Klasik Mzik Notlar   Classical Music   Composers  Works  Soloists  About  Contact
 
 
 Search Works, Composers, Solists:
 

 

Franz Joseph Haydn, Trompet Konçertosu, Mi Bemol Majör Hob.: VII e, 1Franz Joseph Haydn, Trumpet Konçertosu, E flat Majör Hob.: VII e, 1
Franz Joseph Haydn'ýn Trompet Konçertosu (Concerto per il Clarino / Trumpet concerto) 1796'da, 64 yaþýndayken eski dostu Avusturyalý trompet virtüözü Anton Weidinger için yazýlmýþtýr. Enstrümantasyon Anton Weidinger tüm oktav... More >>

Richard Wagner, Tannhauser UvertürüRichard Wagner, Tannhauser Uvertürü
Richard Wagner'in Uçan Hollandalý (Der Fliegende Hollander) uvertürü ile birlikte konser sahnelerinde en çok seslendirilen Tannhauser Uvertürü, operanýn temel fikirlerini oldukça açýk ve anlamlý yansýtýr. Önce 3/4 lük ölçüde, Mi Majör tonda... More >>

Jean Sibelius, Finlandiya Op. 26Jean Sibelius, Finlandiya Op. 26
Eserlerindeki form geliþmiþliði nedeniyle Kuzey'in Beethoven'i olarak adlandýrýlan Jean Sibelius'un (dramatik gerilimlerle yüklü þiirsel fikirleri iþleyen Beethoven'in aksine) epik karakterde ve baþarýlý doða atmosferlerini yansýtan eserlerine... More >>

Frederic Chopin
Frederic Chopin, müzik tarihinin gelmiþ geçmiþ en iyi piyano müziði bestecisi olarak kabul edilir. Tek bir enstrümaný kullanarak, Mozart, Beethoven, Bach gibi en büyükler arasýnda yerini almýþtýr. Piyano konçertolarýnýn dýþýnda, alýþýlagelmiþ... More >>

Peter Ýlyiç Çaykovski, Romeo ve Jülyet Fantezi UvertürüPeter Ýlyiç Çaykovski, Romeo and Jülyet Fantezi Uvertürü
Çaykovski, ilk önemli senfonik eseri olan bu Fantezi Uvertürü, Rus Beþleri adlý grubun lideri olan Balakirev'in öðüdü ve öngördüðü plan üzerine, 1869'da yazdý. Belçikalý soprano Desirée Arot ile sonu düþ kýrýklýðýyla biten aþkýn umutsuzluðuyla 29... More >>

Ludwig van Beethoven, Piyano Konçertosu No. 1 Op. 15 Do MajörLudwig van Beethoven, Piano Konçertosu No. 1 Op. 15 C Majör
Beethoven'in, bazen Piyanolu Senfonisi olarak nitelendirilen piyano konçertolarýnda sonat formu temel alýnmýþ olmasýna karþýn, bunlardaki konçertant -yarýþmacý- özellik konçerto vasfýný ön plana çýkarýr ve bu beþ piyano konçertosu klavyeli... More >>

Joaquin RodrigoJoaquin Rodrigo
Joaquín Rodrigo Vidre, özellikle Gitar Konçertosu'yla tanýnan 1901 Ýspanya doðumlu klasik müzik bestecisi ve piyano virtüözüdür. Erken bir yaþta kör olmasýna raðmen, büyük baþarýlar kazanmýþ olan Joaquin Rodrigo'nun klasik gitar çalýþmalarý... More >>

Joseph Maurice Ravel
Joseph-Maurice Ravel 7 Mart 1875 Fransa doðumlu, 20 yüzyýlýn önemli Fransýz besteci ve piyanistlerindendir. En bilinen eseri Bolero'dur. Bolero kadar baþarýlý baþka bir tanýnmýþ çalýþmasý ise 1922 yýlýnda Rus besteci Modest Musorgski'nin eseri... More >>

Turgay Erdener
Son kuþak bestecilerimizin "ilki" kabul edilen, 1957 Gümüþhane doðumlu Turgay Erdener, bu konumuyla yeni kuþaðýn öncüsüdür, hatta bir "dönemeç" sayýlabilir Çünkü Erdener'den önceki yaklaþýk on yýlý bulan zaman dilimi içinde doðan... More >>

Louis Hector Berlioz, Fantastik Senfoni, Op. 14Louis Hector Berlioz, Fantastik Symphony, Op. 14
Louis Hector Berlioz'un 1830'da tamamladýðý senfoninin asýl adý "Bir Sanatçýnýn Yaþamýndan Bir Kesit"tir. Eser, adýndan da anlaþýldýðý üzere bir yaþam öyküsü niteliði taþýr. Eserde anlatýlan zengin imgeleme sahip sanatçý kara sevdaya... More >>

<< Previous  1  2  3  4  5  Next >>


YDD


Classical Music Notes
Mobile Usage Tips

  2009-2020 Klasik Notlar | Klasik Mzik Sitesi | www.klasiknotlari.com