Klasik Müzik Notları   Classical Music   Composers  Works  Soloists  About  Contact
 
 
 Search Works, Composers, Solists:
 

 
Classical Music Soloists

| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | R | S | T | U | V | Y | Z |

Zerin Rasul
Piyanist Zerin Rasul Özbekistan'da doðdu. Müzik eðitimine 6 yaþýnda Taþkent Devlet Konservatuvarýna baðlý, üstün yetenekli çocuklarýn kabul edildiði Özel Müzik Okulunda baþladý. Bu okulu 1982'de birincilik derecesiyle bitirdi. Henüz 10... More >>

Zora SlokarZora Slokar
Ýsviçreli korno virtüözü Zora Slokar, 1980 yýlýnda Bern'de doðmuþtur. 5 yaþýnda keman çalmaya baþlamýþ, daha sonra Bern Konservatuvarý'ndan öðretmenlik sertifikasý almýþtýr. 16 yaþýna geldiðinde, önce babasýyla, daha sonra Bern’de Thomas... More >>

 1  2  3  4  5  Next >>


ÇYDD


Classical Music Notes
Mobile Usage Tips

  © 2009-2020 Klasik Notları | Klasik Müzik Sitesi | www.klasiknotlari.com