Klasik Müzik Notları   Klasik Müzik   Besteciler  Eserler  Solistler  Hakkında  İletişim
 
 
 Eser, Besteci, Solist Aratın:
 

 

Feza ÇetinFeza Çetin
1965 yýlýnda Ýstanbul'da doðdu. 1976 yýlýnda Ýstanbul Belediye Konservatuvarý'na kabul edildi. Burada Muammer Yeþil, Mustafa Toroslu ve Prof. Emel Çelebioðlu ile armoni, form bilgisi ve teori, Ayhan Yunkuþ ile klarinet çalýþmalarýna devam... Devamı >>

Richard WagnerRichard Wagner
22 Mayýs 1813'te Almanya'nýn Leipzig kentinde doðan Richard Wagner, polis memuru Friedrich Wilhelm – Johanna Wagner çiftinin 9 çocuðundan en küçüðüdür. Henüz 6 aylýkken babasýný kaybeden Richard Wagner'in annesi Johanna, 9 ay sonra aile... Devamı >>

Ludwig van Beethoven, Egmont Uvertür Op. 84Ludwig van Beethoven, Egmont Uvertür Op. 84
Beethoven'ýn bir yýl içinde tamamladýðý ve ilk seslendiriliþi 24 Mayýs 1810'da yapýlan Egmont müziði, bir uvertür ve dokuz parçadan oluþur. Uvertür bir senfonik þiir gibi dramýn bütün konusunu canlandýrdýðý için Goethe'nin trajedyasýný... Devamı >>

Joaquin RodrigoJoaquin Rodrigo
Joaquín Rodrigo Vidre, özellikle Gitar Konçertosu'yla tanýnan 1901 Ýspanya doðumlu klasik müzik bestecisi ve piyano virtüözüdür. Erken bir yaþta kör olmasýna raðmen, büyük baþarýlar kazanmýþ olan Joaquin Rodrigo'nun klasik gitar çalýþmalarý... Devamı >>

Nikolay Rimski-Korsakov
Rimski-Korsakov St. Petersburg yakýnlarýndaki Novgorod'da 18 Mart 1844'de dünyaya gelmiþtir. 19. yy.'daki çoðu Rus besteci gibi besteciliðe amatör çalýþma olarak baþlamýþtýr, asýl mesleði donanmadadýr. En bilinen eseri Bin Bir Gece... Devamı >>

Ayþegül KocaAyþegül Koca
Gitarist Ayþegül Koca 12 Haziran 1989'da Ankara'da doðdu. Gitarla 8 yaþýnda tanýþtý. Akademik eðitimine 12 yaþýnda Bilkent Üniversitesi Müzik Hazýrlýk Ýlköðretim Okulu'nda Dr. Kürþad Terci ile baþladý. Kýsa zaman da tekniði ve yorumunda büyük... Devamı >>

Franz SchubertFranz Schubert
Avusturyalý besteci Franz Schubert (1797-1828) yaklaþýk 600'ün üzerinde þarký, 9 senfoni (ünlü "Bitmemiþ Senfoni"nin de içlerinde bulunduðu), operalar, çok sayýda oda müziði ve piyano parçalarý bestelemiþtir. Schubert'in müziði, hümanist... Devamı >>

Wolfgang Amadeus Mozart, Keman Konçertosu No. 4 K218 Re MajörWolfgang Amadeus Mozart, Keman Konçertosu No. 4 K218 Re Majör
Wolfgang Amadeus Mozart'ýn günümüzde pek sýk yorumlanan bu yapýtý, keman konçertosu türünde ilk beþ örnekten biridir. Diðerleriyle beraber 1775 yýlýnda yazýlmýþtýr. "Re majör" konçertonun Boccherini'nin o tarihten 10 yýl önce yazýlmýþ bir... Devamı >>

Zora SlokarZora Slokar
Ýsviçreli korno virtüözü Zora Slokar, 1980 yýlýnda Bern'de doðmuþtur. 5 yaþýnda keman çalmaya baþlamýþ, daha sonra Bern Konservatuvarý'ndan öðretmenlik sertifikasý almýþtýr. 16 yaþýna geldiðinde, önce babasýyla, daha sonra Bern’de Thomas... Devamı >>

Johannes Brahms, Senfoni No. 4 Op. 98 Mi MinörJohannes Brahms, Senfoni No. 4 Op. 98 Mi Minör
Johannes Brahms, 4. Senfoni'sini Avusturya'nýn Steiermark bölgesindeki Mürzzuschlag kasabasýnda tatil yaptýðý 1884 ve 1885'in yaz aylarýnda bestelemiþtir. Ancak baþlangýçta dostlarý bile tepki göstermiþ, piyano düzenlemesini dinleyen, acý... Devamı >>

<< Önceki  1  2  3  4  5  Sonraki >>


ÇYDD


Klasik Müzik Notları
Mobil Kullanım İpuçları

  © 2009-2021 Klasik Notları | Klasik Müzik Sitesi | www.klasiknotlari.com