Klasik Mzik Notlar   Classical Music   Composers  Works  Soloists  About  Contact
 
 
 Search Works, Composers, Solists:
 

 
Klasik Notlar Twitter Hesab

Ewald Donhoffer

Conductor Introduction

Ewald Donhoffer

Genç Avusturya'lý orkestra þefi Ewald Donhoffer 2007 yýlýnda eðitimini bitirir bitirmez "Viyana Senfoni Orkestrasý" þefi ve "Staatskapelle Dresden" müzik direktörü Fabio Luisi ile çalýþmaya baþladý. Ünlü "Theater an der Wien"de sergilenen W. A. Mozart'ýn "La Finta Semplice" operasýnda Luisi'nin asistaný olarak görev aldý ve "Viyana Senfoni Orkestrasý" ile saygýn bir baþlangýç yaptý.

Hemen bir kaç ay sonra Salzburg "Mozarteum" orkestrasýný yönetmesinin ardýndan orkestralardan gelecek sezonlar için davetler geldi. 2008 Kasým ayýnda "Staatskapelle Dresden" ile Mozart'ýn komik operasý "Sihirli Flüt" ve "Theatre Erfurt" ile Weill'in "Mahagonny" eserlerini yönetti. Avusturya ve yurt dýþýndaki önemli senfoni ve opera orkestralarý ile çeþitli konser ve opera temsillerini yönetmek üzere davet edildi.

Ýbrahim Yazýcý ve Fazýl Say ile beraber çalýþtýðý "Viyana Konservatuvarý"nda orkestra þefliði bölümü öðretmeni ve "Viyana Konservatuvarý Orkestrasý" yardýmcý þefidir. "Viyana Konservatuvarý"nda Georg Mark ile çalýþmalarýný sürdürdüðü sýrada "Viyana Radyo Senfoni Orkestrasý", "Bratislava Senfoni Orkestrasý", "Capella Istropolitana" ve "Viyana Mozart Orkestrasý"ný yönetti. "Theater an der Wien"deki çeþitli eserlerde Bertrand de Billy, Fabio Luisi ve Sean Edwards'la çalýþmýþ, ayrýca "Baden Sinfonietta"da Thomas Roesner'in yardýmcý þefi olarak görev almýþtýr. "Wiener Konzerthaus"ta ilk kez 2003 yýlýnda, "Wiener Musikverein" altýn salonunda ilk kez 2006 yýlýnda sahneye çýktý.

Klavsen, org ve þan çalýþmalarýnýn yanýsýra eski müzik alanýndaki derin bilgi birikimi onun "Viyana Müzik Üniversitesi"nde Handel'in "Ariodente" ve "Giuglio Cesare" operalarý gibi çeþitli barok eserleri sahneye koymasýna imkân saðladý.

"Wiener Konzerthaus"da "Wiener Singakademie" ile yaptýðý çalýþmalarýn yanýsýra Viyana ve çevresindeki çeþitli korolar ile orkestralarda þef veya yardýmcý þef olarak görev aldý ve Daniel Barenboim, Bertrand de Billy ve Yakov Kreizberg'in þeflikte ustalýk sýnýflarýna katýldý.


We are not afraid to be followed! Click to follow: twitter.com/klasiknotlariRelated Interesting Articles


Reference info: "Ewald Donhoffer", 2009 , Klasik Notlari website, http://www.klasiknotlari.com/en/85/Ewald_Donhoffer.html


 Share this page in Facebook.

 Share this page in Twitter.

 Share this page in Delicious.


Klasik Notlar Sitesi klasik mzikte kim kimdir, hangi dnem bestecilerinin eserleri nelerdir, hangi solistler ne virtzdr, kaliteli mzik nedir ne deildir... Konserlerde hangi abiye giysiler giyilir, altn elmas nasl mcevherli taklar taklr!... Bestecilerin hayatlar nasldr, besteleri ne zaman yazlm, nasl ve neler ifade etmektedir, neden, niye, niin gibi sorular iin bir kaynak olma amacndadr.


YDD


Classical Music Notes
Mobile Usage Tips

  2009-2021 Klasik Notlar | Klasik Mzik Sitesi | www.klasiknotlari.com