Klasik Mzik Notlar   Classical Music   Composers  Works  Soloists  About  Contact
 
 
 Search Works, Composers, Solists:
 

 
Klasik Notlar Twitter Hesab

Ýnci Özdil

Conductor Introduction

Ýnci Özdil

Türkiye'nin ilk kadýn orkestra þefi Ýnci Özdil, Ankara'da doðdu. Müziðe 1971'de Ankara Devlet Konservatuvarý Piyano bölümünde Nimet Karatekin'in öðrencisi olarak baþladý. 1976'da Kompozisyon Bölümüne girdi. 1981'de Kompozisyon Ýleri Yüksek Sýnýfýna devam ederken, Orkestra Þefliði Bölümü'nde de çalýþmalarýný sürdüren Ýnci Özdil, 1983 yýlýnda Piyano Bölümü Yüksek Kompozisyon ve Orkestra Þefliði Bölümleri Ýleri Yüksek Sýnýflarýndan yüksek derece ile mezun oldu.

Ayný yýl Orkestra Yönetim Uzmanlýðý için devlet bursu ile Ýngiltere'ye gönderildi. Guildhall School of Music ile Royal Academy of Music'in yüksek yöneticilik sýnýfýna girerek Sir Colin Davis, George Hurst, Koro Þefi Horst Neumann ile orkestra ve koro yöneticiliðine çalýþtý. 1986'da Ýtalya'da Accademia Musicale Chigiana'da Orkestra Þefi Carlo Maria Giulini ile Alman romantik müziði üzerine çalýþmalar yaptý.

1988'de Alman besteci Hans Werner Henze adýna düzenlenen festivalde "En Ýyi Yorumcu" ödülünü kazandý.1988'de Kraliyet Akademisi Orkestra Þefliði Bölümü'nü birincilikle bitirdi. Ülkeye döndükten sonra Kültür Bakanlýðý Devlet Çoksesli Korosu'nun açýlýþýný ve þefliðini yaptý. 1989 yýlýnda Sovyetler Birliði'nin vermiþ olduðu bursla Rusya'ya gitti.

St. Petersbourg Konservatuvarý'nda Sovyet ve Rus müziði üzerine çalýþmalar yaptý. 1991 yýlýnda Hollanda'nýn Breda þehrinde düzenlenen Breda Müzik Festivali'ne þef olarak davet edilerek birçok konser verdi. 1992-1994 yýllarý arasýnda Ýstanbul Devlet Senfoni Orkestrasý'nda þef yardýmcýlýðý yapan Ýnci Özdil, 1994 Temmuz ayýnda Kültür Bakanlýðý'nca Antalya Oda Orkestrasý'na kurucu þef olarak atandý.
I suggest, you'll like this:
Modest Musorgski, Bir Sergiden Tablolar


We are not afraid to be followed! Click to follow: twitter.com/klasiknotlariRelated Interesting Articles


Reference info: "Ýnci Özdil", 2009 , Klasik Notlari website, http://www.klasiknotlari.com/en/126/Ýnci_Özdil.html


 Share this page in Facebook.

 Share this page in Twitter.

 Share this page in Delicious.


Klasik Notlar Sitesi klasik mzikte kim kimdir, hangi dnem bestecilerinin eserleri nelerdir, hangi solistler ne virtzdr, kaliteli mzik nedir ne deildir... Konserlerde hangi abiye giysiler giyilir, altn elmas nasl mcevherli taklar taklr!... Bestecilerin hayatlar nasldr, besteleri ne zaman yazlm, nasl ve neler ifade etmektedir, neden, niye, niin gibi sorular iin bir kaynak olma amacndadr.


YDD


Classical Music Notes
Mobile Usage Tips

  2009-2021 Klasik Notlar | Klasik Mzik Sitesi | www.klasiknotlari.com