Klasik Müzik Notları   Klasik Müzik   Besteciler  Eserler  Solistler  Hakkında  İletişim
 
 
 Eser, Besteci, Solist Aratın:
 

 

Bekir Küçükay
Klasik gitar virtüözü Bekir Küçükay 1958 yýlýnda Ankara'da doðdu. G.Ü.G.E.F. Müzik Eðitimi Bölümünden mezun oldu. 1983 yýlýnda Ulusal Gitar Müziði Beste Yarýþmasýnda, "Monolog" adlý parçasýyla mansiyon aldý. Solo konserlerinin yaný sýra,... Devamı >>

Franz Joseph Haydn, Trompet Konçertosu, Mi Bemol Majör Hob.: VII e, 1Franz Joseph Haydn, Trompet Konçertosu, Mi Bemol Majör Hob.: VII e, 1
Franz Joseph Haydn'ýn Trompet Konçertosu (Concerto per il Clarino / Trumpet concerto) 1796'da, 64 yaþýndayken eski dostu Avusturyalý trompet virtüözü Anton Weidinger için yazýlmýþtýr. Enstrümantasyon Anton Weidinger tüm oktav... Devamı >>

Richard Georg Strauss, Korno Konçertosu No. 1 Op. 11 (TrV 117) Mi Bemol MajorRichard Georg Strauss, Korno Konçertosu No. 1 Op. 11 (TrV 117) Mi Bemol Major
Richard Georg Strauss'un babasý Franz Joseph Strauss (1822-1905) Münih Opera Orkestrasý'nýn birinci kornocusuydu. Bu çalgý için, bir de konçerto olmak üzere pek çok eser bestelemiþ, Mozart'tan o güne (Weber'in konçertosu dýþýnda) konçerto... Devamı >>

Ludwig van Beethoven, Egmont Uvertür Op. 84Ludwig van Beethoven, Egmont Uvertür Op. 84
Beethoven'ýn bir yýl içinde tamamladýðý ve ilk seslendiriliþi 24 Mayýs 1810'da yapýlan Egmont müziði, bir uvertür ve dokuz parçadan oluþur. Uvertür bir senfonik þiir gibi dramýn bütün konusunu canlandýrdýðý için Goethe'nin trajedyasýný... Devamı >>

Fazýl Say, Ýstanbul Senfonisi Op. 28
Fazýl Say'ýn izlenimci yapýdaki Ýstanbul Senfonisi adlý eseri Konzerthaus Dortmund'un sipariþi üzerine 2008–2009 yýllarýnda bestelenmiþtir. Ýstanbul Senfonisi'nin ilk seslendiriliþi 13 Mart 2010'da Dortmund’da Howard Griffiths... Devamı >>

Ender SakpýnarEnder Sakpýnar
Müzik eðitimini, Ankara Konservatuvarý, Paris Konservatuvarý, Ecole Normale Superieure de Musique de Paris ve "Vermeil" Orkestra Þefliði ödülünü aldýðý Rueil Malmaison Devlet Konservatuvarý'nda aldý. Dört yýl Fransýz hükümetinin burslusu olarak... Devamı >>

Raffaele TrevisaniRaffaele Trevisani
Flüt virtüözü Raffaele Trevisani dinleyiciler ve eleþtirmenlerden sürekli olarak stili ve müzikalitesi hakkýnda övgüler almaktadýr. Sir James Galway'in çok az sayýdaki öðrencilerinden biri olmuþ ve yýllarca onunla çalýþmýþ, Jean Pierre Rampal,... Devamı >>

Naci ÖzgüçNaci Özgüç
Naci Özgüç, genç kuþak orkestra þeflerimizin en yetenekli ve üretken sanatçýlarýndan biri olarak Ankara Devlet Opera ve Balesi Orkestrasý’nýn þefliðini ve genel müzik direktörlüðünü yapmaktadýr. Müzisyen bir ailenin çocuðu olan sanatçý, dört... Devamı >>

Ludwig van Beethoven, Piyano Konçertosu No. 1 Op. 15 Do MajörLudwig van Beethoven, Piyano Konçertosu No. 1 Op. 15 Do Majör
Beethoven'in, bazen Piyanolu Senfonisi olarak nitelendirilen piyano konçertolarýnda sonat formu temel alýnmýþ olmasýna karþýn, bunlardaki konçertant -yarýþmacý- özellik konçerto vasfýný ön plana çýkarýr ve bu beþ piyano konçertosu klavyeli... Devamı >>

Mustafa Nuri Haybat
Piyanist Mustafa Nuri Haybat 1984 yýlýnda Edirne'de doðdu. 1995 yýlýnda girdiði Trakya Üniversitesi Devlet Konservatuvarý'na Olga Hasanova ile piyano çalýþmalarýna baþlayan Mustafa Nuri Haybat, 1997-98-99 yýllarýnda Rotary Kulübünün düzenlemiþ... Devamı >>

<< Önceki  1  2  3  4  5  Sonraki >>


ÇYDD


Klasik Müzik Notları
Mobil Kullanım İpuçları

  © 2009-2021 Klasik Notları | Klasik Müzik Sitesi | www.klasiknotlari.com