Klasik Müzik Notları   Klasik Müzik   Besteciler  Eserler  Solistler  Hakkında  İletişim
 
 
 Eser, Besteci, Solist Aratın:
 

 

Charles Camille Saint-Saens, Viyolonsel Konçertosu Op. 33 La MinörCharles Camille Saint-Saens, Viyolonsel Konçertosu Op. 33 La Minör
Charles Camille Saint-Saens bu kýsa fakat renkli konçertoyu 19. yüzyýlýn ikinci yarýsýnda Fransa'da geniþ ün yapmýþ Belçikalý bir viyolonsel virtüozu Auguste Tolbecque'e adamýþ, yapýt ilk defa yine onun solist olarak katýlýþýyla 1873 yýlýnda... Devamı >>

Çorum'daki Baletler Köyü
Baletler köyünün ortaya çýkýþý 1970'lerin baþýnda, Ankara Bahçelievler'de baþlýyor. Fýrýnda çalýþan 16 yaþýndaki Ömer Acar, her gün mahalleli Feride Haným için bir adet tuzsuz ekmek ayýrýr. Fýrýna gide gele, bu hevesli çocukla dostluk kuran... Devamı >>

Selin GürolSelin Gürol
1990 yýlýnda Ýstanbul'da doðdu. 2001 yýlýnda Ýstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarý'na girerek Ahmet Kara'nýn sýnýfýnda klarinet eðitimine baþladý. 2004 yýlýndan itibaren konservatuvarýn düzenlemiþ olduðu birçok solo konserlere ve oda... Devamı >>

Peter Ýlyiç Çaykovski, Piyano Konçertosu No. 1 Op. 23 Si Bemol MinörPeter Ýlyiç Çaykovski, Piyano Konçertosu No. 1 Op. 23 Si Bemol Minör
Çaykovski'nin üç piyano konçertosu içinde en tanýnmýþken sevileni, en çok çalýnaný birinci konçertosudur. Çaykovski bu eseri, 1874 yýlýnda tamamlar tamamlamaz armoni öðretmeni ve Moskova Konservatuvarý müdürü Nikolaus Rubinstein’e çalmýþtýr. O... Devamı >>

Peter Ýlyiç ÇaykovskiPeter Ýlyiç Çaykovski
Çaykovski (Tchaikovsky) 7 Mayýs 1840'da Ural daðlarýnda bir maden kenti olan Votkinsk'te doðdu. Babasý maden ocaklarýnda müfettiþ idi. Ýyi bir öðrenim gördü ve özel müzik dersleri aldý. Ailesi Petersburg’a yerleþince bu kentte hukuk... Devamı >>

Antonin Dvorak, Senfoni No. 7 Op. 70 Re minor
Ýlk olarak 22 Nisan 1885 günü Londra'da, bestecinin yönetiminde seslendirilen bu eser, ayný tonda yazýlmýþ olan Dördüncü Senfoni'den, çoðu kez, "re minör büyük senfoni" diye ayýrt edilir. Dokuzuncu Senfoni (Yeni Dünya'dan) ölçüsünde tanýnmýþ... Devamı >>

Edward Elgar, Enigma Varyasyonlarý Op. 36Edward Elgar, Enigma Varyasyonlarý Op. 36
19 Haziran 1899 günü Londra'da, Hans Ritcher'in yönetiminde seslendirilen bu ilginç Orkestra eseri, Sir Edward Elgar'ýn müzik dünyasýndaki ününü pekiþtiren bir beste olarak bilinir. Enigma/Bilmece baþlýðý, iki yönden önem taþýr: birincisi,... Devamı >>

Carolina EyckCarolina Eyck
German-born musician and composer Carolina Eyck is one of the world’s foremost theremin virtuosi. Beginning her training at the age of seven, Carolina studied theremin with Lydia Kavina, the grand-niece of the instrument's inventor, Leon... Devamı >>

Necil Kazým Akses
Necil Kazým Akses, Türkiye'deki klasik Batý müziðinin kurucu ve öncü kuþaðý olan ve "Türk Beþleri" bestecileri arasýndadýr. "Ankara Kalesi" adlý senfonik þiiri, piyano için, "Minyatürler", keman ve viyola konçertolarý, orkestra için... Devamı >>

Felix Mendelssohn, Senfoni No. 3 Op. 56 La Minor "Ýskoç"Felix Mendelssohn, Senfoni No. 3 Op. 56 La Minor "Ýskoç"
Ýlk yorumu: 1842, Leipzig. Felix Mendelssohn'un 1829 yýlýnda Ýskoçya'ya yaptýðý gezi iki yapýtýnýn doðmasýna yol açmýþtýr. "Ýskoç" adýyla bilinen senfoni ve "Fingal Maðarasý" uvertürü. Edinburgh'dan ailesine gönderdiði bir mektubunda þu... Devamı >>

<< Önceki  2  3  4  5  6  Sonraki >>


ÇYDD


Klasik Müzik Notları
Mobil Kullanım İpuçları

  © 2009-2020 Klasik Notları | Klasik Müzik Sitesi | www.klasiknotlari.com