Klasik Müzik Notları   Klasik Müzik   Besteciler  Eserler  Solistler  Hakkında  İletişim
 
 
 Eser, Besteci, Solist Aratın:
 

 
Klasik Notları Twitter Hesabı

Cem Mansur

Şef Tanıtımı

Cem Mansur

Ýstanbul'da doðan Cem Mansur müzik eðitimini Londra'da City University, Ricordi Þeflik Ödülü'nü aldýðý Guildhall School of Music and Drama ve daha sonra Leonard Bernstein'ýn öðrencisi olduðu Los Angeles Filarmoni Enstitüsü'nde aldý.

1981-1989 arasý Ýstanbul Devlet Operasý þefliðini yapan Mansur, Londra'da English Chamber Orchestra'yla baþarýlý bir çýkýþ yaptýðý 1985 yýlýndan sonra çalýþmalarýný yurt dýþýnda yoðunlaþtýrdý.

Hollanda, Fransa, Ýtalya, Çek Cumhuriyeti, Romanya, Macaristan, Almanya, Ýsveç, Ýspanya, Meksika, Ýsrail, ve Rusya'da orkestra ve opera kuruluþlarýyla konuk þef olarak çalýþmalarýný sürdüren sanatçý, 1989-96 arasýnda Oxford Þehir Orkestrasý'nýn Birinci Þefliði'ni yaptý.

1998 yýlýnda, Akbank Oda Orkestrasý Daimi Þefliðine getirildi. Burada tasarladýðý ilginç programlarýn yaný sýra "Bach, Caz ve Lale Devri", "Alla Turca", "1789 / Akl-ý Selim' in Müziði" ve "At - Naðmeler" gibi etkinliklerle dikkat çekti.

Uluslararasý üne sahip birçok solistle konserler vermiþ olan Cem Mansur' un son yýllarda sýk sýk birlikte çalýþtýðý kuruluþlardan bazýlarý:
Kirov Operasý, Royal Philharmonic Orchestra, London Mozart Players, City of London Sinfonia, BBC Concert Orchestra, George Enescu Filarmoni Orkestrasý, Concerto Grosso Frankfurt, Prag Ulusal Tiyatrosu, Mexico City Filarmoni Orkestrasý ve her yaz davetli olduðu Londra Holland Park Opera Festivali.

Barok çaðdan günümüze kadar geniþ bir yelpazeyi kapsayan repertuvarýnda alýþýlmamýþ ve unutulmuþ eserlere de yer veren Mansur, 1986 yýlýnda Londra'da, Elgar'ýn bitmemiþ operasý "The Spanish Lady"nin ilk seslendiriliþini ve 2000 yýlýnda, büyük bir ses getirerek City Of London Festival'de Offenbach'ýn 126 yýldýr duyulmayan operasý "Whittington" u yönetmiþtir.


Takip edilmekten korkmuyoruz!.. Takip için tıklayın: twitter.com/klasiknotlariİlgili Yazılar


Referans bilgisi: "Cem Mansur", 2009 , Klasik Notları sitesi, http://www.klasiknotlari.com/tr/132/Cem_Mansur.html


 Bu sayfayı Facebook'ta paylaşın.

 Bu sayfayı Twitter'da paylaşın.


Klasik Notları Sitesi klasik müzikte kim kimdir, hangi dönem bestecilerinin eserleri nelerdir, hangi solistler ne virtüözüdür, kaliteli müzik nedir ne değildir... Konserlerde hangi abiye giysiler giyilir, altın elmas nasıl mücevherli takılar takılır!... Bestecilerin hayatları nasıldır, besteleri ne zaman yazılmış, nasıl ve neler ifade etmektedir, neden, niye, niçin gibi sorular için bir kaynak olma amacındadır.


ÇYDD


Klasik Müzik Notları
Mobil Kullanım İpuçları

  © 2009-2021 Klasik Notları | Klasik Müzik Sitesi | www.klasiknotlari.com