki orman fýsýltýlarýný ve esrarengiz sesleri teganni eden, parlak bir atýlganlýkla klarnet namelerini ve piyano virtiözlüðünü pýrýl pýrýl saçan Weber'den baþka biridir.

Weber, Mozart'dan hareket ederek iþe baþladý, hiç olmazsa form ve teknik bakýmýndan O'na yakýndýr. Bir “Hayaller” operasý da denilebilecek olan “Freischütz” te, ruhunu þeytana satan genç avcýnýn hikayesini canlandýrýr. Bir müzikli dram olan “Euryanthe” de daha sonra varýlan sonuçlara yaklaþýr.

Enstürman eserlerinde incilerden mürekkep þaþaalý gerdanlýklar kabilinden sesler dizer. Doðuþtan müzisyen olan kafasýnda büyük ve ciddi tasavvurlarý gittikçe kemale erdiren Weber'in þahsýnda zamanýn zevki ile bunun üstünde olan unsurlarýn ne kadar girift halde olduðunu müþahede etmek enteresandýr.

“Freischütz”ün Berlin'deki ilk temsili opera tarihinde Mozart zamanýndan beri, görülmemiþ olan, bir dönüm noktasý oldu. Yeni bir çýðýr açýlmýþtý. Weber bu yeniliði, güfte yönünden baþarýlý olmayan, fakat müzik bakýmýndan çok deðerli olan “Euryanthe” ile fevkalade derinleþtirdi. Vakitsiz ölümün engel olduðu “Oberon” un revizyonu ile þüphesiz bu yolda daha yeni geliþmelere varabilirdi.

Weber, damarlarýnda Fransýz kaný da bulunan bir “Aleman” idi. Babasýnýn memleketi Schwarzwald'dý. Fakat Constanze Mozart'ýn amcasý olan, dehaya yakýn bir dereceden kabiliyetli olup, türlü iþlere karýþan, fakat haddini bilmeyen ve bazen dürüst olmayan babasý, huzursuz bir halde bir diyardan ötekine koþuyor hiçbir yere yerleþemiyordu. Bu yüzden Weber'in çocukluðu bir göçebe hayatý þeklinde geçti. Doðduðu Eutin'den Hildburghausen'e sonra Salzburg'a gitti.

Orada Michael Haydn, Weber'e hoca ve rehber oldu. Daha sonra Münih'e taþýndýlar ve orada Weber, ikinci “opus”u olan eserini kendi eliyle en yeni taþ basma tekniði ile bastý. Freiberg'e, tekrar Salzburg'a, sonra Hamburg, Augsburg ve nihayet Viyana'ya gittiler. Viyana'da çok kudretli ve nüfuzlu Abbé Vogler, Weber'e hocalýk yaptý sonunda Breslau þehir tiyatrosunda orkestra þefi oldu.

Henüz yirmi yaþýndayken, Silezya'da, Karlsrude'de oturan Württemberg Prensi Eugen'in hizmetine girdi. Prensin yardýmý sayesinde babasý ile birlikte Stuttgard'a yerleþti ve orada “Silvana” operasýný yazdý. Fakat burada geçirdiði mesut günler feci bir þekilde sona erdi. Babasýnýn iþlediði ihtilas (para aþýrma) suçundan dolayý Württenberg'den sürgün edildiler.

Bu sýrada olgun bir þahsiyete eriþen Weber, Darmstadt ve Mannheim'da kýsa bir müddet kaldýktan sonra tekrar Vogler'in etrafýnda toplanan talebeler arasýna katýldý. Ondan sonra baþarýlý bir piyanist ve besteci olarak bütün Almanya'yý dolaþtý. Prag'da da bir müddet tutundu ve nihayet Dresden operasýnda yerini buldu. Gerçi orada bürokrasi ve rakipler ile mücadele etmen zorunda kaldý ama, dokuz sene müddetle mesut ve istikrarlý bir hayat geçirdi. Sonra “Oberon“ operasýnýn temsili için Londra'da iken ölüm, aðýr hasta olan Weber'in elinden kalemini aldý.

Weber müziðin her nevinden eserler vermiþtir. Oda ve kilise müziði, koro, orkestra ve piyano için eserler ve liedler (þarkýlar) yazdý. Fakat asýl sahasý operaydý. Sahnenin çok cepheli ülkesi “Abu Hasan”ýn mizahi havasýndan ve “Pireziosa” piyesini tasvir eden sahne müziðinden “Euryanthe”nin yüceliðine, “Oberon”un dramatik zenginliðine kadar uzanýyordu. Fakat hepsinin baþýnda en çok kalpleri cezbeden “Freischütz” operasýdýr.

Weber'in müziði sonraki devirlerin ýþýðý altýnda tekrar ilgi toplamaktadýr. Wagner, Pfitzner ve Hindemith gibi isimler bunun þahididir.


We are not afraid to be followed! Click to follow: twitter.com/klasiknotlariExample Works by Carl Maria von Weber


Related Interesting Articles


Some of the Contemporary 19.-20. Century ComposersReference info: "Carl Maria von Weber", 2009 , Klasik Notlari website, http://www.klasiknotlari.com/en/201/Carl_Maria_von_Weber.html


 Share this page in Facebook.

 Share this page in Twitter.

 Share this page in Delicious.


Klasik Notlar Sitesi klasik mzikte kim kimdir, hangi dnem bestecilerinin eserleri nelerdir, hangi solistler ne virtzdr, kaliteli mzik nedir ne deildir... Konserlerde hangi abiye giysiler giyilir, altn elmas nasl mcevherli taklar taklr!... Bestecilerin hayatlar nasldr, besteleri ne zaman yazlm, nasl ve neler ifade etmektedir, neden, niye, niin gibi sorular iin bir kaynak olma amacndadr.


YDD


Classical Music Notes
Mobile Usage Tips

  2009-2021 Klasik Notlar | Klasik Mzik Sitesi | www.klasiknotlari.com