Klasik Müzik Notları   Klasik Müzik   Besteciler  Eserler  Solistler  Hakkında  İletişim
 
 
 Eser, Besteci, Solist Aratın:
 

 
Klasik Müzik Orkestra Şefleri

Iþýn Metin
Orkestra þefi Iþýn Metin müzik eðitimine Ýstanbul'da küçük yaþlarda aldýðý özel piyano ve solfej dersleriyle baþladý. Kompozisyon alanýnda sergilediði yetenek neticesinde 1987 yýlýnda Bilkent Üniversitesi, Müzik ve Sahne Sanatlarý Fakültesi'ne... Devamı >>

Jose Maria FlorencioJose Maria Florencio
Brezilyalý sanatçý José Maria Florêncio Júnior, viyola, kompozisyon ve orkestra þefliði alanlarýnda Polonya'da eðitimini tamamladý. Doðduðu yer olan Fortaleze'de müzikal eðitimine baþladý. Bela Horizonte'de Minas Gerais Üniversitesi'nde... Devamı >>

Klaus WeiseKlaus Weise
Klaus Weise Leipzig, Dresden ve Berlin'de eðitim gördü. Daimi þef olarak ilk görev yeri olan Essen'de, Folkwang-Hoschscule für Musik'te 1970 yýlýndan beri profesör olarak þeflik dersleri de vermektedir. Uluslararasý kariyerine opera ile... Devamı >>

Marek PijarowskiMarek Pijarowski
1980 yýlýndan bu yana W. Lutoslawsky Devlet Filarmoni Orkestrasý'nýn yönetici ve sanat direktörü olan Pijarowski 1951 yýlýnda Polonya'nýn Wroclaw þehrinde doðdu. Eðitim süreci içinde müzik okullarýnda piyano, keman, obua ve org çalarak çalýþtý ve... Devamı >>

Maurizio ColasantiMaurizio Colasanti
Orkestra þefi olan Maurizio Colasanti, 1966 yýlýnda Ýtalya Chieti'de dünyaya gelmiþtir. 5 yaþýnda iken, müzik eðitimini M. De Renzis ile birlikte almaya baþlamýþtýr. Colosanti, Conservatorio di Musica (Müzik Konservatuarý) "L. D'Annunzio"da... Devamı >>

Naci ÖzgüçNaci Özgüç
Naci Özgüç, genç kuþak orkestra þeflerimizin en yetenekli ve üretken sanatçýlarýndan biri olarak Ankara Devlet Opera ve Balesi Orkestrasý’nýn þefliðini ve genel müzik direktörlüðünü yapmaktadýr. Müzisyen bir ailenin çocuðu olan sanatçý, dört... Devamı >>

Nezih SeçkinNezih Seçkin
Halen Almanya'da Lüneburg Operasýnýn 1. Orkestra þefi olan Nezih Seçkin Bandýrma'da doðdu. 5 yaþýnda müziðe baþladý. 17 yaþýnda Ankara Devlet Konservatuvarý'nýn yüksek bölümünden Mithat Fenmen'in öðrencisi olarak pekiyi derece ile mezun oldu.... Devamı >>

Omri Hadari
Omri Hadari'nin orkestra þefliði kariyeri, Ýsrail'in önde gelen trompetçilerinden biri olduktan sonra baþladý. Ýsrail Oda Orkestrasý ve Kudüs Senfoni Orkestrasý ile kazandýðý tecrübe ile, Londra Guildhall Müzik ve Drama Okulu ileri seviye... Devamı >>

Orhan ÞallýelOrhan Þallýel
Orhan Þallýel 1968 yýlýnda Adana'da doðdu. Ýstanbul Mimar Sinan Devlet Konservatuarý'nda Fagot ve Kompozisyon'dan diploma aldý. Daha sonra Hollanda ve Finlandiya'da Orkestra, Koro ve de Opera þefliði, bestecilik dallarýnda eðitimine devam etti... Devamı >>

Rauf AbdullayefRauf Abdullayef
Azerbaycan'ýn Bakü kentinde doðdu. 6 yaþýnda müzik okuluna baþladý. 16 yaþýnda girdiði Bakü Konservatuvarý piyano bölümünden 1959 yýlýnda mezun oldu. Bir yýl piyano öðretmenliði yaptý. 1960'da St. Petersburg Konservatuvarý Orkestra þefliði... Devamı >>

<< Önceki  1  2  3  4  5  Sonraki >>


ÇYDD


Klasik Müzik Notları
Mobil Kullanım İpuçları

  © 2009-2022 Klasik Notları | Klasik Müzik Sitesi | www.klasiknotlari.com