Klasik Mzik Notlar   Classical Music   Composers  Works  Soloists  About  Contact
 
 
 Search Works, Composers, Solists:
 

 
Klasik Notlar Twitter Hesab

Sanem Berkalp

Soloist Introduction

Sanem Berkalp

1971 yýlýnda Ankara'da doðdu. 1982-83 öðretim yýlýnda Hacettepe Üniversitesi Ankara Devlet Konservatuvarý Piyano Bölümüne kabul edilerek, Prof. Kamuran Gündemir'in öðrencisi oldu. Lisans devresinde de Prof. Ulvi Yücelen ile oda müziði çalýþtý.

1992 yýlýnda, Hacettepe Üniversitesi Devlet Konservatuvarý Lisans Devresinden, Piyano Bölümü Özel Takdirnamesini, Müzik Bölümü Birincisi olarak Ýhsan Doðramacý Üstün Baþarý Ödülü'nü, ve Yüksek Okul Birincisi olarak da Öðrenci Bilim Teþvik Ödülü'nü alarak mezun oldu.

1992-93 öðretim yýlýnda Hacettepe Üniversitesi Ankara Devlet Konservatuvarý "Yüksek Lisans" programýna kabul edildi ve ayný yýl açýlan diðer bir sýnavla da yaylý çalgýlar korrepetitörü olarak göreve baþladý.

Öðrencilik yýllarýnda pek çok solo resital ve oda müziði konserleri veren, ayrýca TRT için kayýtlar yapan Sanem Berkalp, çalýþmalarýný Prof. Kamuran Gündemir ile sürdürerek 1996 yýlýnda Hacettepe Üniversitesi Ankara Devlet Konservatuvarý Yüksek Lisans Programýný tamamladý.

2002 yýlýnda Yrd. Doç. Oya Ünler ile çalýþarak ayný üniversitenin Sanatta Yeterlik (doktora) programýný bitirdi. 2004-2007 yýllarý arasýnda Bilkent Üniversitesi Müzik ve Sahne Sanatlarý Fakültesi Piyano Bölümünde öðretim elemaný olarak görev yaptý.

2007 yýlýnda Hacettepe Üniversitesi tarafýndan "Sanatta Teþvik Ödülü"ne layýk görülen Sanem Berkalp, 1992 yýlýnda Hacettepe Üniversitesi Devlet Konservatuvarý'nda Araþtýrma Görevlisi olarak baþladýðý görevini halen ayný kurumda Sanatçý Öðretim Elemaný olarak sürdürmektedir.


We are not afraid to be followed! Click to follow: twitter.com/klasiknotlariRelated Interesting Articles


Reference info: "Sanem Berkalp", 2010 , Klasik Notlari website, http://www.klasiknotlari.com/en/211/Sanem_Berkalp.html


 Share this page in Facebook.

 Share this page in Twitter.

 Share this page in Delicious.


Klasik Notlar Sitesi klasik mzikte kim kimdir, hangi dnem bestecilerinin eserleri nelerdir, hangi solistler ne virtzdr, kaliteli mzik nedir ne deildir... Konserlerde hangi abiye giysiler giyilir, altn elmas nasl mcevherli taklar taklr!... Bestecilerin hayatlar nasldr, besteleri ne zaman yazlm, nasl ve neler ifade etmektedir, neden, niye, niin gibi sorular iin bir kaynak olma amacndadr.


YDD


Classical Music Notes
Mobile Usage Tips

  2009-2020 Klasik Notlar | Klasik Mzik Sitesi | www.klasiknotlari.com