Klasik Mzik Notlar   Classical Music   Composers  Works  Soloists  About  Contact
 
 
 Search Works, Composers, Solists:
 

 
Klasik Notlar Twitter Hesab

Cem Mansur

Conductor Introduction

Cem Mansur

Ýstanbul'da doðan Cem Mansur müzik eðitimini Londra'da City University, Ricordi Þeflik Ödülü'nü aldýðý Guildhall School of Music and Drama ve daha sonra Leonard Bernstein'ýn öðrencisi olduðu Los Angeles Filarmoni Enstitüsü'nde aldý.

1981-1989 arasý Ýstanbul Devlet Operasý þefliðini yapan Mansur, Londra'da English Chamber Orchestra'yla baþarýlý bir çýkýþ yaptýðý 1985 yýlýndan sonra çalýþmalarýný yurt dýþýnda yoðunlaþtýrdý.

Hollanda, Fransa, Ýtalya, Çek Cumhuriyeti, Romanya, Macaristan, Almanya, Ýsveç, Ýspanya, Meksika, Ýsrail, ve Rusya'da orkestra ve opera kuruluþlarýyla konuk þef olarak çalýþmalarýný sürdüren sanatçý, 1989-96 arasýnda Oxford Þehir Orkestrasý'nýn Birinci Þefliði'ni yaptý.

1998 yýlýnda, Akbank Oda Orkestrasý Daimi Þefliðine getirildi. Burada tasarladýðý ilginç programlarýn yaný sýra "Bach, Caz ve Lale Devri", "Alla Turca", "1789 / Akl-ý Selim' in Müziði" ve "At - Naðmeler" gibi etkinliklerle dikkat çekti.

Uluslararasý üne sahip birçok solistle konserler vermiþ olan Cem Mansur' un son yýllarda sýk sýk birlikte çalýþtýðý kuruluþlardan bazýlarý:
Kirov Operasý, Royal Philharmonic Orchestra, London Mozart Players, City of London Sinfonia, BBC Concert Orchestra, George Enescu Filarmoni Orkestrasý, Concerto Grosso Frankfurt, Prag Ulusal Tiyatrosu, Mexico City Filarmoni Orkestrasý ve her yaz davetli olduðu Londra Holland Park Opera Festivali.

Barok çaðdan günümüze kadar geniþ bir yelpazeyi kapsayan repertuvarýnda alýþýlmamýþ ve unutulmuþ eserlere de yer veren Mansur, 1986 yýlýnda Londra'da, Elgar'ýn bitmemiþ operasý "The Spanish Lady"nin ilk seslendiriliþini ve 2000 yýlýnda, büyük bir ses getirerek City Of London Festival'de Offenbach'ýn 126 yýldýr duyulmayan operasý "Whittington" u yönetmiþtir.


We are not afraid to be followed! Click to follow: twitter.com/klasiknotlariRelated Interesting Articles


Reference info: "Cem Mansur", 2009 , Klasik Notlari website, http://www.klasiknotlari.com/en/132/Cem_Mansur.html


 Share this page in Facebook.

 Share this page in Twitter.

 Share this page in Delicious.


Klasik Notlar Sitesi klasik mzikte kim kimdir, hangi dnem bestecilerinin eserleri nelerdir, hangi solistler ne virtzdr, kaliteli mzik nedir ne deildir... Konserlerde hangi abiye giysiler giyilir, altn elmas nasl mcevherli taklar taklr!... Bestecilerin hayatlar nasldr, besteleri ne zaman yazlm, nasl ve neler ifade etmektedir, neden, niye, niin gibi sorular iin bir kaynak olma amacndadr.


YDD


Classical Music Notes
Mobile Usage Tips

  2009-2021 Klasik Notlar | Klasik Mzik Sitesi | www.klasiknotlari.com