Klasik Mzik Notlar   Classical Music   Composers  Works  Soloists  About  Contact
 
 
 Search Works, Composers, Solists:
 

 
Klasik Notlar Twitter Hesab

Johannes Brahms, Violin Konçertosu Op. 77 D Majör

Review of the Work

Johannes Brahms 1878 yýlý yaz ayýnda, Avusturya'nýn güneyindeki Pörtschach kasabasýnda geçirdiði mutlu tatil sýrasýnda, bu tek Keman Konçertosu'nu bestelemiþtir. Çocukluðunda keman çalmýþ olan Brahms, gerçek keman tekniðini gerektiði gibi öðrenememiþ, ünlü keman virtüozü ve arkadaþý Joseph Joachim'den sýk sýk yardým istemiþtir. Joachim'e bestesini yollayýp ona ters gelen yerleri iþaretlemesini istemiþ, ancak kemancýnýn keman tekniðiyle ilgili önerilerini yine de pek dikkate almadýðýndan, konçerto çalýnmasý güç bir eser olmuþtur.

Ýlk yorumu gerçekleþtiren Joachim'in yazdýðý bir kadansla 1 Ocak 1879'da Leipzig'de, bestecinin yönetimindeki Gewandhaus Orkestrasý eþliðinde seslendirilen konçertoda, solistten olaðanüstü bir teknik beklenir; ancak bu teknik üstünlüðün gerektirdiði virtüozluk amaç deðil, orkestrayý tamamlamak içindir.

Bu zorluðu nedeniyle esere "Kemana Karþý Bir Konçerto" adý da verilmiþ ve virtüoz kemancý Sarasate, "Elimde kemanla bekleyip en güzel melodiyi obuanýn mý çalmasýný bekleyeyim?" sözleriyle konçertoyu eleþtirmiþtir. Gerçekten de orkestranýn tek görevi eþlik etmek deðildir; orkestra yalnýz tuttilerde ön plana çýkmaz. Eserin havasý Brahms'ýn 2. Senfoni'sine yakýndýr ve trajik aksanlarý yoktur, ama solo çalgýya uymak için daha lirik bir yapýdadýr. Filozof Nietzche'nin deyimiyle "Özlemin Þarkýcýsý" olan kemanýn bütünüyle romantik duygularý klasik biçimde duyurduðu konçerto, usta kemancýlarýn repertuvarýnda Beethoven'inki ile birlikte baþköþede yer alýr.


Bölümler

Eser üç bölümden oluþur:

I. Allegro non troppo
II. Adagio
III. Allegro giocoso, ma non troppo vivace,Poco piu presto


Brahms'ýn eseri aslýnda dört bölüm olarak planladýðý, ancak sonradan dördüncü bölüm Scherzo'yu çýkartarak 2. Piyano Konçertosu'nda kullandýðý tahmin edilmektedir.

3/4'lük ölçüde ve Re Majör tonda baþlayan 1. Bölüm (Allegro non troppo) 23 dakikaya yaklaþan uzunlukta, oldukça geniþ tutulmuþ, lirik ve senfonik bir yapýdadýr. Orkestranýn giriþiyle sakin ve neþeli ana tema viyola, viyolonsel, fagot ve kornolarla duyurulur. Temayý obua geliþtirmek isterse de, ritmik özelliði aðýr basan minör tondaki yan tema, ana temaya kontrast oluþturur. Daha sonra sahnede solo çalgý keman belirir; güçlü bir þekilde her iki temayý geliþtirir. Orkestra, fortissimo bir zirvede sözü kemamn solo kadansýna býrakýr. (Konserlerde genellikle Joachim'in kadansý çalýnmakla birlikte, bazen Kreisler, Heifetz veya Milstein'in-ki de yer almaktadýr.) Kemanýn orkestra üzerinde yükselerek ana temayý tekrar duyurmasýndan sonra, bölüm parlak þekilde sona erer.

2/4'lük ölçüde ve Fa Majör tonda baþlayan 2. Bölüm aðýr (Adagio) temposuyla birinci bölümün güçlü ve enerjik havasýna karþýtlýk oluþturur. Pastoral ve soylu güzellikte üç bölümlü bir arya, zarif ve saydam bir orkestrasyonla duyurulur. Sarasate'nin kýskandýðý bir Bohemya halk ezgisini andýran tema, önce tahta üfleme çalgýlar ve kornonun eþliðinde obuanýn duygulu týnýsýyla 29 mezür süresince sunulur. Ancak 32. mezürde giren keman, temayý bu barýþ havasý içinde geliþtirir.

2/4'lük ölçüde, Re minör tondaki 3. Bölüm þen ve çabuk ama çok canlý olmayan (Allegro giocoso, ma non troppo vivace) tempoda bir rondo kuruluþundadýr. Brahms'ýn, konçertoyu ithaf ettiði Joachim'in Macar asýllý olduðunu düþünerek Macar-Çigan ezgilerinden esinlendiði söylenen bu bölümün ilk iki temasý gerçekten de çigan izlenimini verir. Keman temayý, yaylý çalgýlarýn 16'lýk trioleleri eþliðinde sunar. Ýkinci tema ise güçlü oktavlarla duyurulur. Bölüm boyunca ustalýðým sergileyen kemanýn orkestra eþliðindeki kadansýndan sonra, büyük bir coda'ya ulaþýlýr. Burada ana tema canlý bir marþ ritminde iþlenir ve eser güçlü bir finalle sona erer.


We are not afraid to be followed! Click to follow: twitter.com/klasiknotlariOther Example Works by Johannes Brahms


Related Interesting ArticlesA Few Random Other Works Which You May Like


Reference info: "Johannes Brahms, Keman Konçertosu Op. 77 Re Majör", 2009 , Klasik Notlari website, http://www.klasiknotlari.com/en/71/Johannes_Brahms_Keman_Konçertosu_Op_77_Re.html


 Share this page in Facebook.

 Share this page in Twitter.

 Share this page in Delicious.


Klasik Notlar Sitesi klasik mzikte kim kimdir, hangi dnem bestecilerinin eserleri nelerdir, hangi solistler ne virtzdr, kaliteli mzik nedir ne deildir... Konserlerde hangi abiye giysiler giyilir, altn elmas nasl mcevherli taklar taklr!... Bestecilerin hayatlar nasldr, besteleri ne zaman yazlm, nasl ve neler ifade etmektedir, neden, niye, niin gibi sorular iin bir kaynak olma amacndadr.


YDD


Classical Music Notes
Mobile Usage Tips

  2009-2021 Klasik Notlar | Klasik Mzik Sitesi | www.klasiknotlari.com