Klasik Müzik Notları   Klasik Müzik   Besteciler  Eserler  Solistler  Hakkında  İletişim
 
 
 Eser, Besteci, Solist Aratın:
 

 
Klasik Notları Twitter Hesabı

Serdar Rasul

Solist Tanıtımı

Çellist Serdar Rasul Özbekistan'ýn baþkenti Taþkent'te doðdu. Müzik eðitimine üstün yetenekli çocuklarýn kabul edildiði Özel Müzik Okulunda baþladý. Daha sonra Moskova Devlet Konservatuvarýna baðlý Merkez Müzik Okulunda devam ettirdi.

1983'te kabul edildiði Çaykovski adýna Moskova Devlet Konservatuvarýnda ünlü Rus viyolonselcileri Profesör Natalya Þahovskaya ve Profesör Stefan Kalyanov ile çalýþtý. Öðrenimi sýrasýnda Rusya ve Özbekistan'da birçok konser verdi.

1987–1990 yýllarýnda Moskova Gnesin adýna Müzik Akademisinin Opera Stüdyosunun Senfoni orkestrasýnda çalýþtý. Ayný yýllarda Jukovski þehrinde ünlü þef Sergei Skripka yönetimindeki senfoni orkestrasýnda çalýþtý.

1990–1993 Taþkent'te "Özbekistan Yýldýzlarý" adlý oda orkestrasýnda çalýþtý.

1993'ten itibaren bu yana Bilkent Senfoni Orkestrasý üyesi ve Müzik ve Sahne Sanatlarý Fakültesi öðretim görevlisidir.

Geniþ repertuvarýnda Bach, Beethoven, Brahms, Schumann, Chopin, Dvorjak, Çaykovski, Rachmaninov, Þostakoviç, Prokofyev gibi ünlü bestecilerin yaný sýra pek çok Özbek bestecilerin eserleri de yer alýyor.

Gennady Rozhdestvensky, Sergei Skripka, Aleksandr Dmitriyev, Karl Anton Rickenbacker, Nello Santi, Jean Fournet, Ýonesku Galati, Emil Tabakov, Gürer Aykal gibi birçok deðerli þef ile çalýþtý.

Türkiye, Ýtalya, Belçika, Ýsviçre, Rusya, Hong Kong, Tayland ve Japonya'da konser turneleri gerçekleþtirdi. Çeþitli resital ve oda müziði konserleri vermektedir.


Takip edilmekten korkmuyoruz!.. Takip için tıklayın: twitter.com/klasiknotlariReferans bilgisi: "Serdar Rasul", 2012 , Klasik Notları sitesi, http://www.klasiknotlari.com/tr/340/Serdar_Rasul.html


 Bu sayfayı Facebook'ta paylaşın.

 Bu sayfayı Twitter'da paylaşın.


Klasik Notları Sitesi klasik müzikte kim kimdir, hangi dönem bestecilerinin eserleri nelerdir, hangi solistler ne virtüözüdür, kaliteli müzik nedir ne değildir... Konserlerde hangi abiye giysiler giyilir, altın elmas nasıl mücevherli takılar takılır!... Bestecilerin hayatları nasıldır, besteleri ne zaman yazılmış, nasıl ve neler ifade etmektedir, neden, niye, niçin gibi sorular için bir kaynak olma amacındadır.


ÇYDD


Klasik Müzik Notları
Mobil Kullanım İpuçları

  © 2009-2021 Klasik Notları | Klasik Müzik Sitesi | www.klasiknotlari.com