Klasik Müzik Notları   Klasik Müzik   Besteciler  Eserler  Solistler  Hakkında  İletişim
 
 
 Eser, Besteci, Solist Aratın:
 

 

Peter Ýlyiç Çaykovski, Senfoni No. 1 Op. 13 Sol Minör "Kýþ Düþü"Peter Ýlyiç Çaykovski, Senfoni No. 1 Op. 13 Sol Minör "Kýþ Düþü"
Peter Ýlyiç Çaykovski'nin 1868'de bestelediði 1. Senfoni, Bruckner ve Mahler'in biçimsel yapýsýný andýrýr ve Schumann gibi büyük ve zengin bir final hazýrlar. Rus müziðindeki ilk senfonilerden (Rimski-Korsakov 1865, Borodin 1867) sonra yazýlan... Devamı >>

Ludwig van Beethoven, Egmont Uvertür Op. 84Ludwig van Beethoven, Egmont Uvertür Op. 84
Beethoven'ýn bir yýl içinde tamamladýðý ve ilk seslendiriliþi 24 Mayýs 1810'da yapýlan Egmont müziði, bir uvertür ve dokuz parçadan oluþur. Uvertür bir senfonik þiir gibi dramýn bütün konusunu canlandýrdýðý için Goethe'nin trajedyasýný... Devamı >>

Johannes Brahms, Keman Konçertosu Op. 77 Re MajörJohannes Brahms, Keman Konçertosu Op. 77 Re Majör
Johannes Brahms 1878 yýlý yaz ayýnda, Avusturya'nýn güneyindeki Pörtschach kasabasýnda geçirdiði mutlu tatil sýrasýnda, bu tek Keman Konçertosu'nu bestelemiþtir. Çocukluðunda keman çalmýþ olan Brahms, gerçek keman tekniðini gerektiði gibi... Devamı >>

Menevþe CivelekMenevþe Civelek
1968 doðumlu Menevþe (Güngördü) Civelek 1985 yýlýnda H.Ü. Ankara Devlet Konservatuvarý giriþ sýnavýný kazanarak Prof. Banki Sardor ile keman çalýþmalarýna baþladý. 1990 yýlýndan itibaren Prof. Server Ganiev'in öðrencisi olan sanatçý, sýnýf... Devamı >>

Serge Koussevitzki, Kontrabas ve Orkestra için Konçerto Op. 3Serge Koussevitzki, Kontrabas ve Orkestra için Konçerto Op. 3
Türkiye'de ilk seslendiriliþi 28 Þubat 1986 yýlýnda Þef: Fuat Mansurov, Solist: Tahir Sümer Cumhurbaþkanlýðý Senfoni Orkestrasý tarafýndan yapýlmýþtýr. Bütün büyük kontrabasçýlarýn ilki, Venedik'te kontrabasçý bir ailenin içinde yetiþmiþ ve... Devamı >>

Sergey Sergeviç Prokofyev, Senfoni Konçertant Op. 125Sergey Sergeviç Prokofyev, Senfoni Konçertant Op. 125
Prokofyev, 23 Nisan 1891'de doðdu. Müzikle tanýþmasý iyi bir piyanist olan annesi sayesinde oldu. Ýlk deneyimini yaþam öyküsünde þöyle yazar: "Bir gün annem kanon çalýþýyordu; piyanonun yanýna geldim ve o çalýþýrken benim de en ince seslerde... Devamı >>

Aleksandr Borodin, Orta Asya SteplerindeAleksandr Borodin, Orta Asya Steplerinde
Ýlk yorumu: 1880, Petersburg. Bu pek tanýnmýþ orkestra parçasý, Çar Ýkinci Aleksandr'ýn 25'inci saltanat yýldönümü nedeniyle düzenlenen törenlerdeki “canlý tablolar” dizisi için bestelenmiþ, Avrupa'ya yayýlmýþtýr. [Aleksandr... Devamı >>

Charles Camille Saint-SaensCharles Camille Saint-Saens
Charles Camille Saint-Saens (d. 9 Ekim 1835, Fransa, Paris - ö. 16 Aralýk 1921, Cezayir), Fransýz besteci ve icracýdýr. En bilinen eserleri olan Hayvanlar Karnavalý, Macabre Dansý, Samson ile Delilah, Havanaise, Introduction and Rondo capriccioso,... Devamı >>

Ahmed Adnan Saygun
Ahmed Adnan Saygun, Türk müzik tarihinde Türk Beþleri olarak anýlan bestecilerdendir ve ilk Türk operasýnýn bestecisi olup "Devlet sanatçýsý" ünvanýný alan ilk sanatçýdýr. Saygun'un en önemli eseri, Cumhuriyet Dönemi Türk müziðinin en çok... Devamı >>

Tarýk Sezer AydýnTarýk Sezer Aydýn
1987 doðumlu genç bir özel yetenek olan sanatçý 14 yaþýnda çalmaya baþladýðý korno üzerine profesyonel eðitimi Ýzmir Dokuz Eylül Üniversitesi Konservatuvarý'nda almýþtýr. 2008 yýlýnda konservatuvarda sýnýf atlamýþ, ve 2009 yýlýnda Kültür... Devamı >>

<< Önceki  1  2  3  4  5  Sonraki >>


ÇYDD


Klasik Müzik Notları
Mobil Kullanım İpuçları

  © 2009-2020 Klasik Notları | Klasik Müzik Sitesi | www.klasiknotlari.com