Klasik Mzik Notlar   Classical Music   Composers  Works  Soloists  About  Contact
 
 
 Search Works, Composers, Solists:
 

 

Burak TüzünBurak Tüzün
1970 yýlýnda Ankara'da doðdu. 1982 yýlýnda Ankara Devlet Konservatuvarý keman bölümüne kabul edilerek Semra Bayraktar'ýn keman sýnýfýnda baþladýðý öðrenimini, 1992 yýlýnda Prof. Server Ganiev'in keman sýnýfýndan lisans derecesi alarak... More >>

Serdar Rasul
Çellist Serdar Rasul Özbekistan'ýn baþkenti Taþkent'te doðdu. Müzik eðitimine üstün yetenekli çocuklarýn kabul edildiði Özel Müzik Okulunda baþladý. Daha sonra Moskova Devlet Konservatuvarýna baðlý Merkez Müzik Okulunda devam ettirdi. 1983'te... More >>

Ludwig van Beethoven, Egmont Uvertür Op. 84Ludwig van Beethoven, Egmont Uvertür Op. 84
Beethoven'ýn bir yýl içinde tamamladýðý ve ilk seslendiriliþi 24 Mayýs 1810'da yapýlan Egmont müziði, bir uvertür ve dokuz parçadan oluþur. Uvertür bir senfonik þiir gibi dramýn bütün konusunu canlandýrdýðý için Goethe'nin trajedyasýný... More >>

Yeþim GökalpYeþim Gökalp
1966 yýlýnda Ýzmir'de doðan Yeþim Gökalp ilk piyano derslerini Erdoðan Okyay'dan almýþtýr. 8 yaþýnda Ankara Devlet Konservatuvar'ý piyano bölümüne girerek Prof. Ayþe Savaþýr'ýn öðrencisi olmuþ, 1982-1983 öðretim yýlýnda sýnýf atlayarak yüksek... More >>

Orçun CivelekOrçun Civelek
1979 yýlýnda Ankara'da doðdu. Küçük yaþta babasý Bülent Civelek ile klarnet çalýþmalarýna baþladý. Ýlk konserini 8 yaþýnda CSO ile verdi. Hacettepe Üniversitesi Ankara Devlet Konservatuvarýna girdi. Aykut Doðansoy ile klarnet ve oda müziði... More >>

Tarýk Sezer AydýnTarýk Sezer Aydýn
1987 doðumlu genç bir özel yetenek olan sanatçý 14 yaþýnda çalmaya baþladýðý korno üzerine profesyonel eðitimi Ýzmir Dokuz Eylül Üniversitesi Konservatuvarý'nda almýþtýr. 2008 yýlýnda konservatuvarda sýnýf atlamýþ, ve 2009 yýlýnda Kültür... More >>

Ludwig van Beethoven, Senfoni No. 3 Op. 55 "Eroica - Kahramanlýk" Mi bemol MajorLudwig van Beethoven, Symphony No. 3 Op. 55 "Eroica - Kahramanlýk" E flat Major
Ýlk yorumu: 1805, Viyana. Bu büyük senfoninin, bu devrimci, yenileyici yapýtýn ilk çalýþmalarý 1802 yýlýnda baþlamýþ, 1803 yýlý boyunca sürmüþtür. "Üçüncü Senfoni" müzik dýþý bir konunun anlatýmý, tanýmlanmasý amacýna yönelmiþ bir denemedir ve bu... More >>

Sezgin UnanSezgin Unan
1981 yýlýnda Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Devlet Konservatuvarý'na kabul edilen Sezgin Unan, burada Doç. Ahmet Ermakastar ile klarinet, Bilgehan Arkan ile oda müziði, Prof. Nuri Ýyicil, Roman Skrepek ile orkestra dallarýnda çalýþmalar... More >>

Menevþe CivelekMenevþe Civelek
1968 doðumlu Menevþe (Güngördü) Civelek 1985 yýlýnda H.Ü. Ankara Devlet Konservatuvarý giriþ sýnavýný kazanarak Prof. Banki Sardor ile keman çalýþmalarýna baþladý. 1990 yýlýndan itibaren Prof. Server Ganiev'in öðrencisi olan sanatçý, sýnýf... More >>

Peter Ýlyiç Çaykovski, "Slav Marþý" Op. 31Peter Ýlyiç Çaykovski, "Slav Marþý" Op. 31
Peter Ýlyiç Çaykovski, çoðunlukla senfonik yapýda olan marþlarýný özel amaçlarla ya da sipariþ üzerine yazmýþtýr. Onun 7 Ekim 1876'da tamamladýðý Op.31 Slav Marþý da Türk-Sýrp savaþýnda yaralanan Sýrp askerleri yararýna bestelenmiþ ve 17 Kasým... More >>

<< Previous  2  3  4  5  6  Next >>


YDD


Classical Music Notes
Mobile Usage Tips

  2009-2022 Klasik Notlar | Klasik Mzik Sitesi | www.klasiknotlari.com