Klasik Mzik Notlar   Classical Music   Composers  Works  Soloists  About  Contact
 
 
 Search Works, Composers, Solists:
 

 
Klasik Notlar Twitter Hesab

Peter Ýlyiç Çaykovski

Composer Introduction

Peter Ýlyiç Çaykovski

Çaykovski (Tchaikovsky) 7 Mayýs 1840'da Ural daðlarýnda bir maden kenti olan Votkinsk'te doðdu. Babasý maden ocaklarýnda müfettiþ idi. Ýyi bir öðrenim gördü ve özel müzik dersleri aldý. Ailesi Petersburg'a yerleþince bu kentte hukuk öðrenimine baþladý. 14 yaþýndayken çok baðlý olduðu annesini kaybetti ve bu daha sonra eserlerinde bile kendisini gösterecek olan depresif yanýnýn geliþmesine katkýda bulundu.

19 yaþýnda eðitimini tamamlayarak devlet memuru oldu. 21 yaþýndayken Sonradan Petersburg Konservatuvarý'na dönüþecek yeni bir müzik okuluna kaydoldu. 1865 yýlýnda mezun oldu ve Moskova Konservatuvarý'nda müzik öðretmenliðine baþladý. Bu kurumda çalýþtýðý 11 yýl boyunca birçok büyük eser yaratan Çaykovski, ilk defa Alýnyazýsý adlý senfonik þiirde kendi bestecilik üslubunu ortaya koydu: Tutku ve özlem dolu, küçük þarkýlarý yeðleyen bir üslup.

Eþcinsel eðiliminin dedikodulara yol açmasýný önlemek için 1877'de konservatuvardan bir öðrencisi ile evlenen Tchaikovsky'nin bu evliliði çok baþarýsýz olmuþ ve intihar giriþiminde bulunmasýna yol açmýþtý. Dokuz hafta sonra eþini ve Moskova'yý terk eden ancak boþanamayan besteci 1878'de varlýklý bir müziksever olan Nadezhda von Meck ile tanýþtý. 11 çocuklu bu genç kadýn Tchaikovsky'yi maddi olarak destekledi ancak iliþkileri sadece mektuplaþma yoluyla sürdü, von Meck'in isteðiyle birbirlerinin yüzünü görmediler. Aldýðý maddi destek sayesinde Çaykovski öðretmenlikten ayrýlýp kendisini bestelerine verdi. 1878-1885 yýllarýný Avrupa-Rusya arasýnda gidip gelerek geçiren besteci, gittiði ülkelerde orkestralar yönetti. 1891'de ise ABD'ye giderek kendi eserlerinden oluþan dinletiler gerçekleþtirdi.


Müziði

Tchaikovsky, 1875'de ilk kez seslendirilen 1. Piyano Konçertosu ve 1876'da sehnelenen Kuðu Gölü Balesi ile büyük baþarý kazanmýþtý. En baþarýlý operasý olan Yevgeni Onegin (Opera)'i 1879'da tamamladý. 1880'de 1812 Yýlý Uvertürünü yazdý. 1881'de ilk kez seslendirilen Keman Konçertosu zamanla keman daðarcýðýnýn en gözde eserlerinden birisi oldu. 5. Senfoni 1888'deki ilk seslendiriliþinden itibaren büyük baþarý kazandý. 1889'da Uyuyan Güzel balesi sahnelendi. 1890'da yazdýðý Maça Kýzý, o yýl Çarlýk Operaevi'nde sahnelendi.

Sanatýnýn doruðuna çýktýðý sýrada Nadezhda von Meck onu parasal olarak desteklemeyi ve mektuplaþmayý kesti. Ancak Çaykovski beste çalýþmalarýný sürdürdü ve 1892'de Rusya'da bir turne gezisine çýktý. Moskova yakýnlarýnda bir ev alarak burada Patetik Sonat'ý besteledi, Fýndýkkýran Balesi'ni yazmaya baþladý. 1893'te kolera salgýný sýrasýnda kaynatýlmamýþ bir bardak su içmesi sonucu yataða düþerek (bir baþka iddiaya göre ise bir soylunun yeðeni ile olan iliþkisinden ötürü zehirlenerek veya kendisini öldürmek için arsenik içerek) Petersburg'da öldü.

Tchaikovsky, sekiz senfoni, on bir opera, üç bale, üçü piyano, biri keman olmak üzere dört konçerto, üç yaylý dördül, en ünlüsü Andante Cantabile (1. yaylý dördülün aðýr bölümü) olan çeþitli oda müziði eserleri bestelemiþtir.

Reference: Vikipedi


We are not afraid to be followed! Click to follow: twitter.com/klasiknotlariExample Works by Peter Ýlyiç Çaykovski


Related Interesting Articles


Some of the Contemporary 19.-20. Century ComposersReference info: "Peter Ýlyiç Çaykovski", 2009 , Klasik Notlari website, http://www.klasiknotlari.com/en/60/Peter_Ýlyiç_Çaykovski.html


 Share this page in Facebook.

 Share this page in Twitter.

 Share this page in Delicious.


Klasik Notlar Sitesi klasik mzikte kim kimdir, hangi dnem bestecilerinin eserleri nelerdir, hangi solistler ne virtzdr, kaliteli mzik nedir ne deildir... Konserlerde hangi abiye giysiler giyilir, altn elmas nasl mcevherli taklar taklr!... Bestecilerin hayatlar nasldr, besteleri ne zaman yazlm, nasl ve neler ifade etmektedir, neden, niye, niin gibi sorular iin bir kaynak olma amacndadr.


YDD


Classical Music Notes
Mobile Usage Tips

  2009-2021 Klasik Notlar | Klasik Mzik Sitesi | www.klasiknotlari.com