Klasik Mzik Notlar   Klasik Mzik   Besteciler  Eserler  Solistler  Hakknda  letiim
 
 
 Eser, Besteci, Solist Aratn:
 

 
Klasik Notlar Twitter Hesab

Felix Mendelssohn

Besteci Tantm

Felix Mendelssohn

Jacob Ludwig Felix Mendelssohn Bartholdy, (d. 3 Þubat 1809, Hamburg - ö. 4 Kasým 1847, Leipzig) Alman klasik batý müziði bestecisi. Bach'ý yeniden hayata döndüren kiþi olarak tanýnýr. Gelmiþ geçmiþ en yetenekli bestecilerden birisi kabul edilen Mendelssohn, Mozart'ýn 19. yüzyýldaki eþdeðeri olarak deðerlendirilmiþtir.

Aristokrat bir ailenin dört çocuðundan üçüncüsü olarak Hamburg'da doðdu. Babasý Abraham Mendelssohn zengin bir bankacý, büyükbabasý Moses Mendelssohn Yahudi bir din adamý ve filozoftu. Her ne kadar büyükbaba din adamý olsa ve Alman yahudilerinin gettolarýn dýþýnda saygý görmek için din deðiþtirip Hristiyan olmalarýna karþý çýksa da Mendelssohn'un ailesi 1816'da Hamburg'dan Berlin'e taþýndýklarý sýrada Musevilikten Protestanlýða geçmiþ ve Bartholdy soyadýný almýþtýr. Ancak Felix, bu deðiþime direnmiþ ve Mendelssohn soyadýný kullanmaya devam etmiþtir. Protestanlýðý kabul etmiþ ancak Yahudi geçmiþinden de gurur duyan birisi olmasý, kilise müziði alanýnda yaptýðý çalýþmalarda kendisini sýkýntýlý tartýþmalarýn içinde bulmasýna yol açmýþtýr.

Ýlk piano derslerini annesinden ve ablasý Fanny'den aldý. Berlin'e taþýndýktan sonra sonra Ludwig Berger ile piyano, Carl Zelter ile teori ve kompozisyon çalýþtý. Babasý, çocuklarýný okula göndermeyip evde kendi geliþtirdiði sistemle eðitiyor ve özel dersler aldýrýyordu. Bu sebeple Felix, içine kapalý ve çekingen bir kiþi olarak yetiþti. Bu arada Mozart ve Bach'ýn eserlerini çalýþmak için ablasý Fanny ile beraber Paris'e bir yolculuk yaptý. Bu bestecilerden, özellikle de Bach'tan, esinlenerek besteler yaptý.

1820'de ilk eserini besteleyen Felix 12 yaþýnda iken Carl Zelter onu Alman þair Goethe ile tanýþmak üzere Goethe'nin evine götürdü. Felix, 72 yaþýndaki þairin evinde iki hafta kaldý. Goethe'nin evinde Carl Maria von Weber ile tanýþtý ve ona piyano dörtlüsünü seslendirdi. Felix'in yeteneðinden çok etkilenen Goethe, kendisine o anda yazdýðý bir þiiri veda armaðaný olarak sundu.

Goethe'nin þiirlerinin yaný sýra Shakespeare'in eserlerinden de ilham alan Felix, aristokrat ailelerin salonlarýnda çalýnmak üzere besteler yapmaya devam etti. Henüz 13 yaþýndayken Do minör Senfoni'sini yaratmýþtý. 16 yaþýnda, türünün ilk örneklerinden birisi olan Yaylý Çalgýlar için Mi diyez Majör Sekizlisini (Op. 20) besteledi. 17 yaþýndayken dahi çocuk olarak ünü yayýldý ve Bir Yaz Gecesi Rüyasý (Op.21) uvertürü seslendirildi. William Shakespeare'in bir komedisi için bestelenen bu eser, klasik müziðin romantik döneminin en güzel eserlerinden sayýlýr.

1826-1829 yýllarý arasýnda ailesinin isteði üzerine Berlin Üniversitesi'nde öðrenim gören Mendelsshon, daha sonra meslek olarak müziði seçmeye karar vermiþtir. Üniversite yýllarýnda besteciliðinin yanýsýra iyi bir bilardo ve satranç oyuncusu, iyi bir dansçý ve binici olarak tanýnýp sevilmiþti.

Mendelsshon, 20 yaþýna geldiðinde unutulmuþ bir besteci olan Bach'ýn eserlerini incelemeye kendini vermiþti. Henüz 13 yaþýndayken doðum günü hediyesi olarak Johann Sebastian Bach'ýn "Matthaus Passionu" nun ("Aziz Matta") notalarýný isteyen ve bu eser üzerine çalýþmalar yapan sanatçý, kendisini ileride "Bach'ý yeniden yaþama döndüren kiþi” yapacak yola böylece girmiþti. Öðretmeni Zelter'in itirazlarýna raðmen bu yolda çalýþmaya devam etti. Berlin'de Bach'ýn eserlerini seslendirdiði baþarýlý konserlerin ardýndan Avrupa müziðini tanýmak üzere babasýnýn desteðiyle üç yýllýk bir Avrupa turnesine çýktý.

