Klasik Mzik Notlar   Classical Music   Composers  Works  Soloists  About  Contact
 
 
 Search Works, Composers, Solists:
 

 
Klasik Notlar Twitter Hesab

Naira Abrahamyan

Soloist Introduction

Naira Abrahamyan

Soprano Naira Abrahamyan, 1972'de Erivan'da doðmuþtur. 1979-1985 yýllarýndaki öðrencilik yýllarýnda Erivan'daki müzik okulunun derslerine devam etti.
1990'da girdiði Erivan Komitas Konservatuvarý'ndan hem Opera sanatçýsý hem de Müzik Eðitmenliði diplomasý aldý.

Erivan Konservatuvarý'nda yüksek lisans eðitimini tamamladý, iki yýl sonra solist þarkýcý diplomasýný üstün derece ile almaya hak kazandý.

1994'te Komitas 125 Þarký Yarýþmasý'nda ilk ödülünü kazandý ve bir yýl sonra daimi solist olarak Erivan Ulusal Operasý'na katýldý.

1996'da Ermenistan Cumhuriyeti'nin Belcanto Yarýþmasý'nda birinci oldu ve "Haykanuþ Danielyan" ödülünü kazandý. Daha sonra Þam, Halep, Umman ve Beyrut'ta bir dizi konser verdi.

1997'de Erivan Konservatuvarý'nda þan hocasý olarak çalýþmaya baþladý. Ayný yýl Léoncavallo'nun "Pagliacci" eserindeki Nedda, Erivan Ulusal Operasýnda ilk rolü oldu. Bunu, Aïda (Aïda/Verdi), Léonora (Il Trovatore/Verdi), Desdemona (Otello/Verdi), Santuzza (Cavalleria Rusticana/Mascagni), Nedda (Pagliacci/Leoncavallo), Gece Kraliçesi (Sihirli Flüt/Mozart), Norma (Norma/Bellini), Mimi (La Bohème/Puccini) gibi pek çok operadaki baþrolleri izledi.

1998 yýlýnda Julliard School'da katýldýðý bir ustalýk kursu ardýndan, 1999'da New York'ta bir resital verdi. Ayný yýl Anouch Operasý'na katýlmak ve orada bir konser vermek için Los Angeles'a döndü.

2000'de, Sicilya'daki Musicastello Festivali'ne katýldý. 2001'de Marsilya'da bir dizi konser gerçekleþtirdi, CNIPAC'da bir dönem oyunculuk yaptý.

2002'de Marsilya, Avignon ve Besançon Operalarýnda konserler verdi. Sanatçý Nice Operasý'nda Wagner'in "Die Walküre", Almanya'da, Halle Operasý'nda Léoncavallo'nun "Pagliacci" operalarýnda rol aldý.

2005'te Verdi'nin "La Traviata" eserindeki Violetta rolünü Çin'de seslendirdi. 2006 yýlýnda Almanya Halle'de bir Alban Berg konseri verdi, ayný salonda Maurice Ravel'in Þehrazad'ýný yorumladý.

2007'de Marsilya'da Toursky Tiyatrosu'nda Michael Londsda ile birlikte, anlatýcý rolüyle "Ermenistan bana anlatsaydý", Ile de France Ulusal Operasý'yla, Paris'te Garbis Aprikyan'ýn "David Sassoun'un Doðuþu", Almanya'da Berlioz'un "Yaz Geceleri" ve Verdi'nin "Requiem"i konserlerini verdi.

Ile de France Ulusal Orkestrasý'yla Strauss ve Mozart'ýn eserlerinden oluþan sekiz konserlik bir dizi gerçekleþtirdi.

Naïra Abrahamyan, Monique Baudouin Sanat Ajansý tarafýndan temsil edilmektedir.


We are not afraid to be followed! Click to follow: twitter.com/klasiknotlariRelated Interesting Articles


Reference info: "Naira Abrahamyan", 2010 , Klasik Notlari website, http://www.klasiknotlari.com/en/230/Naira_Abrahamyan.html


 Share this page in Facebook.

 Share this page in Twitter.

 Share this page in Delicious.


Klasik Notlar Sitesi klasik mzikte kim kimdir, hangi dnem bestecilerinin eserleri nelerdir, hangi solistler ne virtzdr, kaliteli mzik nedir ne deildir... Konserlerde hangi abiye giysiler giyilir, altn elmas nasl mcevherli taklar taklr!... Bestecilerin hayatlar nasldr, besteleri ne zaman yazlm, nasl ve neler ifade etmektedir, neden, niye, niin gibi sorular iin bir kaynak olma amacndadr.


YDD


Classical Music Notes
Mobile Usage Tips

  2009-2020 Klasik Notlar | Klasik Mzik Sitesi | www.klasiknotlari.com