Klasik Mzik Notlar   Classical Music   Composers  Works  Soloists  About  Contact
 
 
 Search Works, Composers, Solists:
 

 
Klasik Notlar Twitter Hesab

Anton Bruckner, Symphony no. 0 F minor

Review of the Work

Anton Bruckner'in Fa minor Çalýþma Senfonisi, (Studiensymphonie / Study Symphony) veya kýsaca Fa minor Senfoni WAB 99, 1863'te Otto Kitzler'in kursunda orkestrasyon formu için bir çalýþma olarak bestelenmiþtir.

Akademisyenler ilkin Bruckner'in yazdýðý bir sonraki senfoninin Senfoni no. 0 Re minor olduðunu düþünüyorlardý; dolayýsýyla bu senfoni kimi zaman Senfoni no. 00 Fa minor olarak adlandýrýlýr. Yine de, müzikologlar artýk bu senfoniden sonra Bruckner'in yazdýðý senfoninin Senfoni no. 1 Do minor olduðundan emindir. Bu Çalýþma Senfonisinin bir basýmý Leopald Nowak tarafýndan 1973'te yayýnlanmýþtýr.


Bölümler

Eser dört bölümden oluþur:

I. Allegro molto vivace
II. Andante molto
III. Scherzo: Schnell
IV. Finale: Allegro


Eleþtirel deðerlendirme

Otto Kitzler bu senfoninin kýsmen de olsa ilham dolu, mülhem olduðunu düþünmemiþtir, bu da Georg Tinter'in "Kitzler Scherzo'yu iyi inceleyip incelemediði belli deðil" diye eleþtiride bulunmasýna yol açmýþtýr. Tinter, eserin son bölümünün dört bölüm içinde en zayýfý olduðunu düþünmektedir.

Bruckner'in kendisi de bunu "Schularbeit" diye tanýmlamýþtýr. Biyograf Derek Watson'un demesine göre, Sol minor Uvertürle kýyaslanýrsa, bu Fa minor Senfoni "tematik olarak yavan ve daha az karakterli"dir; ancak "sýcak ezgili anlara sahiptir ve orijinal düzenlemesi kullanýlmazsa baþtan sona iyi denebilir".

Öte yandan, kendi baþýna ele alýnacak olursa, bu Schumann, Schubert, Weber ve Mendelssohn'u anýmsatan çok güzel bir senfonidir. Hatta gözüpek, epeyi ilham dolu kimi kýsýmlar içerir.

- Wikipedia'dan çevrilmiþ ve anonim kaynaklarla tamamlanmýþtýr.

Ýlker Fýçýcýlar


We are not afraid to be followed! Click to follow: twitter.com/klasiknotlariRelated Interesting ArticlesA Few Random Other Works Which You May Like


Reference info: "Anton Bruckner, Senfoni no. 0 Fa minor", 2009 , Klasik Notlari website, http://www.klasiknotlari.com/en/51/Anton_Bruckner_Senfoni_no_0_Fa_minor.html


 Share this page in Facebook.

 Share this page in Twitter.

 Share this page in Delicious.


Klasik Notlar Sitesi klasik mzikte kim kimdir, hangi dnem bestecilerinin eserleri nelerdir, hangi solistler ne virtzdr, kaliteli mzik nedir ne deildir... Konserlerde hangi abiye giysiler giyilir, altn elmas nasl mcevherli taklar taklr!... Bestecilerin hayatlar nasldr, besteleri ne zaman yazlm, nasl ve neler ifade etmektedir, neden, niye, niin gibi sorular iin bir kaynak olma amacndadr.


YDD


Classical Music Notes
Mobile Usage Tips

  2009-2021 Klasik Notlar | Klasik Mzik Sitesi | www.klasiknotlari.com