Klasik Mzik Notlar   Classical Music   Composers  Works  Soloists  About  Contact
 
 
 Search Works, Composers, Solists:
 

 

Antonin Dvorak, 9. Senfoni Mi Minör Op. 95 "Yeni Dünyadan"Antonin Dvorak, 9. Symphony E Minör Op. 95 "Yeni Dünyadan"
Yeni Dünya Senfonisi olarak bilinen Senfoni No 9 Mi Minör "Yeni Dünyadan" (Op. 95), Antonin Dvorak tarafýndan Amerika Birleþik Devletleri'ne 1892-1895 yýllarýnda yaptýðý ziyaret sýrasýnda 1893 yýlýnda bestelenmiþtir. Þimdiye dek yaptýðý en... More >>

Dimitri ÞostakoviçDimitri Þostakoviç
Dmitriy Þostakoviç (Dmitri Shostakovich) (d. 12 Eylül 1906 – ö. 9 Aðustos 1975). Rus besteci; SSCB döneminin ünlü bestecisi ve virtüözü. SSCB Yüksek Sovyet Milletvekili, Lenin Niþaný sahibidir. 20. yüzyýlýn en önemli senfonilerini yazan... More >>

Peter Ýlyiç Çaykovski, Senfoni No. 4 Op. 36 Fa minorPeter Ýlyiç Çaykovski, Symphony No. 4 Op. 36 F minor
Ýlk yorumu: 1878, Moskova. Peter Ýlyiç Çaykovski'nin senfoni alanýndaki ilk önemli verimidir. Çaykovski'ye özgü etkili orkestralamasýyla, Slav melankolisi yansýtan genel týnýsýyla seçkinleþen eser Bn. von Meck'e adanmýþtýr. Sanatçý,... More >>

Peter Ýlyiç Çaykovski, Senfoni No. 5 Op. 64 Mi MinorPeter Ýlyiç Çaykovski, Symphony No. 5 Op. 64 E Minor
Ýlk yorumu 1888, St. Petersburg. Besteci eserin çalýndýðý ilk aylarýnda Hamburg Filarmoni Derneði Baþkaný Theodor Avé-Lallement tarafýndan sürekli olarak orada kalmasý önerilmiþ, bu istek gerçekleþmemiþ fakat daha sonra iki ayda tamamlanan senfoni... More >>

Ferhat Ali GökselFerhat Ali Göksel
1979 yýlýnda Ankara Devlet Konservatuvarý Klarnet Sanatdalý'nda eðitimine baþladý, 1987'de lisans diplomasýný aldý. 1995 yýlýnda ayný okulun yüksek lisans programýna baþlayýp 1998'de mezun oldu. 1982 yýlýnda Sofya'da yapýlan II. Uluslararasý... More >>

Antonin Dvorak, Op. 108 "Öðle Cadýsý"Antonin Dvorak, Op. 108 "Öðle Cadýsý"
Antonin Dvorak'ýn yine, Karel J. Erben'in (1811-70) 1852'de yayýnladýðý Ulusal masallar demeti'nde yer alan baladlarýndan esinlenerek, aþaðý yukarý ilkiyle (Su Cini, Vodnik, Op.107) ayný tarihlerde, 11 Ocak-27 Þubat 1896 arasýnda bestelediði... More >>

Antonin Dvorak, Op. 107 "Su Cini"Antonin Dvorak, Op. 107 "Su Cini"
Antonin Dvorak, Amerika'da üç yýl yaþadýktan ve 1896'da Ýngiltere'de son kez konser yönettikten sonra Prag'a dönmüþ, konservatuvardaki profesörlük görevine tekrar baþlamýþtý. O yýl, sayýsý beþe ulaþacak olan senfonik þiirlerini bestelemiþ, 3... More >>

Frederic Chopin
Frederic Chopin, müzik tarihinin gelmiþ geçmiþ en iyi piyano müziði bestecisi olarak kabul edilir. Tek bir enstrümaný kullanarak, Mozart, Beethoven, Bach gibi en büyükler arasýnda yerini almýþtýr. Piyano konçertolarýnýn dýþýnda, alýþýlagelmiþ... More >>

Feza ÇetinFeza Çetin
1965 yýlýnda Ýstanbul'da doðdu. 1976 yýlýnda Ýstanbul Belediye Konservatuvarý'na kabul edildi. Burada Muammer Yeþil, Mustafa Toroslu ve Prof. Emel Çelebioðlu ile armoni, form bilgisi ve teori, Ayhan Yunkuþ ile klarinet çalýþmalarýna devam... More >>

Louis Hector BerliozLouis Hector Berlioz
Fransýz romantik besteci Hector Berlioz (1803-1869) en çok ünlü besteleri Fantastik Senfoni ve Requiem (Grande Messe des morts) ile tanýnýr. Berlioz modern orkestranýn oluþumuna "Treatise on Instrumentation" adlý batý müziði enstrümanlarý üzerine... More >>

<< Previous  1  2  3  4  5  Next >>


YDD


Classical Music Notes
Mobile Usage Tips

  2009-2020 Klasik Notlar | Klasik Mzik Sitesi | www.klasiknotlari.com