Klasik Müzik Notları   Klasik Müzik   Besteciler  Eserler  Solistler  Hakkında  İletişim
 
 
 Eser, Besteci, Solist Aratın:
 

 

Dimitri ÞostakoviçDimitri Þostakoviç
Dmitriy Þostakoviç (Dmitri Shostakovich) (d. 12 Eylül 1906 – ö. 9 Aðustos 1975). Rus besteci; SSCB döneminin ünlü bestecisi ve virtüözü. SSCB Yüksek Sovyet Milletvekili, Lenin Niþaný sahibidir. 20. yüzyýlýn en önemli senfonilerini yazan... Devamı >>

Peter Ýlyiç Çaykovski, Senfoni No. 4 Op. 36 Fa minorPeter Ýlyiç Çaykovski, Senfoni No. 4 Op. 36 Fa minor
Ýlk yorumu: 1878, Moskova. Peter Ýlyiç Çaykovski'nin senfoni alanýndaki ilk önemli verimidir. Çaykovski'ye özgü etkili orkestralamasýyla, Slav melankolisi yansýtan genel týnýsýyla seçkinleþen eser Bn. von Meck'e adanmýþtýr. Sanatçý,... Devamı >>

Peter Ýlyiç Çaykovski, Senfoni No. 5 Op. 64 Mi MinorPeter Ýlyiç Çaykovski, Senfoni No. 5 Op. 64 Mi Minor
Ýlk yorumu 1888, St. Petersburg. Besteci eserin çalýndýðý ilk aylarýnda Hamburg Filarmoni Derneði Baþkaný Theodor Avé-Lallement tarafýndan sürekli olarak orada kalmasý önerilmiþ, bu istek gerçekleþmemiþ fakat daha sonra iki ayda tamamlanan senfoni... Devamı >>

Ferhat Ali GökselFerhat Ali Göksel
1979 yýlýnda Ankara Devlet Konservatuvarý Klarnet Sanatdalý'nda eðitimine baþladý, 1987'de lisans diplomasýný aldý. 1995 yýlýnda ayný okulun yüksek lisans programýna baþlayýp 1998'de mezun oldu. 1982 yýlýnda Sofya'da yapýlan II. Uluslararasý... Devamı >>

Antonin Dvorak, Op. 108 "Öðle Cadýsý"Antonin Dvorak, Op. 108 "Öðle Cadýsý"
Antonin Dvorak'ýn yine, Karel J. Erben'in (1811-70) 1852'de yayýnladýðý Ulusal masallar demeti'nde yer alan baladlarýndan esinlenerek, aþaðý yukarý ilkiyle (Su Cini, Vodnik, Op.107) ayný tarihlerde, 11 Ocak-27 Þubat 1896 arasýnda bestelediði... Devamı >>

Antonin Dvorak, Op. 107 "Su Cini"Antonin Dvorak, Op. 107 "Su Cini"
Antonin Dvorak, Amerika'da üç yýl yaþadýktan ve 1896'da Ýngiltere'de son kez konser yönettikten sonra Prag'a dönmüþ, konservatuvardaki profesörlük görevine tekrar baþlamýþtý. O yýl, sayýsý beþe ulaþacak olan senfonik þiirlerini bestelemiþ, 3... Devamı >>

Frederic Chopin
Frederic Chopin, müzik tarihinin gelmiþ geçmiþ en iyi piyano müziði bestecisi olarak kabul edilir. Tek bir enstrümaný kullanarak, Mozart, Beethoven, Bach gibi en büyükler arasýnda yerini almýþtýr. Piyano konçertolarýnýn dýþýnda, alýþýlagelmiþ... Devamı >>

Feza ÇetinFeza Çetin
1965 yýlýnda Ýstanbul'da doðdu. 1976 yýlýnda Ýstanbul Belediye Konservatuvarý'na kabul edildi. Burada Muammer Yeþil, Mustafa Toroslu ve Prof. Emel Çelebioðlu ile armoni, form bilgisi ve teori, Ayhan Yunkuþ ile klarinet çalýþmalarýna devam... Devamı >>

Louis Hector BerliozLouis Hector Berlioz
Fransýz romantik besteci Hector Berlioz (1803-1869) en çok ünlü besteleri Fantastik Senfoni ve Requiem (Grande Messe des morts) ile tanýnýr. Berlioz modern orkestranýn oluþumuna "Treatise on Instrumentation" adlý batý müziði enstrümanlarý üzerine... Devamı >>

Tarýk Sezer AydýnTarýk Sezer Aydýn
1987 doðumlu genç bir özel yetenek olan sanatçý 14 yaþýnda çalmaya baþladýðý korno üzerine profesyonel eðitimi Ýzmir Dokuz Eylül Üniversitesi Konservatuvarý'nda almýþtýr. 2008 yýlýnda konservatuvarda sýnýf atlamýþ, ve 2009 yýlýnda Kültür... Devamı >>

<< Önceki  2  3  4  5  6  Sonraki >>


ÇYDD


Klasik Müzik Notları
Mobil Kullanım İpuçları

  © 2009-2020 Klasik Notları | Klasik Müzik Sitesi | www.klasiknotlari.com