Klasik Mzik Notlar   Classical Music   Composers  Works  Soloists  About  Contact
 
 
 Search Works, Composers, Solists:
 

 
Classical Music Soloists

| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | R | S | T | U | V | Y | Z |

Orhan AhýskalOrhan Ahýskal
Violinist Orhan Ahýskal's performance career covers a wide array of styles and periods from authentic performances of Baroque and pre-Baroque music to avant-garde works of the 20th century. In addition to his wide repertoire, Ahýskal's warm stage... More >>

Ediz Oytun YaþlýçamEdiz Oytun Yaþlýçam
Sanatçý 1987 yýlýnda Roma'da doðdu. Keman çalýþmalarýna 5 yaþýnda babasý Emin Güven Yaþlýçam ile baþladý. 1999-2000 öðretim yýlýnda Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Devlet Konservatuvarýna kabul edildi. Burada Prof. Nuri Ýyicil ile keman... More >>

Gülsin Onay
Piyano eðitimine üç buçuk yaþýnda baþlayan Gülsin Onay ilk konserini altý yaþýnda TRT Ýstanbul Radyosunda verdi. Üstün Yetenekli Çocuklar Kanunu kapsamýnda, iki yýl Mithat Fenmen ve Ahmed Adnan Saygun tarafýndan Ankara'da özel eðitim verilerek 12... More >>

Olga KernOlga Kern
Büyük büyük babasý Çaykovsky'nin arkadaþý, tüm ailesi müzik dünyasý ile içiçe olan, aile boyu müzisyen bir geleneðin son temsilcisi Olga Kern 1975'te müzisyen bir ailenin çocuðu olarak Rusya'da dünyaya geldi. 7 yaþýnda ilk konçertosunu... More >>

Onur ÞenlerOnur Þenler
1984'te Ankara'da doðdu. 7 yaþýnda Kemal Eroðlu ile piyano çalýþmaya baþladý. 9 yaþýnda Hacettepe Üniversitesi Devlet Konservatuvarý Yaylý çalgýlar Viyolonsel ana sanat dalýnda yarý zamanlý olarak okumaya baþladý. Çalýþmalarýna Çaðlayan Ünal ile... More >>

Orçun CivelekOrçun Civelek
1979 yýlýnda Ankara'da doðdu. Küçük yaþta babasý Bülent Civelek ile klarnet çalýþmalarýna baþladý. Ýlk konserini 8 yaþýnda CSO ile verdi. Hacettepe Üniversitesi Ankara Devlet Konservatuvarýna girdi. Aykut Doðansoy ile klarnet ve oda müziði... More >>

Orhan AhýskalOrhan Ahýskal
Barok ve barok öncesi eserlerin otantik icra çalýþmalarýndan çaðdaþ müziðin "avant-garde" eserlerine kadar çok geniþ bir daðarcýða sahip olan Ahýskal, kuþaðýnýn en önemli kemancýlarýndan biri olarak kabul edilmektedir. Çarpýcý icralarýyla tanýnan... More >>

Oydýn AlimovaOydýn Alimova
Oydýn Alimova 1989 yýlýnda Özbekistan Taþkent'de doðdu. 1996 yýlýnda Uspensky Devlet Müzik Okulu'nun yetenek sýnavýnda L. R. Florenyeva'nýn öðrencisi olarak piyano sanat dalýna kabul edildi. 2001 yýlýnda Ýtalya'da düzenlenen "The... More >>

 1  2  3  4  5  Next >>


YDD


Classical Music Notes
Mobile Usage Tips

  2009-2022 Klasik Notlar | Klasik Mzik Sitesi | www.klasiknotlari.com