Klasik Müzik Notlarý   Classical Music   Composers  Works  Soloists  About  Contact
 
 
 Search Works, Composers, Solists:
 

 
Classic Music Works

| All | Symphonies | Overtures | Concertos |

Astor Piazzolla, The Four Seasons of Buenos Aires (Cuatro Estaciones Porteñas)Astor Piazzolla, The Four Seasons of Buenos Aires (Cuatro Estaciones Porteñas)
The Four Seasons of Buenos Aires is an extraordinarily interesting work. In its final shape, it takes a tango-inspired work by Piazzolla and combines it with elements easily recognizable from Vivaldi's model. Not only does it share with Vivaldi... More >>

Emmanuel Chabrier, Espana, Rhapsody for OrchestraEmmanuel Chabrier, Espana, Rhapsody for Orchestra
España, rhapsody for orchestra is the most famous orchestral composition by the French composer Emmanuel Chabrier. Written in 1883 after the composer had taken a trip to Spain, it was dedicated to the conductor Charles Lamoureux, who conducted the... More >>

Felix Mendelssohn, "A Midsummer Night's Dream" Op. 61Felix Mendelssohn, "A Midsummer Night's Dream" Op. 61
Music for William Shakespeare's A Midsummer Night's Dream was written by Felix Mendelssohn at different times in his life. In 1826, near the start of his career, he wrote a concert overture (Op. 21). In 1842, only a few years before his death,... More >>

Johannes Brahms, Piyano Konçertosu No. 2 Op. 83 Si Bemol MajörJohannes Brahms, Piyano Konçertosu No. 2 Op. 83 Si Bemol Majör
The Piano Concerto No. 2 in B-flat major, Op. 83 by Johannes Brahms is a composition for solo piano with orchestral accompaniment. It is separated by a gap of 22 years from the composer's first piano concerto. Brahms began work on the piece in... More >>

Ludwig van Beethoven, Symphony No. 3 Op. 55 "Eroica" E flat MajorLudwig van Beethoven, Symphony No. 3 Op. 55 "Eroica" E flat Major
Ludwig van Beethoven's Symphony No. 3 in E flat major (Op. 55), also known as the Eroica (Italian for "heroic"), is a musical work marking the full arrival of the composer's "middle-period" a series of unprecedented large scale works of... More >>

Paul Dukas, La PeriPaul Dukas, La Peri
La Péri or The Flower of Immortality, is a 1912 ballet composed by French composer Paul Dukas in one act. La Peri is originally choreographed by Ivan Clustine and first performed in Paris. It's about a man's search for immortality and encounter... More >>

Wolfgang Amadeus Mozart, Piano Concerto No. 23 K. 488 A majorWolfgang Amadeus Mozart, Piano Concerto No. 23 K. 488 A major
The Piano Concerto No. 23 in A major (K. 488) is a musical composition for piano and orchestra written by Wolfgang Amadeus Mozart. It was finished, according to Mozart's own catalogue, on March 2, 1786, around the time of the premiere of his... More >>

Aleksandr Borodin, Orta Asya SteplerindeAleksandr Borodin, Orta Asya Steplerinde
Ýlk yorumu: 1880, Petersburg. Bu pek tanýnmýþ orkestra parçasý, Çar Ýkinci Aleksandr'ýn 25'inci saltanat yýldönümü nedeniyle düzenlenen törenlerdeki “canlý tablolar” dizisi için bestelenmiþ, Avrupa'ya yayýlmýþtýr. [Aleksandr... More >>

Aleksandr Borodin, Senfoni No. 2 Si minörAleksandr Borodin, Symphony No. 2 B minör
Borodin'i çok kimse yalnýz besteci olarak tanýr. Oysa, aldehitler üzerindeki çalýþmalarý ile çaðýnýn tanýnmýþ kimya bilginleri arasýnda sayýlýr. Fýrsat buldukça müzikle de ilgilenirdi, bîr yandan Týp Akademisi üyesi olarak, diðer yandan Rus... More >>

