Klasik Mzik Notlar   Klasik Mzik   Besteciler  Eserler  Solistler  Hakknda  letiim
 
 
 Eser, Besteci, Solist Aratn:
 

 
Klasik Notlar Twitter Hesab

Hasan Ferid Alnar

Besteci Tantm

Hasan Ferid Alnar, Türk Beþleri bestecilerindendir. Klasik Türk Müziðini klasik Batý müziði teknikleriyle harmanlama çalýþmalarýyla tanýnýr. Kanun ve Yaylý Sazlar Orkestrasý Ýçin Konçerto, Viyolensel Konçertosu en bilinen eserlerindendir.

Küçük yaþta geleneksel sanat müziðine baþlayan ve on dört yaþýndayken Ýstanbul'da bir "kanun virtüozu" olarak ün yapan Alnar, ilk gençlik yýllarýnda özel olarak armoni, kontrpuan ve füg dersleri alarak yeteneðini çoksesli müzik alanýna kaydýrdý. 16 yaþýndayken ilk bestesini yaptý. O yýllar Ýstanbul Sultanisi'nde (Ýstanbul Lisesi) okuyor, ayný zamanda geceleri, Darüttalim-i Musiki topluluðuyla sahneye çýkýyordu.

Yine o sýralar ayný toplulukla Berlin'e giderek Alman Polydor firmasý için birkaç plak doldurdu. Bu yolculuklarýndan birinde Berlin Yüksek Okul müdürü ve besteci Franz Schreker ile tanýþan Alnar çok sesli bestelerinin Schreker'in ilgisini çektiðini görünce, bitirmek üzere olduðu Ýstanbul Mimarlýk Akademisi'nden ayrýldý ve devlet bursuyla 1927'de Viyana'ya yerleþti. Viyana Devlet Müzik Akademisi'nin bestecilik bölümünde Joseph Marx'ýn öðrencisi oldu, ardýndan Oswald Kabas ile orkestra þefliði çalýþtý.

1932’de Türkiye’ye döndü ve Ýstanbul Þehir Tiyatrosu’nda orkestra þefliði, Belediye Konservatuarý’nda müzik tarihi hocalýðý yaptý. 1936’da Cumhurbaþkanlýðý Senfoni Orkestrasý’na (Riyaset-i Cumhur Filarmoni Orkestrasý) þef olarak atandý ve Ankara'da ilk opera temsilerini hazýrladý.

Cumhurbaþkanlýðý Filarmoni Orkestrasý'nýn þefi Dr. Praetorius'un ani ölümü üzerine, orkestranýn þefliðini 1946 yýlýnda üstlenen Alnar, altý yýl boyunca sürdürdüðü bu görevi, saðlýðýnýn bozulmasý dolayýsýyla býrakmýþ, bir süre sonra tekrar Viyana'ya yerleþip çeþitli orkestralarý konuk þef olarak yönetmiþtir. 1964'te yurda döndükten sonra sanat yaþamýný baþkentte sürdürdü.

Yapýtlarýnda Klasik Türk müziði bilgisinden büyük ölçüde yararlanan Alnar’ýn bu açýdan en çok dikkati çeken yapýtý, 1944-1951 yýllarý arasýnda bestelediði Kanun ve Yaylý Sazlar Orkestrasý Ýçin Konçerto’dur. Ýlk kez 1958’de yaylý sazlar dörtlüsü eþliðinde Ferit Alnar tarafýndan Ankara’da seslendirilen yapýt, daha sonra Cem Mansur yönetimindeki orkestra eþliðinde Ruhi Ayangil tarafýndan uzunçalara kaydedildi. Bu konçertoyla, Türkiye’de ilk kez geleneksel bir çalgýyý "solo" olarak deðerlendirmiþtir.

Türk halk müziðine de ilgi gösteren Hasan Ferit Alnar, halk müziði gereçlerini örneðin “Prelüd ve iki Dans” adlý orkestra yapýtýnda kullanmýþtýr. Bestecinin en çok seslendirilen yapýtlarýndan bir baþkasý da "Viyolonsel Konçertosu"dur. Sanatçý, Türkiye’de çekilen tümüyle renkli ilk film olan Halýcý Kýz’ýn müziðini de bestelemiþ ve kanunu kendisi seslendirmiþtir. Klasik Türk Müziði alanýndaki besteleri ise son dönemde sýk sýk seslendirilmeye baþlamýþ ve kayýtlarý yayýnlanmýþtýr.