Mendelssohn'un turnesi Ýngiltere'den baþlýyordu. Bu ülkede, George Frideric Handel'den sonra en sevilen Alman besteci olarak gönüllerde taht kurdu. Ýngiltere'de iken pek çok eser besteledi ve Ýskoçya'ya yaptýðý geziden esinle Ýskoç Senfonisi'ni bestelemeye baþladý. Anne-babasýnýn 25. evlilik yýldönümlerinde çalýnmak üzere "Die Heimkehr aus der Fremde" baþlýklý þarký dizisini de bu dönemde besteledi. Sanatçýnýn gezileri; Güney Almanya, Avusturya, Ýtalya, Ýsviçre, Fransa ve tekrar Ýngiltere'den sonra, 1832 yýlýnýn Nisan ayýnda yine Berlin'de sona erdi.

Öðretmeni Zelter'in ölümünden sonra Berliner Singakademie adlý müzik okulunda Zelter'den boþalan göreve gelmek istediyse de bu göreve alýnmadý. Bunun nedeni akademi üyelerinin geçmiþi Musevi biri ile çalýþmak istememesi ve 50 yaþýndaki birinden boþalan yeri 24 yaþýndaki tecrübesiz bir gence devredilmesini uygun görmeyiþleridir. Bu seçim, Alman müzik tarihinde önemli bir rol oynadý. Mendelsshon, 1833'de Düsseldorf kentindeki Niederrhein Müzik Festivali'nin genel direktörlüðü görevini kabul ederek þehirden ayrýlmasýndan sonraki geliþmeler sonucu Berlin, müzik alanýndaki üstünlüðünü kaybetti.

Mendellshon genel direktörlüðünü üstlendiði festival boyunca Händel Orotoryalarý'nýn yorumlanmasýný saðlayarak Barok Dönem müziðini yeniden hayata geçirdi. Ayný yýl kendisi vokal eserlerini ve Avrupa turnesi sýrasýnda gördüðü Ýtalya'nýn canlýlýðý ve renklerinden esinlenerek Ýtalyan Senfonisi'ni besteledi. Londra Filarmoni'nin ýsmarladýðý bu eseri, festival yöneticiliði görevine baþlamadan hemen önce bir kere daha Londra'ya giderek ilk seslendiriliþini gerçekleþtridi. Festivalin baþarýsýndan sonra Düsseldorf kenti müzik dünyasýnýn en üst yöneticisi konumuna geldi ancak çevresi ile geçimsizliði sonucu bu görevi kýsa sürede býraktý.

Birkaç yýl sonra ise Leipziger Gewandhaus orkestrasýnýn yönetimini üstlendi ve Leipzig kentini Almanya'nýn en önemli müzik merkezlerinden birisi haline getirdi. Bach ve Händel'in eserlerinin yanýsýra Schubert'in Büyük Senfonisini müzik dünyasýna tanýttý.

1840 yýlýnda Orta Avrupa'nýn en tanýnmýþ bestecisi haline gelen Mendelssohn, 1841'de Leipzig'de bir konservatuvar kurdu. Bu konservatuvar, 1846'da Avrupa'nýn en üstün müzik okulu haline geldi.

1847'de ablasý Fanny'nin ölüm haberi üzerine yaþama isteðini yitiren sanatçý, Fa Minör 6. Yaylý Çalgýlar Dörtlüsü ve Fanny için Requiem'i besteledi. Ayný yýl bir beyin sarsýntýsý geçirerek kýsmi felç olan Mendelssohn, 4 Kasým 1847'de hayatýný kaybetti ve ablasý Fanny'nin yanýna gömüldü.

Kaynak: Vikipedi


Takip edilmekten korkmuyoruz!.. Takip iin tklayn: twitter.com/klasiknotlariFelix Mendelssohn'un Eserlerinden rnekler


lgili Yazlar


ada 19.-20. Yzyl Bestecilerinden BazlarReferans bilgisi: "Felix Mendelssohn", 2009 , Klasik Notlar sitesi, http://www.klasiknotlari.com/tr/62/Felix_Mendelssohn.html


 Bu sayfay Facebook'ta paylan.

 Bu sayfay Twitter'da paylan.


Klasik Notlar Sitesi klasik mzikte kim kimdir, hangi dnem bestecilerinin eserleri nelerdir, hangi solistler ne virtzdr, kaliteli mzik nedir ne deildir... Konserlerde hangi abiye giysiler giyilir, altn elmas nasl mcevherli taklar taklr!... Bestecilerin hayatlar nasldr, besteleri ne zaman yazlm, nasl ve neler ifade etmektedir, neden, niye, niin gibi sorular iin bir kaynak olma amacndadr.


YDD


Klasik Mzik Notlar
Mobil Kullanm pular

  2009-2021 Klasik Notlar | Klasik Mzik Sitesi | www.klasiknotlari.com