Klasik Mzik Notlar   Classical Music   Composers  Works  Soloists  About  Contact
 
 
 Search Works, Composers, Solists:
 

 
Klasik Notlar Twitter Hesab

Felix Mendelssohn, Violin Konçertosu Op. 64 E Minor

Review of the Work

Ýlk yorumu 1845, Leipzig. Çaðýnýn ünlü kemancýsý Ferdinand David bestecinin çocukluk arkadaþýdýr. Ýkisi de Hamburg'da doðmuþlar, ikisi de “harika çocuk” olarak tanýnmýþtýr. Leipzig müzik yaþamýna beraber katýlmýþlardýr. 1835 yýlýnda kentin Gewandhaus Orkestrasý'na yönetici olan Felix Mendelssohn arkadaþýný ayný topluluða “Konzertmeister” yapmýþ, ünlü keman konçertosunu onun için yazmýþtýr.

O çaðdan günümüze dek dinleyenlere yaþama neþesi sunan, “keman” özelliklerini belirtmek açýsýndan bol fýrsat saðlamasý nedeniyle yorumlayanlara zevk veren yapýt birbirine baðlý üç bölümden kuruludur.


Bölümler

I. Allegro molto appasionato
II. Andante
III. Allegretto non troppo – Allegro molto vivace


Solo çalgý birinci bölüme (Allegro molto appasionato) ikinci mezürden baþlayarak gerçekten zarif, soylu bir ana “tema” ile katýlýr. Obua ve kemanlarýn verdiði yan fikirler bestecinin “Sözsüz þarkýlar” ýný hatýrlatan romantik karakterli ikinci “tema” ya ulaþýr. Bölümün doruðu olan ve müzik tarihinde ilk kez orjinal partisyonda yer alan “kadans” baþlar. Orkestra hýzlanan bir tempoyla “coda” yý tamamlar.

Ýkinci bölüm (Andante) fagottan yansýyan bir cümleyle baðlanýr. Bölüm üç parçadan oluþan bir “Lied” dir. Ýnce süslemeler ve “romans” karakterinde yapýsýyla seçkinleþir.

Solo çalgýnýn yaylýlarýn eþliðindeki 14 ölçülük “açýþ”ýný bakýr nefesli çalgýlarýn “fanfar” benzeri tümcesi ve pýrýltýlý, coþkun bir üçüncü bölüm (Allegretto non troppo – Allegro molto vivace) izler.

“Bir Yaz Gecesi Rüyasý” nýn perileri, türlü kývraklýk ve cilveleriyle yapýta katýlmýþ, coþkun neþelerini dinleyicilere yansýtmaya koyulmuþtur sanki.


We are not afraid to be followed! Click to follow: twitter.com/klasiknotlariOther Example Works by Felix Mendelssohn


Related Interesting ArticlesA Few Random Other Works Which You May Like


Reference info: "Felix Mendelssohn, Keman Konçertosu Op. 64 Mi Minor", 2009 , Klasik Notlari website, http://www.klasiknotlari.com/en/193/Felix_Mendelssohn_Keman_Konçertosu_Op_64_Mi.html


 Share this page in Facebook.

 Share this page in Twitter.

 Share this page in Delicious.


Klasik Notlar Sitesi klasik mzikte kim kimdir, hangi dnem bestecilerinin eserleri nelerdir, hangi solistler ne virtzdr, kaliteli mzik nedir ne deildir... Konserlerde hangi abiye giysiler giyilir, altn elmas nasl mcevherli taklar taklr!... Bestecilerin hayatlar nasldr, besteleri ne zaman yazlm, nasl ve neler ifade etmektedir, neden, niye, niin gibi sorular iin bir kaynak olma amacndadr.


YDD


Classical Music Notes
Mobile Usage Tips

  2009-2021 Klasik Notlar | Klasik Mzik Sitesi | www.klasiknotlari.com