Klasik Mzik Notlar   Classical Music   Composers  Works  Soloists  About  Contact
 
 
 Search Works, Composers, Solists:
 

 
Klasik Notlar Twitter Hesab

Antonin Dvorak, Vanda Uvertürü Op. 25

Review of the Work

Antonin Dvorak, Vanda adlý beþ perdelik trajik operasýný 1875 yýlýnýn Nisan ile Aralýk aylarý arasýnda bestelemiþtir. On bir operasýnýn beþincisi olan bu eser, gerçek olgun ve bireysel tarzý göstermektedir; ancak müzikal deðerle baðlantýlý olmayan nedenlerle veya operanýn dramatik içeriði nedeniyle 17 Nisan 1876'daki prömiyerinden beri 25 kez seslendirilmiþtir.

Rudolf Wirsing, Prozatimni Tiyatrosu'nun müdürü olarak ayrýcalýðýný ortaya koymak için bu eseri seçmiþtir. Buna karþýn, 1876-1877 sezonu boyunca sadece dört defa seslendirildikten sonra repertuvardan çýkarýlmýþtýr.

Bir sonraki müdür Jan Nepomuk Mayr, 1880'de eserin büyük ölçüde kýsaltýlmýþ halinin dört kez daha seslendirilmesini istemiþtir.

Ýlk sahneye koyulduðu þekle benzer bir biçimde bu kez de Prozatimni Tiyatrosu'nun yeterli ses sanatçýsý ve gerekli altyapýsý olmadýðý için etkin bir biçimde sahnelenememiþtir.

Viyana, Budapeþte ve Prag'daki operalarda sahnelenmesi düþünülse de bu planlar gerçekleþtirilememiþtir. Ancak daha sonra eser, 1925'te Plzen'de, 1929'da Prag Ulusal Tiyatrosu'nda ve 1989'da Olomouc'ta seslendirilmiþtir.

1879'da Vanda operasýna Uvertür olarak bestelenen eserin ilk icrasý 1885 yýlýnda yapýlmýþtýr.

Hüseyin Ertuð


We are not afraid to be followed! Click to follow: twitter.com/klasiknotlariOther Example Works by Antonin Dvorak


Related Interesting ArticlesA Few Random Other Works Which You May Like


Reference info: "Antonin Dvorak, Vanda Uvertürü Op. 25", 2012 , Klasik Notlari website, http://www.klasiknotlari.com/en/301/Antonin_Dvorak_Vanda_Uvertürü_Op_25.html


 Share this page in Facebook.

 Share this page in Twitter.

 Share this page in Delicious.


Klasik Notlar Sitesi klasik mzikte kim kimdir, hangi dnem bestecilerinin eserleri nelerdir, hangi solistler ne virtzdr, kaliteli mzik nedir ne deildir... Konserlerde hangi abiye giysiler giyilir, altn elmas nasl mcevherli taklar taklr!... Bestecilerin hayatlar nasldr, besteleri ne zaman yazlm, nasl ve neler ifade etmektedir, neden, niye, niin gibi sorular iin bir kaynak olma amacndadr.


YDD


Classical Music Notes
Mobile Usage Tips

  2009-2021 Klasik Notlar | Klasik Mzik Sitesi | www.klasiknotlari.com