Klasik Müzik Notları   Klasik Müzik   Besteciler  Eserler  Solistler  Hakkında  İletişim
 
 
 Eser, Besteci, Solist Aratın:
 

 
Klasik Notları Twitter Hesabı

Robert Bokor

Şef Tanıtımı

Makedonya doðumlu, müzik ile erken yaþta iç içe olan Robert Bokor çok genç yaþta keman için olaðanüstü yetenek gösterdi. Hemen Belgrad Mokranjac Müzik Okulu'na alýndý ve keman çalýþmalarýna baþladý. Kýsa bir süre içinde, sayýsýz ödüller ve yarýþmalar kazanmak için birçok yarýþmaya katýldý ayný zaman da birçok televizyon ve radyo programlarýna katýlmýþtýr. Belgrad Müzik Akademisinden mezun olduktan sonra solo, oda müziði, þeflik ve bunun gibi birçok imkânýn kendisine kapý açtýðý Ýsviçre'ye yerleþmiþtir.

Hem kemancý hem orkestra þefi olan Robert Bokor ilk konserini 11 yaþýnda Belgrad Filarmoni Orkestrasý ile verdi. O zamandan bu yana bir kemancý olarak kariyerini geliþtirmiþtir. Performanslarý Avrupa'da büyük konser salonlarýný ve Ýsrail, Amerika Birleþik Devletleri, Güney Amerika ve Asya gibi dünyanýn her kýtasýný kapsar.

Belgrad Filarmoni gibi birçok orkestra ile iþbirliði içinde çalýþmýþtýr. Budapeþte Senfoni Orkestrasý, Romanya Ulusal Radyosu, Roma Senfoni Orkestrasý, Ren Devlet Filarmoni Orkestrasý, St. Gallen Senfoni Orkestrasý, Liechtenstein Senfoni Orkestrasý, Koszalin Filarmoni, Wroclaw Filarmoni, Israel Sinfonietta, Lancaster Senfoni ve Avusturya Arpeggione Oda Orkestrasý bunlardan bazýlarýdýr.

Günümüzde Robert Bokor Belgrad Filarmoni Orkestrasý'nýn müzik direktörlüðünü yapmaktadýr ve Avusturya Arpeggione Oda Orkestrasý ile çalýþmalar yapmaktadýr.

Geçen sezon, M. Rozsa'nýn keman konçertosunun Budapeþte'de ilk kez seslendiriliþi ve Benjamin Britten'ýn keman konçertosunun (Wroclaw) Vratislav'da Lutoslawski Filarmoni ile seslendirilmesi gibi ilkleri gerçekleþtirmiþtir. Bu sezon Robert Bokor, Budapeþte'nin MAV Senfoni Orkestrasý'na dönmüþtür.

2010 yaz aylarýnda Ýsviçre'de, Erlach Müzik Festivali'nde oda müziði seri konserleri gerçekleþtirecektir. Büyük bir üslup çeþitliliðinin aranan bir sanatçýsý olarak, kendisine adanmýþ yeni eserlerin dünyada ilk seslendiriliþini ve yaptýðý birçok modern müzik konseri ile çaðdaþ müziðin güçlü bir savunucusu olmuþtur.

Ayný zaman da aktif ve tutkulu bir öðretmen olan Robert Bokor 1998 ile 2004 yýllarý arasýnda St. Gallen Müzik Akademisi öðretim üyesi oldu, 2005-2010 yýllarý arasýnda St. Gallen Gençlik Senfoni Orkestrasýnýn çalýþmalarýný ve þefliðini yaptý. 2007 yýlýndan bu yana, 2007 yýlýndan bu yana, St. Gallen Üniversitesi, Kantonal Okulu'nda öðretim görevlisidir.

Sanatçýnýn kullandýðý enstrüman 1749 yýlý Pietro Bagatella yapýmýdýr. Alternatif olarak, çaðdaþ keman yapýmcýsý Dejan Blagojeviç tarafýndan yapýlmýþ olan bir Guarneri kopyasý üzerinde performans göstermektedir.


Takip edilmekten korkmuyoruz!.. Takip için tıklayın: twitter.com/klasiknotlariİlgili Yazılar


Referans bilgisi: "Robert Bokor", 2010 , Klasik Notları sitesi, http://www.klasiknotlari.com/tr/219/Robert_Bokor.html


 Bu sayfayı Facebook'ta paylaşın.

 Bu sayfayı Twitter'da paylaşın.


Klasik Notları Sitesi klasik müzikte kim kimdir, hangi dönem bestecilerinin eserleri nelerdir, hangi solistler ne virtüözüdür, kaliteli müzik nedir ne değildir... Konserlerde hangi abiye giysiler giyilir, altın elmas nasıl mücevherli takılar takılır!... Bestecilerin hayatları nasıldır, besteleri ne zaman yazılmış, nasıl ve neler ifade etmektedir, neden, niye, niçin gibi sorular için bir kaynak olma amacındadır.


ÇYDD


Klasik Müzik Notları
Mobil Kullanım İpuçları

  © 2009-2021 Klasik Notları | Klasik Müzik Sitesi | www.klasiknotlari.com