Klasik Mzik Notlar   Classical Music   Composers  Works  Soloists  About  Contact
 
 
 Search Works, Composers, Solists:
 

 
Klasik Notlar Twitter Hesab

Antonin Dvorak, Cello Konçertosu Op. 104 B Minor

Review of the Work

Ýlk yorumu: 1896, Londra. Antonin Dvorak'ýn ilk viyolonsel konçertosu gençlik denemesi olup, 1865'te yazýlmýþtýr. Amerika'da bestelenen ve çaðýn ünlü Çek viyolonselcisi Hanuþ Vihan'a adanan "Si minör" konçerto ise ilkinden otuz yýl sonra Amerika'da doðmuþtur. Brahms'ýn partisyonu ilk görüþünde hayranlýðýný gizleyemediði bu yapýt ilk defa viyolonselist Leo Stern tarafýndan yorumlanmýþtýr.


Bölümler

I. Allegro
II. Adagio ma non troppo
III. Allegro moderato


Birinci bölüm (Allegro) klasik-romantik sanat yapýsýna tipik bir örnektir. Ýki esas "tema" "tutti" tarafýndan baþlangýçta arka arkaya sunulur. Bir üçüncü nefis melodi ortalarda belirir, orkestra ve solo çalgý bütün bu malzemeyi çatýþmadan, dengeli ve eþit sorumlulukla parlak bir sonuca baðlar.

Ýkinci bölüm (Adagio ma non troppo) bestecinin tüm verimi arasýnda zarafet ve içtenliði ile seçkinleþen bir dokudur. Üç kesimli bir halk türküsü obua ve fagotta yansýrken bestecinin "Beni yalnýz býrak, rüyalarýma ulaþayým..." dizesiyle baþlayan þarkýsý bölüme katýlýr. Bu katýlýþýn nedeni ayný þarkýyý çok seven baldýzý Kontes Kaunitz'in o sýralardaki ölümüdür.

Üçüncü bölüm (Allegro moderato) orkestranýn kýsa giriþiyle baþlar, solo çalgý "rondo" biçimindeki ana "tema"yý sunar, bunu viyolonselin önce klarinetle sonra "birinci kemanla" diyaloðu izler, viyolonsel kendi partisini "pianissimo"ya dek sürükler, orkestra, Amerika'da yazýlmasýna karþýlýk Bohem renkleriyle süslü eseri fýrtýnalý bir "coda" ile tamamlar.


We are not afraid to be followed! Click to follow: twitter.com/klasiknotlariOther Example Works by Antonin Dvorak


Related Interesting ArticlesA Few Random Other Works Which You May Like


Reference info: "Antonin Dvorak, Viyolonsel Konçertosu Op. 104 Si Minor", 2009 , Klasik Notlari website, http://www.klasiknotlari.com/en/90/Antonin_Dvorak_Viyolonsel_Konçertosu_Op_104_Si.html


 Share this page in Facebook.

 Share this page in Twitter.

 Share this page in Delicious.


Klasik Notlar Sitesi klasik mzikte kim kimdir, hangi dnem bestecilerinin eserleri nelerdir, hangi solistler ne virtzdr, kaliteli mzik nedir ne deildir... Konserlerde hangi abiye giysiler giyilir, altn elmas nasl mcevherli taklar taklr!... Bestecilerin hayatlar nasldr, besteleri ne zaman yazlm, nasl ve neler ifade etmektedir, neden, niye, niin gibi sorular iin bir kaynak olma amacndadr.


YDD


Classical Music Notes
Mobile Usage Tips

  2009-2021 Klasik Notlar | Klasik Mzik Sitesi | www.klasiknotlari.com