Klasik Mzik Notlar   Classical Music   Composers  Works  Soloists  About  Contact
 
 
 Search Works, Composers, Solists:
 

 

Hakan GüngörHakan Güngör
1973 yýlýnda Ankara'da doðan kanun sanatçýsý Hakan Güngör ilk müzik eðitimini Ankara Radyosu'nda ud sanatçýsý olan babasý Ali Osman Güngör'den, ilk kanun derslerini de Özkan Kayhan'dan aldý. 1990 yýlýnda Gazi Üniversitesi Müzik Bölümü'nü... More >>

Hugo Emil Alfven, "Midsommarvaka" Ýsveç Rapsodisi No. 1 Op. 19 Re MajorHugo Emil Alfven, "Midsommarvaka" Ýsveç Rapsodisi No. 1 Op. 19 D Major
Hugo Emil Alfven müzikli bir anlatý oluþturmak amacýyla, 1903'te Op. 19 Ýsveç Rapsodi'sini büyük orkestra için Ýsveç halk þarkýlarýnýn en sevilen ve coþkun çeþitli karakteristik temalarýný, kullanarak romantik bir festival rapsodisi havasýnda... More >>

Hugo Emil Alfven
Ýsveç'li besteci, þef ve keman virtüözü Hugo Emil Alfvén (1872–1960) Stockholm'de doðdu ve müzik eðitimini buradaki Müzik Konservatuvarýnda 1887-1891 yýllarý arasýnda Lars Zetterquist'ten ve Johan Lindegren'den aldý. Hayatýný Stockholm... More >>

Modest MusorgskiModest Musorgski
Modest Petroviç Musorgski (d. Karevo, 21 Mart 1839 - ö. 28 Mart 1881) Rus besteci. 19 yy. Rus klasik müzik bestecilerindendir. Ýlk piyano derslerini annesinden aldý. 1849'da askeri okula yazdýrýldý. 1852'de St.Petersburg'daki Guards Cadet... More >>

Niccolo Paganini, Keman Konçertosu No. 1 Op. 6 Re MajörNiccolo Paganini, Violin Konçertosu No. 1 Op. 6 D Majör
Paganini'nin babasý Cenova'da orta halli bir tüccardý, biraz da müzikle uðraþtý. Oðluna küçük yaþta mandolin dersleri vermeye baþladý. Onun olaðanüstü yeteneðini sezince Cenova ve Roma'nýn en iyi kemancýlarýndan ders almasý için hiçbir... More >>

Çorum'daki Baletler Köyü
Baletler köyünün ortaya çýkýþý 1970'lerin baþýnda, Ankara Bahçelievler'de baþlýyor. Fýrýnda çalýþan 16 yaþýndaki Ömer Acar, her gün mahalleli Feride Haným için bir adet tuzsuz ekmek ayýrýr. Fýrýna gide gele, bu hevesli çocukla dostluk kuran... More >>

Wolfgang Amadeus Mozart, Senfoni No. 38 KV 504 Re majör, "Prag"Wolfgang Amadeus Mozart, Symphony No. 38 KV 504 D majör, "Prag"
Yaþamýný bestecilikle kazanmak için 1781'de Viyana'ya yerleþen Mozart, yeniden senfonik müzik yazmaya ancak 1786'da baþlayabildi. Re Majör 38. Senfoni de ayný yýl bestelendi, 6 Aralýk 1786 günü tamamlandý. Ýlk seslendiriliþi de 19 Ocak... More >>

Ahmet Baran
Kanun sanatçýsý Ahmet Baran 1983 yýlýnda Ankara'da doðdu. Müzik eðitimine sekiz yaþýnda TRT Ankara Radyosu Çocuk Korosu'nda Özgen Gürbüz, Cemile Uncu ve Vedat Kaptan Yurdakul gözetiminde baþladý. Kanun eðitimine ise on yedi yaþýnda Deniz Göktaþ... More >>

Klasik Müzik Konser Adabý
Klasik müzik konserlerinin en keyifli yaný rahat rahat çekirdeðimizi çitlerken sahnedeki eðlenceyi arkadaþlarýmýza Twitter ile tweetleyebilmektir. Ýþte bu gibi konser görgü kurallarýný aþaðýya derledim ki bilmediðimiz için utanýp mahcup duruma... More >>

Aleksandr Borodin, Orta Asya SteplerindeAleksandr Borodin, Orta Asya Steplerinde
Ýlk yorumu: 1880, Petersburg. Bu pek tanýnmýþ orkestra parçasý, Çar Ýkinci Aleksandr'ýn 25'inci saltanat yýldönümü nedeniyle düzenlenen törenlerdeki “canlý tablolar” dizisi için bestelenmiþ, Avrupa'ya yayýlmýþtýr. [Aleksandr... More >>

<< Previous  2  3  4  5  6  Next >>


YDD


Classical Music Notes
Mobile Usage Tips

  2009-2021 Klasik Notlar | Klasik Mzik Sitesi | www.klasiknotlari.com