Klasik Mzik Notlar   Classical Music   Composers  Works  Soloists  About  Contact
 
 
 Search Works, Composers, Solists:
 

 
Klasik Notlar Twitter Hesab

Antonin Dvorak, Op. 107 "Su Cini"

Review of the Work

Antonin Dvorak, Amerika'da üç yýl yaþadýktan ve 1896'da Ýngiltere'de son kez konser yönettikten sonra Prag'a dönmüþ, konservatuvardaki profesörlük görevine tekrar baþlamýþtý. O yýl, sayýsý beþe ulaþacak olan senfonik þiirlerini bestelemiþ, 3 Haziran günü Prag Konservatuvarý'ndaki özel yorumdan sonra ilk üçü bu Londra konserlerinde seslendirilmiþti.

Bunlarýn ilk dördünde de Çek ulusal þair ve etnologu Karel Jaromir Erben' in (1811-70) derlediði Çek masallarý, efsaneleri ve halk türküleri ile eski metinlerden yararlandý. Erben, 15. Yüzyýl kahramaný Jan Hus'un eserlerini de gün ýþýðýna çýkarmýþ, büyük deðer taþýyan Çek baladlarýný, Ulusal Masallar Demeti'ni 1852' de yayýmlamýþtý.

Bu senfonik þairlerin ilki Vodnik (Su Cini / Water Goblin) adýný taþýr. Erben'in bu baladlarýndan yedi tanesinin sözlerini atarak güçlü orkestra efektleriyle, sanki öyküyü kendi anlatýrcasýna oluþturduðu bu eseri Dvorák 6 Ocak - 11 Þubat 1896 günleri arasýnda bestelemiþtir. Eser hemen o yýl Simrock yayýnevinde basýlmýþ ve Dvorák ilk yorumu 14 Kasým 1896'da, viyolonsel konçertosunun dünya prömiyeri için gittiði Londra'da yönetmiþtir.

Yedi kýsa sahne ve coda'dan oluþan, virtüozca bir orkestrasyonla rondo biçiminde düzenlenen bu Senfonik Þiir'de bir insanla evlenen su cininin, onun pençelerinden kurtulan kýzdan aldýðý korkunç intikam canlandýrýlýr.

Bölümler

1. Ýlk sahnede cin ayýþýðýnda göl kenarýnda oturmuþ, o sabahki düðününde giyeceði kýrmýzý çizmelerini dikmektedir. Cinin, önce hafifçe ima edilen temasý güçlenir ve sonra tehdit edici bir tuttiye dönüþür…

2. Bundan sonra göl kenarýnda bir kulübe canlandýrýlýr: Cinin göz koyduðu genç kýz, annesinin uyarýlarýna kulak asmadan, göl kenarýna yýkanmaya iner. Birden çýkan cin kýzý çeker götürür, gölün derinliðine sürükler.

3. Cinin göl altýndaki dünyasý canlandýrýlýr. Kýz cinle evlenmek zorunda kalmýþtýr; tek tesellisi de kucaðýndaki bebeðine ninni söyleyip onu avutmaktýr. Ama yakýnan þarkýsý cini kýzdýrýr; kýz da onu yumuþatmaya çalýþýr.

4. Cin kýza güvenmemesine karþýn onun annesini ziyaretine izin verir. Ama öfkeyle þartýný söyler; bebeði býrakacak, akþama dönecektir…

5. Anneyle kýzýn hüzünlü kucaklaþmasý viyolonsel ve solo flütün dokunaklý diyalogu ile vurgulanýr…

6. Cinin sinirli sabýrsýzlýðý ise akþam çanýndan sonra öfkeye dönüþür…

7. Kýz dönmeyince cin kulübeye gider, kapýlarý vurur, fýrtýna çýkartýr. Öfkesinin doruðunda, baþsýz bebeðin gövdesini kapýya fýrlatýr… Ürpertici havadaki coda'da ise kýzýn matemi cinin temasýyla karýþarak eseri sona erdirir.
I suggest, you'll like this:
Antonin Dvorak, Slav Dansý Op. 46


We are not afraid to be followed! Click to follow: twitter.com/klasiknotlariOther Example Works by Antonin Dvorak


Related Interesting ArticlesA Few Random Other Works Which You May Like


Reference info: "Antonin Dvorak, Op. 107 "Su Cini"", 2009 , Klasik Notlari website, http://www.klasiknotlari.com/en/134/Antonin_Dvorak_Op_107_Su_Cini.html


 Share this page in Facebook.

 Share this page in Twitter.

 Share this page in Delicious.


Klasik Notlar Sitesi klasik mzikte kim kimdir, hangi dnem bestecilerinin eserleri nelerdir, hangi solistler ne virtzdr, kaliteli mzik nedir ne deildir... Konserlerde hangi abiye giysiler giyilir, altn elmas nasl mcevherli taklar taklr!... Bestecilerin hayatlar nasldr, besteleri ne zaman yazlm, nasl ve neler ifade etmektedir, neden, niye, niin gibi sorular iin bir kaynak olma amacndadr.


YDD


Classical Music Notes
Mobile Usage Tips

  2009-2021 Klasik Notlar | Klasik Mzik Sitesi | www.klasiknotlari.com