Klasik Mzik Notlar   Classical Music   Composers  Works  Soloists  About  Contact
 
 
 Search Works, Composers, Solists:
 

 
Klasik Notlar Twitter Hesab

Renaud Dejardin

Soloist Introduction

Renaud Dejardin

Viyolonselist ve orkestra þefi Renaud Déjardin kariyerinin her iki yönünü en yüksek seviyede sürdürmektedir. Orkestra provalarýný yönetmesi ve solist olarak konserlere ve oda müziði konserlerine katýlmasý birbirini takip eden büyük rahatlýkla sürdürdüðü faaliyetlerdir.

Paris Konservatuarý orkestra þefi birinci ödülü, Leipzig Bach Yarýþmasý ikinci ödülü veya Rostropovitch Yarýþmasý beþinci ödülü olsun, tüm dünyada da çalsa, onun için önemli olan «birlikte çalmanýn» mutluluðudur. Senfonik müziðe olan tutkusu onu 13 yaþýndan itibaren Marek Janowski, Bernard Haitink, Colin Davis ve Carlo Maria Giulini yönetiminde çalmasýný saðlar. Bu karþýlaþmalar onu daha sonraki müzik seçimlerini etkileyecektir.

Oda müziði aþýðý olarak Renaud Déjardin piyanist Marta Godeny ile viyolonsel ve piyano repertuarýnýn birçok eserini kaydetmiþtir ve David Grimal, Renaud Capuçon, Vahan Mardirossian, François Salque veya Delphine Bardin ile birçok festivallere katýlmýþtýr.

Renaud Déjardin müzik eðitimini (doðduðu þehir) Strasburg, Paris Konservatuvarlarý'nda, daha sonra piyano ve kompozisyon eðitimini aldýðý ABD Stony Brook Üniversitesi'nde tamamlar. Viyolonsel için öðretmenleri, Mihaly Temesvari, Jean Deplace, Philippe Müller ve Timothy Eddy olmuþtur. 20 yaþýnda iken birçok prestijli uluslararasý yarýþma ödüllerini kazanýr: 1996 Helsinki Paulo Yarýþmasý Jüri özel ödülü; 1997 Rostropovith Yarýþmasý özel mansiyonu.

On andan itibaren Louvre ve Midis Musicaux du Châtelet gibi önemli konser dizilerinde çalar. Antibes Genç Solistleri, Cannes MIDEM, Toulouse Jacobins Festivallerine katýlýr, New York Carnegie Hall'de ve Radyo için çalar. 2000'de Adami ve 2002'de «Classica» dergisi tarafindan klasik yetenek keþfi (révélation classique) olarak seçilir.

Müzisyenliðinin olgunlaþmasýný tercih etmesi ile kendini birkaç yýl daha eðitimine adar. Piyano, yazý ve beste ile ilgili çalýþmalarý dýþýnda, Orkestrasyon ve analiz birinci ödüllerini kazanýr. Tüm bu çalýþmalarý onu orkestra yönetimine sevk eder. Paris Konservatuvarý orkestra þefliði yüksek sýnýfýna kabul edilip, hocasý Zsolt Nagy sýnýfýný birincilikle bitiren Renaud Déjardin Haziran 2007'deki ilk yönetiminde Orkestra Þefi Birinci ödülünü kazanýr.

Þef olarak ilk anlaþmalarý film müzikleri kayýtlarý ile ilgilidir. 2006'da Ircam'in Agora Festivali kapsamýnda Ensemble Court-Circuit'yi yönetir, Fransýz Gençler Orkestrasýnýn turneleri esnasýnda Jean-Claude Casadesus'nün asistanlýðýný üstlenir ve Paris Mogador Tiyatrosu'nda Matthew Bourne'un Swan Lake gösterisinde yardýmcý orkestra þefi görevini yerine getirir. 2007 ve 2008 Auvergne Oda Orkestrasý ve Israel Contemporary Players tarafýndan davet edilir.

Renaud Déjardin Groupe Banque Populaire Vakfý ödülüne sahiptir.


We are not afraid to be followed! Click to follow: twitter.com/klasiknotlariRelated Interesting Articles


Reference info: "Renaud Dejardin", 2009 , Klasik Notlari website, http://www.klasiknotlari.com/en/97/Renaud_Dejardin.html


 Share this page in Facebook.

 Share this page in Twitter.

 Share this page in Delicious.


Klasik Notlar Sitesi klasik mzikte kim kimdir, hangi dnem bestecilerinin eserleri nelerdir, hangi solistler ne virtzdr, kaliteli mzik nedir ne deildir... Konserlerde hangi abiye giysiler giyilir, altn elmas nasl mcevherli taklar taklr!... Bestecilerin hayatlar nasldr, besteleri ne zaman yazlm, nasl ve neler ifade etmektedir, neden, niye, niin gibi sorular iin bir kaynak olma amacndadr.


YDD


Classical Music Notes
Mobile Usage Tips

  2009-2021 Klasik Notlar | Klasik Mzik Sitesi | www.klasiknotlari.com