Klasik Mzik Notlar   Klasik Mzik   Besteciler  Eserler  Solistler  Hakknda  letiim
 
 
 Eser, Besteci, Solist Aratn:
 

 
Klasik Notlar Twitter Hesab

Felix Mendelssohn, Senfoni No. 3 Op. 56 La Minor "Ýskoç"

Eser Aklamas

Ýlk yorumu: 1842, Leipzig. Felix Mendelssohn'un 1829 yýlýnda Ýskoçya'ya yaptýðý gezi iki yapýtýnýn doðmasýna yol açmýþtýr. "Ýskoç" adýyla bilinen senfoni ve "Fingal Maðarasý" uvertürü.

Edinburgh'dan ailesine gönderdiði bir mektubunda þu satýrlar yer alýr: "Bugün güneþ batarken Kraliçe Mary Stuart'ýn yaþadýðý sarayý gezdik. Sevgilisi ozan ve þarkýcý Rizzio'nun öldürüldüðü küçük odayý, taç giydiði küçük kiliseyi gördük... Her yer harap durumda… Sanýyorum ki bu akþam Ýskoç Senfonisi'nin baþlangýcýný buldum..."


Bölümler

I. Andante con moto - Allegro un poco agitato
II. Vivace non troppo
III. Adagio
IV. Allegro vivaccissimo - Allegro maestoso assai


Tümü sonat kalýplarýna uygun olarak düzenlenen dört bölüm aralýksýz yorumlanýr.

Ýlk bölüm (Andante con moto - Allegro un poco agitato) karanlýk renkli bir doða tablosunu andýran "andante" ile baþlar. Obua melodisinin, bölümünün temeli olan iki tema ile ilintisi açýktýr. Bölüm bu iki elemanýn ritmik bir "tutti" ile "coda" ya ulaþýmýnda biter.

Ýkinci bölüm (Vivace non troppo), klarinetin verdiði "Charlie is my darling" adlý þarkýnýn melodisi ile baþlayan yaylý çalgýlarýn sunduðu tipik bir Ýskoç halk ezgisiyle süren "Scherzo"dur.

Üçüncü bölüm, "Adagio" iki temanýn karþýlýklý çekiþmesidir.

Dördüncü bölüm (Allegro vivaccissimo - Allegro maestoso assai) hareketli, ritmik, neþeli bir hava içinde geliþir, gene þenlikli bir "coda" ile sonuçlanýr.


Takip edilmekten korkmuyoruz!.. Takip iin tklayn: twitter.com/klasiknotlariFelix Mendelssohn'un Eserlerinden Baka rnekler


lgili YazlarSevebileceiniz Baka Eserlerden Rastgele Birka


Referans bilgisi: "Felix Mendelssohn, Senfoni No. 3 Op. 56 La Minor "Ýskoç"", 2009 , Klasik Notlar sitesi, http://www.klasiknotlari.com/tr/89/Felix_Mendelssohn_Senfoni_No_3_Op_56_La_Minor.html


 Bu sayfay Facebook'ta paylan.

 Bu sayfay Twitter'da paylan.


Klasik Notlar Sitesi klasik mzikte kim kimdir, hangi dnem bestecilerinin eserleri nelerdir, hangi solistler ne virtzdr, kaliteli mzik nedir ne deildir... Konserlerde hangi abiye giysiler giyilir, altn elmas nasl mcevherli taklar taklr!... Bestecilerin hayatlar nasldr, besteleri ne zaman yazlm, nasl ve neler ifade etmektedir, neden, niye, niin gibi sorular iin bir kaynak olma amacndadr.


YDD


Klasik Mzik Notlar
Mobil Kullanm pular

  2009-2021 Klasik Notlar | Klasik Mzik Sitesi | www.klasiknotlari.com