Klasik Mzik Notlar   Classical Music   Composers  Works  Soloists  About  Contact
 
 
 Search Works, Composers, Solists:
 

 
Klasik Notlar Twitter Hesab

Modest Musorgski, Bir Sergiden Tablolar

Review of the Work

Modest Musorgski, mimar ve ressam olan arkadaþý Victor Hartmann'ýn resimlerinin sergileniþinde bulunur.

Dostunun resimlerini kendi anlatým olanaklarýyla, seslerle yeniden çizer. 1874 yýlýnda piyano için yazýlmýþ olan yapýt, pek çok besteci tarafýndan orkestra için yeniden düzenlenmiþtir. Bunlar arasýnda Maurice Ravel'in düzenlemesi yapýtýn piyano için yazýlmýþ olduðunu unutturacak derecede baþarý kazanmýþtýr.

Eser, sergide gezinen besteciyi simgeleyen bir Promenad ile baþlar. Ayný simge yapýt boyunca yeni renkler içinde beþ kez tekrarlanýr.


Resimler ve,

Bölümler

1. Büyüklerde acýma duygusu uyandýran, aksak adým sesleriyle çocuklarý tedirgin eden bir cüce.

2. Ortaçaða özgü eski bir þato önünde duran ozan, hüzün dolu bir halk þarkýsý söylemektedir.

3. Paris'in Tuileries Bahçesinde oynayan çocuklar.

4. Polonya'ya özgü bir öküz arabasý «Bydlo» ile gelmekte olan köylüler yaklaþýrlar... uzaklaþýrlar.

5. Civcivlerin kabuklarý içinde balesi.

6. Varlýklý ve yoksul iki yahudinin tartýþmasý. Birincinin adý varlýklý; Þemoil Altýndað, durmadan sýzlanan ikincininkiyse sadece Þmüil...

7. «Limoges» pazaryerinde kadýnlarýn þamatasý.

8. Yaþamýn çeþitli aydýnlýk sahnelerinden sonra birden «Yeraltý Mezarlarý'nda» ölümün soðuk, ürpertici havasýný duyarýz. Besteci bu parçada kendi deyimiyle «Ölülerle ölü dilinde konuþmaktadýr».

9. Karanlýk gecenin sessizliðini bozan bir saat sesiyle büyücü kadýn Baba-Yaga kuþ ayaklarý üzerinde doðrulur.

10. Kiyef'in büyük kapýsýndan geçen halk ve rahipler...
I suggest, you'll like this:
Ulvi Cemal Erkin, Köçekçe Dans Suiti

Ayhan Erman


We are not afraid to be followed! Click to follow: twitter.com/klasiknotlariRelated Interesting ArticlesA Few Random Other Works Which You May Like


Reference info: "Modest Musorgski, Bir Sergiden Tablolar", 2009 , Klasik Notlari website, http://www.klasiknotlari.com/en/39/Modest_Musorgski_Bir_Sergiden_Tablolar.html


 Share this page in Facebook.

 Share this page in Twitter.

 Share this page in Delicious.


Klasik Notlar Sitesi klasik mzikte kim kimdir, hangi dnem bestecilerinin eserleri nelerdir, hangi solistler ne virtzdr, kaliteli mzik nedir ne deildir... Konserlerde hangi abiye giysiler giyilir, altn elmas nasl mcevherli taklar taklr!... Bestecilerin hayatlar nasldr, besteleri ne zaman yazlm, nasl ve neler ifade etmektedir, neden, niye, niin gibi sorular iin bir kaynak olma amacndadr.


YDD


Classical Music Notes
Mobile Usage Tips

  2009-2021 Klasik Notlar | Klasik Mzik Sitesi | www.klasiknotlari.com