Anton Bruckner, Senfoni no. 0 Fa minorAnton Bruckner, Symphony no. 0 F minor
Anton Bruckner'in Fa minor Çalýþma Senfonisi, (Studiensymphonie / Study Symphony) veya kýsaca Fa minor Senfoni WAB 99, 1863'te Otto Kitzler'in kursunda orkestrasyon formu için bir çalýþma olarak bestelenmiþtir. Akademisyenler ilkin... More >>

Antonin Dvorak, 9. Senfoni Mi Minör Op. 95 "Yeni Dünyadan"Antonin Dvorak, 9. Symphony E Minör Op. 95 "Yeni Dünyadan"
Yeni Dünya Senfonisi olarak bilinen Senfoni No 9 Mi Minör "Yeni Dünyadan" (Op. 95), Antonin Dvorak tarafýndan Amerika Birleþik Devletleri'ne 1892-1895 yýllarýnda yaptýðý ziyaret sýrasýnda 1893 yýlýnda bestelenmiþtir. Þimdiye dek yaptýðý en... More >>

Antonin Dvorak, Op. 107 "Su Cini"Antonin Dvorak, Op. 107 "Su Cini"
Antonin Dvorak, Amerika'da üç yýl yaþadýktan ve 1896'da Ýngiltere'de son kez konser yönettikten sonra Prag'a dönmüþ, konservatuvardaki profesörlük görevine tekrar baþlamýþtý. O yýl, sayýsý beþe ulaþacak olan senfonik þiirlerini bestelemiþ, 3... More >>

Antonin Dvorak, Op. 108 "Öðle Cadýsý"Antonin Dvorak, Op. 108 "Öðle Cadýsý"
Antonin Dvorak'ýn yine, Karel J. Erben'in (1811-70) 1852'de yayýnladýðý Ulusal masallar demeti'nde yer alan baladlarýndan esinlenerek, aþaðý yukarý ilkiyle (Su Cini, Vodnik, Op.107) ayný tarihlerde, 11 Ocak-27 Þubat 1896 arasýnda bestelediði... More >>

Antonin Dvorak, Symphony No. 7 Op. 70 D minor
Ýlk olarak 22 Nisan 1885 günü Londra'da, bestecinin yönetiminde seslendirilen bu eser, ayný tonda yazýlmýþ olan Dördüncü Senfoni'den, çoðu kez, "re minör büyük senfoni" diye ayýrt edilir. Dokuzuncu Senfoni (Yeni Dünya'dan) ölçüsünde tanýnmýþ... More >>

Antonin Dvorak, Slav Dansý Op. 46
Süreleri üç ile yedi dakika arasýnda deðiþen Slav Danslarý Furiant, Sýrp, Polka, Mazurka, Polonez, Sousedka, Skocna ve Kolo gibi adlar taþýr. Furiant 3/4'lük ölçüde, vurgulamasý çarpýcý biçimde deðiþen bir külhanbeyi dansýdýr. Dvorak'ýn... More >>

Antonin Dvorak, Vanda Uvertürü Op. 25Antonin Dvorak, Vanda Uvertürü Op. 25
Antonin Dvorak, Vanda adlý beþ perdelik trajik operasýný 1875 yýlýnýn Nisan ile Aralýk aylarý arasýnda bestelemiþtir. On bir operasýnýn beþincisi olan bu eser, gerçek olgun ve bireysel tarzý göstermektedir; ancak müzikal deðerle baðlantýlý olmayan... More >>

Antonin Dvorak, Viyolonsel Konçertosu Op. 104 Si MinorAntonin Dvorak, Cello Konçertosu Op. 104 B Minor
Ýlk yorumu: 1896, Londra. Antonin Dvorak'ýn ilk viyolonsel konçertosu gençlik denemesi olup, 1865'te yazýlmýþtýr. Amerika'da bestelenen ve çaðýn ünlü Çek viyolonselcisi Hanuþ Vihan'a adanan "Si minör" konçerto ise ilkinden otuz yýl sonra... More >>

 1  2  3  4  5  Next >>


ÇYDD


Classical Music Notes
Mobile Usage Tips

  © 2009-2022 Klasik Notlarý | Klasik Müzik Sitesi | www.klasiknotlari.com