Klasik Müzik Notları   Klasik Müzik   Besteciler  Eserler  Solistler  Hakkında  İletişim
 
 
 Eser, Besteci, Solist Aratın:
 

 
Klasik Müzik Orkestra Şefleri

Rauf AbdullayevRauf Abdullayev
Þef Rauf Abdullayev 1937 yýlýnda doðmuþtur. Üzeyir Hacýbeyov adlý Azerbaycan Devlet Konservatuarýný (1959) ve Leningrad Devlet Konservatuarýný þeflik dalýnda (1965) bitirmiþtir. 1965-84 yýllarýnda M.F. Ahundov adlý Azerbaycan Devlet Opera ve... Devamı >>

Rene Giessen
Rene Giessen'i efsanevi þef Raphael Kubelik keþfetmiþtir. Ona 15 yaþýnda bir çocuðun kromatik armonika ile Pablo de Sarasate'nin Zigeunerweisen adlý eserini çalabildiðini söylediklerinde inanamamýþ, dinlediði andan itibaren de Rene Giessen'in... Devamı >>

Rengim GökmenRengim Gökmen
Müziðe küçük yaþlarda annesi opera sanatçýsý Muazzez Gökmen'in denetiminde baþlayan sanatçý, piyano ve komposizyon çalýþmalarýný Ankara Devlet Konservatuvarý'nda Ferhunde Erkin, Nimet Karatekin, Ýlhan Baran ve Ahmet Adnan Aygun'la tamamladýktan... Devamı >>

Robert Bokor
Makedonya doðumlu, müzik ile erken yaþta iç içe olan Robert Bokor çok genç yaþta keman için olaðanüstü yetenek gösterdi. Hemen Belgrad Mokranjac Müzik Okulu'na alýndý ve keman çalýþmalarýna baþladý. Kýsa bir süre içinde, sayýsýz ödüller ve... Devamı >>

Selman AdaSelman Ada
Yedi yaþýndan beri beste yapmakta olan Selman Ada, orkestra þefi, besteci ve virtüoz piyanist olarak Türkiye'de ve Avrupa'nýn pek çok ülkesinde binden fazla temsil, konser ve resital verdi. Eserleri 1968'den beri Avrupa, Amerika, Asya, Afrika... Devamı >>

Susanna PescettiSusanna Pescetti
Ýtalyan þef Susanna Pescetti Napoli San Pietro a Majella Konservatuvarý'nda A. Panella, V. Vitale ve C. Pagliuca ile piyano ve kompozisyon, ardýndan Pescara Akademisi'nde D. Renzetti ile þeflik çalýþtý. Venedik B. Marcello Konservatuvarý'nda... Devamı >>

Wojciech Rodek
1977 Polonya, Brzeg doðumlu Wojciech Rodek, piyano çalýþmalarýna sekiz yaþýnda baþladý. 2003 yýlýnda Marek Pijarowski'nin öðrencisi olarak Wroclaw Müzik Akademisi Þeflik Bölümü'nden mezun oldu. 2007 yýlýnda ayný akademiden doktora derecesi... Devamı >>

Ýbrahim YazýcýÝbrahim Yazýcý
1970 yýlýnda Ankara'da doðdu. 16 yaþýnda girdiði H.Ü. Devlet Konservatuvarýnda Nimet Karatekin'le piyano, Alain Boeglin ile oda müziði, Nevit Kodallý ve Ýstemihan Taviloðlu ile kompozisyon, Hikmet Þimþek ve Rengim Gökmen'le orkestra þefliði... Devamı >>

Ýnci ÖzdilÝnci Özdil
Türkiye'nin ilk kadýn orkestra þefi Ýnci Özdil, Ankara’da doðdu. Müziðe 1971'de Ankara Devlet Konservatuvarý Piyano bölümünde Nimet Karatekin'in öðrencisi olarak baþladý. 1976'da Kompozisyon Bölümüne girdi. 1981'de Kompozisyon Ýleri... Devamı >>

<< Önceki  1  2  3  4  5  Sonraki >>


ÇYDD


Klasik Müzik Notları
Mobil Kullanım İpuçları

  © 2009-2022 Klasik Notları | Klasik Müzik Sitesi | www.klasiknotlari.com