Klasik Mzik Notlar   Classical Music   Composers  Works  Soloists  About  Contact
 
 
 Search Works, Composers, Solists:
 

 
Klasik Notlar Twitter Hesab

Zerin Rasul

Soloist Introduction

Piyanist Zerin Rasul Özbekistan'da doðdu. Müzik eðitimine 6 yaþýnda Taþkent Devlet Konservatuvarýna baðlý, üstün yetenekli çocuklarýn kabul edildiði
Özel Müzik Okulunda baþladý. Bu okulu 1982'de birincilik derecesiyle bitirdi.

Henüz 10 yaþýndayken Taþkent Devlet Filarmoni Orkestrasý ile ve Fergana þehri Senfoni Orkestrasý ile konserler verdi.

1982–1987 Taþkent Devlet Konservatuvarýnda Özbekistan Devlet Sanatçýsý Profesör A. Gekkelmann ile çalýþtý. 1985'te Özbekistan Cumhuriyeti Piyano Yarýþmasýnda üçüncülük, 1986’de Özbekistan Cumhuriyeti Oda Müziði Yarýþmasýnda ikincilik ödülü kazandý.

1986’de Sovyetler Birliðinde Sankt-Petersburg Sanat Akademisinde düzenlenmiþ olan Güzel Sanatlarý ve Müzik dallarýný kapsayan yarýþmaya katýlarak ikincilik ödülünü kazandý.

1987'de Konservatuvarý Yüksek Þeref Derecesiyle bitirdi. Doktorasýný Moskova Devlet Konservatuvarýnda ünlü Rus piyanisti, Rusya Devlet Sanatçýsý Profesör M. Voskressenski sýnýfýnda tamamladý.

1990'da Taþkent Devlet Konservatuvarýnda Piyano bölümünde öðretim üyesi olarak ve Yaylý Sazlar bölümünde korrepetitor olarak görev aldý.

Özbekistan, Kazakistan, Rusya, Ýspanya, Türkiye gibi ülkelerde resitaller verdi. Özbekistan Televizyon ve Radyo kayýtlarý yaptý. Çeþitli uluslararasý yarýþmalara katýldý. Barselona’da düzenlenen Maria Canals yarýþmasýnda sertifika aldý.

Zerin Rasul Bilkent Üniversitesi Müzik ve Sahne Sanatlarý Fakültesinde öðretim üyesi olarak çalýþýyor. Oda müziði konserleri ve solo resitaller vermektedir.


We are not afraid to be followed! Click to follow: twitter.com/klasiknotlariReference info: "Zerin Rasul", 2012 , Klasik Notlari website, http://www.klasiknotlari.com/en/339/Zerin_Rasul.html


 Share this page in Facebook.

 Share this page in Twitter.

 Share this page in Delicious.


Klasik Notlar Sitesi klasik mzikte kim kimdir, hangi dnem bestecilerinin eserleri nelerdir, hangi solistler ne virtzdr, kaliteli mzik nedir ne deildir... Konserlerde hangi abiye giysiler giyilir, altn elmas nasl mcevherli taklar taklr!... Bestecilerin hayatlar nasldr, besteleri ne zaman yazlm, nasl ve neler ifade etmektedir, neden, niye, niin gibi sorular iin bir kaynak olma amacndadr.


YDD


Classical Music Notes
Mobile Usage Tips

  2009-2021 Klasik Notlar | Klasik Mzik Sitesi | www.klasiknotlari.com