Klasik Mzik Notlar   Classical Music   Composers  Works  Soloists  About  Contact
 
 
 Search Works, Composers, Solists:
 

 
Klasik Notlar Twitter Hesab

Wolfgang Amadeus Mozart, Symphony No. 40 KV 550 G minör

Review of the Work

1788 yýlý Wolfgang Amadeus Mozart için kötü baþlamýþtýr: Viyana'da Mayýs ayýndaki Don Giovanni operasýnýn baþarýsýz yorumunu 29 Haziran'da küçük kýzýnýn ölümü izler. Parasýzlýktan kent dýþýndaki Wahringer sokaðýnda oturan besteci, mason arkadaþý Puchberg'e yardým isteyen o acýklý mektuplarý gönderir. Para kazanmak için güncel dans müzikleri, menuetler ve Alman danslarý yazar. Bu arada üç senfonisi üzerinde de çalýþýr.

26 Haziran'da bitirdiði 39. Senfoni'yi, 25 Temmuz'da tamamladýðý 40. Senfoni ve 10 aðustos’ta bitirdiði 41. Senfoni izler.

1733'ten o tarihe kadar yazdýðý 16 senfoni içinde yalnýzca 40. Senfoni minör tondadýr. (Bu arada zaten Mozart'ýn 41 senfonisi içerisinde yalnýzca ikisi minör tondadýr (25. ve 40.) Bunun için belki haklý olarak müzik otoriteleri bir acýnýn anlatýmý olarak tanýmladýklarý senfoni için, Mozart’ýn “Patetik” senfonisi olarak adlandýrmýþ ve buna benzer yakýþtýrmalar yapmýþlardýr.

Mozart, flüt, 2 obua, 2 fagot, 2 korno ve yaylýlar için yazdýðý senfoniye daha sonra (1788-91 yýllarý arasýnda) iki klarinet daha eklemiþtir. 1788 yýlýnda Viyana’da abonman konserleri için yazýlan, o günlerle bir türlü yorumlanamayan (1790'larda Frankfurt’ta seslendirildiði sanýlan) senfoni, eleþtirmenlerce beðenilmemiþ, çið, anlamsýz ve karamsar bulunmuþ, alýþýlmayan vurgulamalarýyla þaþýrtmýþtý.

Çaðýmýzda ise bu sesleniþ bir insanýn yakýnýþýný acý bir çýðlýk olarak deðil de, soylu bir þarký þeklinde yansýtarak anlam kazanmaktadýr. G. Westermann’ýn deyiþiyle “göz yaþlarý altýndaki bu gülümseyiþ, içimizde sýkýþýp kalmýþ duygularý çözüyor.”


Bölümler

I. Molto allegro
II. Andante
III. Menuetto. Allegro & Trio
IV. Allegro assai


Senfoninin genel yapýsý sonat formundadýr. Ýlk bölümü (Molto allegro) iç çekiþi yansýtan biraz savunmasýz, biraz da þizofrenik belirtilerin dýþa vurulduðu, üç notadan oluþan küçük bir motif parçasý üzerine kurulmuþ ana tema ile baþlar. Birden beliren güçlü tutti (tüm orkestra), bu acýklý duyguya karþýt ikileme dönüþen Majör bir hava oluþtursa da yine de karamsar yönünü belli edecektir.

Ýkinci tema ise yaylýlardan duyulur, daha çok anlýk bir avuntu þeklinde özetlenebilir. Geliþtirim bölmesinin acý dolu tema ile girmesine karþýn birinci tema hemen, bir ölçü sonra tekrar egemenliðine kavuþur ve bu huzursuz ortamý sürdürür ama umutsuzluk bile bu mutlak güzelliðin ince sanat çizgisini hiçbir zaman zedeleyemez. Bölüm acý dolu bir enerji ile sona erer.

Ýkinci bölüm (Andante), özlem dolu ana tema küçük parçalar þeklinde, sanki kaleydoskoptan bakýyormuþçasýna, zarifçe sunulur. Buna, biri sýçrayýþlarla ilerleyen diðeri ise daha sevimli karakterde iki yan tema katýlýr ve ustaca birbirinin içinde örülür. Ancak özlem dolu tema neþelenmek istemezmiþ gibi kendini, gizli acýsýný sürekli duyurur. Geliþimde güçlenen bu acý, yeniden serim bölümünde ustaca düzenlenmiþ kontrpuan ile (karþý melodi ile) seçkinleþir.

Üçüncü bölüm (Menuetto. Allegro & Trio) geleneksel 3 dörtlük menuet kalýplarýnýn dýþýnda güçlü bir duygu yoðunluðundadýr. Adeta tehdit edici tavýrla yükselen tema, buruk ses uyumsuzluklarýyla desteklenir. Galant çaðýn zarif saray dansý yok olmuþ, Mozart yaþamýnda ilk kez bu kadar katý bir menuet yazmýþtýr.

Ayrýca senkoplu ritmiyle üç dörtlük zamaný zorlayarak sanki Beethoven'in scherzolarýnýnýn öncülüðünü yapar. Ancak Majör tondaki Trio kornolarýn seçkinleþtiði zarif bir pastoral (kýrsal) atmosfer ile teselli bulur. Mozart’ýn çaðdaþlarý onun bu zamana uymayan baþkaldýrýþýný sezmiþ ve besteciyi kültürsüzlük ve zevksizlik ile suçlamýþlardýr.

Son bölüm olan (Allegro assai) senfoninin tüm karanlýk ve karamsar yönlerini toplamýþcasýna baþlar. Bu huzursuz ana temanýn ilk bölmesini Beethoven 5. Senfoninin üçüncü bölümü olan scherzosunda kullanmýþtýr. Bu karýþýk ortamda ikinci tema yine daha donuk ve hüzünlü bir aydýnlýkla doðsa da havayý sakinleþtiremez. Forte (güçlü) olarak duyulan geliþme kýsmýnda duyulan þeytani ve enerjik gücün bitime kadar senfoniye egemenliði engellenemez.


We are not afraid to be followed! Click to follow: twitter.com/klasiknotlariOther Example Works by Wolfgang Amadeus Mozart


Related Interesting ArticlesA Few Random Other Works Which You May Like


Reference info: "Wolfgang Amadeus Mozart, Senfoni No. 40 KV 550 Sol minör", 2010 , Klasik Notlari website, http://www.klasiknotlari.com/en/206/Wolfgang_Amadeus_Mozart_Senfoni_No_40_KV_550.html


 Share this page in Facebook.

 Share this page in Twitter.

 Share this page in Delicious.


Klasik Notlar Sitesi klasik mzikte kim kimdir, hangi dnem bestecilerinin eserleri nelerdir, hangi solistler ne virtzdr, kaliteli mzik nedir ne deildir... Konserlerde hangi abiye giysiler giyilir, altn elmas nasl mcevherli taklar taklr!... Bestecilerin hayatlar nasldr, besteleri ne zaman yazlm, nasl ve neler ifade etmektedir, neden, niye, niin gibi sorular iin bir kaynak olma amacndadr.


YDD


Classical Music Notes
Mobile Usage Tips

  2009-2021 Klasik Notlar | Klasik Mzik Sitesi | www.klasiknotlari.com