Klasik Mzik Notlar   Classical Music   Composers  Works  Soloists  About  Contact
 
 
 Search Works, Composers, Solists:
 

 
Klasik Notlar Twitter Hesab

Jean Sibelius, Finlandiya Op. 26

Review of the Work

Eserlerindeki form geliþmiþliði nedeniyle Kuzey'in Beethoven'i olarak adlandýrýlan Jean Sibelius'un (dramatik gerilimlerle yüklü þiirsel fikirleri iþleyen Beethoven'in aksine) epik karakterde ve baþarýlý doða atmosferlerini yansýtan eserlerine en güzel örnek de Finlandiya Senfonik Þiiri'dir.

Jean Sibelius'un 1899'da yazdýðý, bir yýl sonra da yeniden düzenlediði bu eser, onun müzikal konular üzerinde bestelediði senfonik þiiridir. Besteci burada vataný konusundaki düþüncelerini müzikle canlandýrmýþtýr.

Bir eleþtirmenin orta bölmede Rus istilasýna karþý direnen Finlilerin stilize savaþ týnýlarýyla yansýtýldýðýný, sonra kahramanlýðý simgeleyen bir zafer marþý biçiminde yükseldiðini belirttiði Finlandiya, önce ülkenin eþsiz güzelliklerinin tanýmýyla baþlar.

Giriþte (Introduction) kýsa ve canlý bir tema bakýr üfleme çalgýlarla duyurulur. Tahta üfleme çalgýlarýn buna verdiði yanýtý, yaylý çalgýlarýn tutkulu pasajý izler. Bu ciddi ve törensel giriþ Finlandiya'nýn binlerce gölünün duru güzelliðini, sakin ve eþsiz ormanlarýný, ovalarýnýn enginliðini canlandýrýr.

Bu kýsa baþlangýçtan sonra Sibelius Fin halkýna yönelir. Müzik hýzlanmýþ, çabuk (Allegro) tempoda, yaylý çalgýlarla canlý bir tema (Finlilerin bayramýný yansýtýrcasýna) belirmiþtir. Daha sonra tahta üflemelerle baþlayan ikinci tema ise önce yaylýlarla, sonra da yalnýzca viyolonsel ve birinci kemanlarda duyurulur.

Biraz buruk renklerde kuzey ýrkýna özgü donuk ve bastýrýlmýþ bir coþkunluk sergilenir. Sanki bir Fin halk bayramýnda gibi, özlem dolu düþünceler, ezgiler yansýr. Bu temalarýn geliþimiyle yeniden parlayan çabuk (Allegro) ve parlak sona ulaþýr.


We are not afraid to be followed! Click to follow: twitter.com/klasiknotlariOther Example Works by Jean Sibelius


Related Interesting ArticlesA Few Random Other Works Which You May Like


Reference info: "Jean Sibelius, Finlandiya Op. 26", 2009 , Klasik Notlari website, http://www.klasiknotlari.com/en/138/Jean_Sibelius_Finlandiya_Op_26.html


 Share this page in Facebook.

 Share this page in Twitter.

 Share this page in Delicious.


Klasik Notlar Sitesi klasik mzikte kim kimdir, hangi dnem bestecilerinin eserleri nelerdir, hangi solistler ne virtzdr, kaliteli mzik nedir ne deildir... Konserlerde hangi abiye giysiler giyilir, altn elmas nasl mcevherli taklar taklr!... Bestecilerin hayatlar nasldr, besteleri ne zaman yazlm, nasl ve neler ifade etmektedir, neden, niye, niin gibi sorular iin bir kaynak olma amacndadr.


YDD


Classical Music Notes
Mobile Usage Tips

  2009-2021 Klasik Notlar | Klasik Mzik Sitesi | www.klasiknotlari.com