Klasik Mzik Notlar   Classical Music   Composers  Works  Soloists  About  Contact
 
 
 Search Works, Composers, Solists:
 

 
Klasik Notlar Twitter Hesab

George Gershwin, Rhapsody in Blue

Review of the Work

Rhapsody in Blue, Amerikalý besteci George Gershwin tarafýndan 1924 yýlýnda solo piyano ve jaz orkestrasý için bestelenmiþ çok ünlü bir eserdir. Ýlk defa New York'ta 1924 yýlýnda solo piyanoda Gershwin olmak üzere Paul Whiteman ve orkestrasý tarafýndan seslendirilen eserin 1942 yýlýnda Ferde Grofé tarafýndan piyano ve senfoni orkestrasý için düzenlenmiþ versiyonu, en popüler Amerikan konser eserlerinden birisi olmuþtur.

Gershwin, bu eseri Paul Whiteman'ýn bir caz konserinde çalýnmak üzere konçerto benzeri bir eser yazmasýný istemesi üzerine bestelemiþtir. Gershwin, baþlangýçta bu eseri yazmakta isteksiz olsa da Whiteman'ýn rakibi Vincent Lopez'in bu fikri çalmak üzere yeni bir konsere hazýrlýk yaptýðýný duyunca eseri yazmaya ikna oldu ve bir kaç haftada tamamlamayý baþardý.

Ýlham, Boston'a doðru bir tren yolculuðunda gelmiþti. Tren gürültüsünün içindeki müziði hissettiðini söyleyen Gershwin besteyi tamamladýktan sonra orkestrasyon için Ferde Grofé'ye teslim etmiþ ve çalýþma, 12 Þubat'taki premiyerden 8 gün önce, 8 Þubat 1924'te tamamlanabilmiþti. Modern Müzikte Bir Deney adlý konserde ilk defa çalýnan eser, 1924 sonuna gelindiðinde orkestra tarafýndan 84 defa seslendirilmiþti. Paul Whiteman'ýn radyo programlarý da artýk "Rhapsody in Blue dýþýnda Her Þey Yeni" sloganý ile açýlmaktaydý.

Eser ilk yazýldýðýnda Amerikan Rapsodisi adýný taþýmaktaydý. George Gershwin'in kardeþi Ira Gerswhin James McNeill Whistle adlý ressamýn sergisini gezdikten ve onun "Siyah ve Altýn Sarýsý Noktürn", "Siyah ve Gri Düzenleme" gibi isimlerle adlandýrýlan eserlerini gördükten sonra "Rhapsody in Blue" adýný önermiþti.

Gershwin, bu eserinin Amerika'nýn ruhunu anlattýðýný söylese de eser daha çok New York kentinin bir müzikal portresi olarak düþünülür. Eser, 1987'den beri Amerikan Havayollarý reklamlarýnda kullanýldýðýndan pek çok kiþiye bu havayollarýný çaðrýþtýrýr.
I suggest, you'll like this:
Johannes Brahms, Macar Danslarý

Reference: Vikipedi


We are not afraid to be followed! Click to follow: twitter.com/klasiknotlariOther Example Work by George Gershwin


Related Interesting ArticlesA Few Random Other Works Which You May Like


Reference info: "George Gershwin, Rhapsody in Blue", 2009 , Klasik Notlari website, http://www.klasiknotlari.com/en/55/George_Gershwin_Rhapsody_in_Blue.html


 Share this page in Facebook.

 Share this page in Twitter.

 Share this page in Delicious.


Klasik Notlar Sitesi klasik mzikte kim kimdir, hangi dnem bestecilerinin eserleri nelerdir, hangi solistler ne virtzdr, kaliteli mzik nedir ne deildir... Konserlerde hangi abiye giysiler giyilir, altn elmas nasl mcevherli taklar taklr!... Bestecilerin hayatlar nasldr, besteleri ne zaman yazlm, nasl ve neler ifade etmektedir, neden, niye, niin gibi sorular iin bir kaynak olma amacndadr.


YDD


Classical Music Notes
Mobile Usage Tips

  2009-2021 Klasik Notlar | Klasik Mzik Sitesi | www.klasiknotlari.com