Klasik Mzik Notlar   Classical Music   Composers  Works  Soloists  About  Contact
 
 
 Search Works, Composers, Solists:
 

 
Klasik Notlar Twitter Hesab

Serdar Rasul

Soloist Introduction

Çellist Serdar Rasul Özbekistan'ýn baþkenti Taþkent'te doðdu. Müzik eðitimine üstün yetenekli çocuklarýn kabul edildiði Özel Müzik Okulunda baþladý. Daha sonra Moskova Devlet Konservatuvarýna baðlý Merkez Müzik Okulunda devam ettirdi.

1983'te kabul edildiði Çaykovski adýna Moskova Devlet Konservatuvarýnda ünlü Rus viyolonselcileri Profesör Natalya Þahovskaya ve Profesör Stefan Kalyanov ile çalýþtý. Öðrenimi sýrasýnda Rusya ve Özbekistan'da birçok konser verdi.

1987–1990 yýllarýnda Moskova Gnesin adýna Müzik Akademisinin Opera Stüdyosunun Senfoni orkestrasýnda çalýþtý. Ayný yýllarda Jukovski þehrinde ünlü þef Sergei Skripka yönetimindeki senfoni orkestrasýnda çalýþtý.

1990–1993 Taþkent'te "Özbekistan Yýldýzlarý" adlý oda orkestrasýnda çalýþtý.

1993'ten itibaren bu yana Bilkent Senfoni Orkestrasý üyesi ve Müzik ve Sahne Sanatlarý Fakültesi öðretim görevlisidir.

Geniþ repertuvarýnda Bach, Beethoven, Brahms, Schumann, Chopin, Dvorjak, Çaykovski, Rachmaninov, Þostakoviç, Prokofyev gibi ünlü bestecilerin yaný sýra pek çok Özbek bestecilerin eserleri de yer alýyor.

Gennady Rozhdestvensky, Sergei Skripka, Aleksandr Dmitriyev, Karl Anton Rickenbacker, Nello Santi, Jean Fournet, Ýonesku Galati, Emil Tabakov, Gürer Aykal gibi birçok deðerli þef ile çalýþtý.

Türkiye, Ýtalya, Belçika, Ýsviçre, Rusya, Hong Kong, Tayland ve Japonya'da konser turneleri gerçekleþtirdi. Çeþitli resital ve oda müziði konserleri vermektedir.


We are not afraid to be followed! Click to follow: twitter.com/klasiknotlariReference info: "Serdar Rasul", 2012 , Klasik Notlari website, http://www.klasiknotlari.com/en/340/Serdar_Rasul.html


 Share this page in Facebook.

 Share this page in Twitter.

 Share this page in Delicious.


Klasik Notlar Sitesi klasik mzikte kim kimdir, hangi dnem bestecilerinin eserleri nelerdir, hangi solistler ne virtzdr, kaliteli mzik nedir ne deildir... Konserlerde hangi abiye giysiler giyilir, altn elmas nasl mcevherli taklar taklr!... Bestecilerin hayatlar nasldr, besteleri ne zaman yazlm, nasl ve neler ifade etmektedir, neden, niye, niin gibi sorular iin bir kaynak olma amacndadr.


YDD


Classical Music Notes
Mobile Usage Tips

  2009-2021 Klasik Notlar | Klasik Mzik Sitesi | www.klasiknotlari.com