Klasik Mzik Notlar   Classical Music   Composers  Works  Soloists  About  Contact
 
 
 Search Works, Composers, Solists:
 

 
Klasik Notlar Twitter Hesab

Louis Hector Berlioz, Fantastik Symphony, Op. 14

Review of the Work

Louis Hector Berlioz'un 1830'da tamamladýðý senfoninin asýl adý "Bir Sanatçýnýn Yaþamýndan Bir Kesit"tir. Eser, adýndan da anlaþýldýðý üzere bir yaþam öyküsü niteliði taþýr.

Eserde anlatýlan zengin imgeleme sahip sanatçý kara sevdaya tutulmuþ ve ümitsizlik sebebiyle kendini zehirlemiþtir. Berlioz bu yaþamýn kesitlerini, eserininin bölüm baþlýklarýyla özetler.


Enstrümantasyon

Senfoni 2 flüt (2.si çifte pikkolo), 2 obua (2.si çifte Ýngiliz kornosu), 2 klarinet (1.si çifte Mi bemol klarinet), 4 fagot, 4 Fransýz kornosu, 2 trompet, 2 kornet, 3 trombon, 2 ofikleid, 2 timpani çifti, trampet, büyük ziller, bas davul, Do ve Sol çanlar, 2 arp ve yaylýlardan oluþan bir orkestra için notalandýrýlmýþtýr.


Bölümler

Eser, o devirde bir senfoni için alýþýldýðýnýn aksine dört deðil beþ bölümden oluþur:

I. Hülyalar, tutkular (Rêveries - Passions).
II. Bir balo (Un bal).
III. Kýr sahnesi (Scène aux champs).
IV. Daraðacýna gidiþ (Marche au supplice).
V. Bir sebt gecesi düþü (Songe d'une nuit de sabbat).


Hector Berlioz bu eserinde, Sevgili'yi simgeleþtiren bir "saplantý" temasýný yinelerken, müziði orkestraya uyarlamak amacýyla ilgi çekici çalýþmalar yapmýþtýr. L. Messine 1836'da Berlioz'un müziðine ve librettosuna dayanan bir eser çýkardý. Bu eserse ilkin Londra'da Covent Garden'da oynanmýþtýr.


We are not afraid to be followed! Click to follow: twitter.com/klasiknotlariOther Example Work by Louis Hector Berlioz


Related Interesting ArticlesA Few Random Other Works Which You May Like


Reference info: "Louis Hector Berlioz, Fantastik Senfoni, Op. 14", 2009 , Klasik Notlari website, http://www.klasiknotlari.com/en/96/Louis_Hector_Berlioz_Fantastik_Senfoni_Op_14.html


 Share this page in Facebook.

 Share this page in Twitter.

 Share this page in Delicious.


Klasik Notlar Sitesi klasik mzikte kim kimdir, hangi dnem bestecilerinin eserleri nelerdir, hangi solistler ne virtzdr, kaliteli mzik nedir ne deildir... Konserlerde hangi abiye giysiler giyilir, altn elmas nasl mcevherli taklar taklr!... Bestecilerin hayatlar nasldr, besteleri ne zaman yazlm, nasl ve neler ifade etmektedir, neden, niye, niin gibi sorular iin bir kaynak olma amacndadr.


YDD


Classical Music Notes
Mobile Usage Tips

  2009-2021 Klasik Notlar | Klasik Mzik Sitesi | www.klasiknotlari.com