Klasik Mzik Notlar   Classical Music   Composers  Works  Soloists  About  Contact
 
 
 Search Works, Composers, Solists:
 

 
Klasik Notlar Twitter Hesab

Ethem Emre Tamer

Soloist Introduction

Ethem Emre Tamer

Ethem Emre Tamer 1969 yýlýnda Ankara'da doðdu. Hacettepe Üniversitesi Ankara Devlet Konservatuvarý'nda Prof. Nuri Çeken ile keman çalýþmalarýna baþladý. Doç. Reyyan Yücelen-Baþaran'ýn keman ve Prof. Nuri Yücelen'in oda müziði sýnýfýndan 1990 yýlýnda H.Ü. Bilim Teþvik Ödülü'nü alarak Yüksek Okul ve Konservatuvar birinciliði ile mezun oldu.

1988'de Almanya'da Spohr Akademisi'nde "Meister" Prof. W. Marschner ile çalýþarak diploma aldý. 1989'da Bilkent Üniversitesi Yaz Müzik Okulu'nda Prof. Suna Kan ile çalýþtý. 1990 yýlýnda Almanya'dan aldýðý DAAD bursu ile öðrenimini Berlin Yüksek Müzik Okulu'nda Prof. Ilan Gronich ile sürdürdü. Bu süre içinde Junge Kammerphilharmonie Berlin, Berliner Mozart Orchester, RIAS Jugend Orchester, Berliner Barock Orchester ve Berliner Symphoniker gibi orkestralarýn konserlerine katýldý.

1992'de Ýsrail'de "Music by the Red Sea" Festivali çerçevesinde International Symphony Orchestra'da Lorin Maazel ve Yoel Levi ile çalýþtý. Ayrýca Frans Helmerson'un oda müziði kursuna katýldý. 1992-96 yýllarý arasýnda Deutsches Symphonie Orchester Berlin'de (þef V. Ashkenazy) çalýþan sanatçý þimdiye kadar bu orkestranýn Japonya ve Avrupa turnelerine katýldý. Ayrýca bu orkestrada N. Harnoncourt, G. Wand, K. Sanderling, D. Zinman, G. Roshdestvensky, C. Von Dohmanyi, K. Nagano gibi þefler ve G. Kremer, I. Handel, L. Harrel, S. Richter, S. Chang, Y. Kissin ve M. Angerich gibi solistlerle beraber müzik yapma olanaðý elde etti.

Sanatçý 1995-96 yýllarýnda Berlin Flarmoni Orkestrasý'nýn da (þef C. Abbado) konserlerine katýlýp bu orkestrada P. Boulez, M. Jansons, S. Rattle ve J. Levine gibi þeflerle de çalýþmýþ ve bu orkestrada çalan ilk Türk Sanatçý sýfatýný kazanmýþtýr. Ayrýca bu orkestralarda DECCA, RCA, Sony, Deutsche Grammophon gibi firmalarýn 17 CD prodüksiyonuna katýlmýþtýr. 1993 yýlýnda 3 yýllýk bir eðitimden sonra Berlin Yüksek Müzik Okulu Keman bölümünü “Pekiyi” derece ile bitirerek masterini tamamlayan Tamer ayný okulda iki yýl boyunca Keman Pedagojisi uzmanlýk bölümünde çalýþmalarýný sürdürmüþtür. Ayrýca Prof. Simon Standage ile Barok Keman çalýþmalarý yapmýþtýr.

Halen Deutsches Symphonie Orchester Berlin, Frankfurt Operasý, Wiesbaden Devlet Operasý, Mainz Devlet Operasý, Kaiserslautern Radyo Orkestrasý, Ludwigshafen Devlet Flarmoni Orkestralarý'nýn konser ve opera temsillerine sürekli konuk sanatçý olarak katýlmaktadýr. 1996'dan beri Darmstadt Devlet Orkestrasý'nýn 2. keman grup þefliði görevini sürdüren ve Türkiye'nin çeþitli orkestralarý ile sürekli solist olarak konserler veren Tamer ayrýca Barock Enseble Handel With Care ve Viaggio Musicale'nin solo kemancýsý olarak çalýþmalarýný sürdürmektedir.


We are not afraid to be followed! Click to follow: twitter.com/klasiknotlariRelated Interesting Articles


Reference info: "Ethem Emre Tamer", 2009 , Klasik Notlari website, http://www.klasiknotlari.com/en/80/Ethem_Emre_Tamer.html


 Share this page in Facebook.

 Share this page in Twitter.

 Share this page in Delicious.


Klasik Notlar Sitesi klasik mzikte kim kimdir, hangi dnem bestecilerinin eserleri nelerdir, hangi solistler ne virtzdr, kaliteli mzik nedir ne deildir... Konserlerde hangi abiye giysiler giyilir, altn elmas nasl mcevherli taklar taklr!... Bestecilerin hayatlar nasldr, besteleri ne zaman yazlm, nasl ve neler ifade etmektedir, neden, niye, niin gibi sorular iin bir kaynak olma amacndadr.


YDD


Classical Music Notes
Mobile Usage Tips

  2009-2021 Klasik Notlar | Klasik Mzik Sitesi | www.klasiknotlari.com