Klasik Müzik Notları   Klasik Müzik   Besteciler  Eserler  Solistler  Hakkında  İletişim
 
 
 Eser, Besteci, Solist Aratın:
 

 
Klasik Müzik Orkestra Şefleri

Boguslaw DawidowBoguslaw Dawidow
Müzik bilgisi ve sahne karizmasýyla bilinen Dawidow, Polonya Kültür Bakanlýðý tarafýndan (Eylül 1999'dan bu yana) Opole, Polonya Filarmoni Orkestrasý'nýn genel sanat yönetmenliðini yapmaktadýr. Bu süreçte Opole Filarmoni Orkestrasý'nýn gerek... Devamı >>

Burak TüzünBurak Tüzün
1970 yýlýnda Ankara'da doðdu. 1982 yýlýnda Ankara Devlet Konservatuvarý keman bölümüne kabul edilerek Semra Bayraktar'ýn keman sýnýfýnda baþladýðý öðrenimini, 1992 yýlýnda Prof. Server Ganiev'in keman sýnýfýndan lisans derecesi alarak... Devamı >>

Cem MansurCem Mansur
Ýstanbul'da doðan Cem Mansur müzik eðitimini Londra'da City University, Ricordi Þeflik Ödülü'nü aldýðý Guildhall School of Music and Drama ve daha sonra Leonard Bernstein'ýn öðrencisi olduðu Los Angeles Filarmoni Enstitüsü'nde aldý.... Devamı >>

Dorian Wilson
1964'te doðan Dorian Wilson, Leonard Bernstein'in son öðrencisidir. Konservatuvar yýllarýnda piyano, viyola, kompozisyon ve þeflik okuyarak Gustav Meier, Dmitri Kitaenko, Rudolph Barshai, Jorma Panula ve Leonard Bernstein ile çalýþma olanaðý... Devamı >>

Emin Güven YaþlýçamEmin Güven Yaþlýçam
1975 yýlýnda Ankara Devlet Konservatuvarý Keman Dalý Yüksek Bölümü'nden mezun olduktan sonra 2 yýl Ankara Devlet Operasý'nda orkestra sanatçýsý olarak görev yapmýþ, daha sonra Ýtalya devletinden 4 yýllýk burs kazanarak bu ülkede orkestra þefliði... Devamı >>

Ender SakpýnarEnder Sakpýnar
Müzik eðitimini, Ankara Konservatuvarý, Paris Konservatuvarý, Ecole Normale Superieure de Musique de Paris ve "Vermeil" Orkestra Þefliði ödülünü aldýðý Rueil Malmaison Devlet Konservatuvarý'nda aldý. Dört yýl Fransýz hükümetinin burslusu olarak... Devamı >>

Erol Erdinç
Müzik eðitimine Ankara Devlet Konservatuvarý'nda baþlayan Erol Erdinç kompozisyon çalýþmalarýný Necil Kâzým Akses, Ýlhan Usmanbaþ ve Adnan Saygun; piyano öðrenimini ise Gülay Uðurata ve T. Çetiz ile yaptý. 1973 yýlýndaki mezuniyetinden hemen... Devamı >>

Ewald DonhofferEwald Donhoffer
Genç Avusturya'lý orkestra þefi Ewald Donhoffer 2007 yýlýnda eðitimini bitirir bitirmez "Viyana Senfoni Orkestrasý" þefi ve "Staatskapelle Dresden" müzik direktörü Fabio Luisi ile çalýþmaya baþladý. Ünlü "Theater an der Wien"de sergilenen W.... Devamı >>

Gürer AykalGürer Aykal
Gürer Aykal 22 Mayýs 1942'de Eskiþehir Mahmudiye'de doðdu. Müziðe babasýnýn verdiði derslerle baþlayan sanatçý, 1953 yýlýnda Ankara Devlet Konservatuarý'na girmiþ, Necdet Remzi Atak'ýn öðrencisi olarak keman bölümünü bitirdikten sonra... Devamı >>

Hakan KalkanHakan Kalkan
Hakan Kalkan 1969 yýlýnda Ankara'da doðdu. 1987 Bilkent Üniversitesi, Müzik ve Sahne Sanatlarý Fakültesine girdi. Burada Nuran Taþpýnar ile Piyano, Ýstemihan Taviloðlu, Sami Hatipoðlu ve Bujor Hoinic ile teori, solfej ve kompozisyon ayrýca Bujor... Devamı >>

Gustavo DudamelGustavo Dudamel
Internationally acclaimed conductor Gustavo Dudamel continues to share his magnetic enthusiasm for music with audiences of all ages around the world. As he begins his twelfth year as Music Director of the Simón Bolívar Youth Orchestra, in fall... Devamı >>

 1  2  3  4  5  Sonraki >>


ÇYDD


Klasik Müzik Notları
Mobil Kullanım İpuçları

  © 2009-2022 Klasik Notları | Klasik Müzik Sitesi | www.klasiknotlari.com