Türk Beþleri'nin içinde yer alan Alnar, teksesli Türk Müziðinden yetiþmiþ olmasýyla ayrý bir yere sahiptir.

Belirsiz bir rahatsýzlýk nedeninden dolayý 1978 yýlýnda hayata veda etmiþtir.


Kanun Konçertosu'na Ýliþkin

Ferid Alnar daha önce tasarladýðý bu konçertoyu 1946 yýlýnda Roma'da bulunduðu sýralarda yazmaya baþlamýþ ve ertesi yýl Ankara'da tamamlamýþtýr. Kanun Konçertosu, ilk defa 1951 yýlýnda Viyana Radyosu'nda Viyana Filarmoni Orkestrasý eþliðinde icra edilmiþ ve yayýnlanmýþtýr. Alnar, daha sonralarý konçertonun üçüncü bölümünü beðenmeyerek bu bölümü yeniden yazmýþtýr.

Eserin ilk bölümünün temasý Giriftzen Asým Bey'in "Rast Peþrev"inden esintilidir. Kadansta kanun taksimi sergilendikten sonra, ana temanýn tekrarlanmasýyla bu bölüm biter. Ýkinci bölüm, kanun ve orkestranýn diyaloðunu saba makamýnýn etkisinde mistik bir hava ile sürdürür. Hareketli üçüncü bölümde, ana tema kanun ve orkestra tarafýndan birlikte iþlenerek Rast Peþrevi'ne ulaþan çizgilerle sona erer.

Eser bestecisinin dýþýnda Ruhi Ayangil (1988, Ankara) ve Tahir Aydoðdu (1997, Ýstanbul, Ýstanbul Devlet Senfoni Orkestrasý veya 20-21 Kasým 1998, Cumhurbaþkanlýðý Senfoni Orkestrasý) tarafýndan seslendirilmiþtir.

7 Aralýk 1998'de, SCA Vakfý'nýn düzenlediði ödül töreni ile 1998 yýlýnýn en deðerli ödülü, Cumhurbaþkanýmýz tarafýndan Hasan Ferit Alnar'a verilmiþ, bu ödül töreni sonrasý konçerto, Anadolu Yaylý Çalgýlar Dörtlüsü ve Tahir Aydoðdu tarafýndan tekrar seslendirilmiþtir.

Tahir Aydoðdu'nun solistliðinde, konçerto, diðerleri yanýnda, 26-27 Þubat 1999'da Ýzmir Devlet Senfoni Orkestrasý ile ve 12 Haziran 2009'da Bilkent Senfoni Orkestrasý ile yeniden icra edilmiþtir.


Oda ve Sahne Müzikleri

- Trio, "Fantezi", 1920
- "Süit", keman ve piyano için, 1930.
- Yaylýlar Kuarteti, 1933.
- "Yalova Türküsü", 1932.
- "Sarý Zeybek", 1932.
- Goethe'nin "Faust"u Üzerine Müzik, 1944.


Film ve Geleneksel Müzik Eserleri

- "Ýstanbul Sokaklarý", 1931. (Film Müziði)
- "Namýk Kemal", 1949. (Film Müziði)
- "Halýcý Kýz", 1953. (Film Müziði)
- "Kelebek Zabit", tek sesli operet, 1922.
- "On Saz Semaisi", 1926.
- "Bayati Araban Peþrev", 1927.
- "Bayati Araban Saz Semaisi", 1927.
- "Segah Peþrev", 1927.
- "Sözsüz Romans"


Takip edilmekten korkmuyoruz!.. Takip iin tklayn: twitter.com/klasiknotlarilgili Yazlar


Referans bilgisi: "Hasan Ferid Alnar", 2012 , Klasik Notlar sitesi, http://www.klasiknotlari.com/tr/310/Hasan_Ferid_Alnar.html


 Bu sayfay Facebook'ta paylan.

 Bu sayfay Twitter'da paylan.


Klasik Notlar Sitesi klasik mzikte kim kimdir, hangi dnem bestecilerinin eserleri nelerdir, hangi solistler ne virtzdr, kaliteli mzik nedir ne deildir... Konserlerde hangi abiye giysiler giyilir, altn elmas nasl mcevherli taklar taklr!... Bestecilerin hayatlar nasldr, besteleri ne zaman yazlm, nasl ve neler ifade etmektedir, neden, niye, niin gibi sorular iin bir kaynak olma amacndadr.


YDD


Klasik Mzik Notlar
Mobil Kullanm pular

  2009-2021 Klasik Notlar | Klasik Mzik Sitesi | www.klasiknotlari.com