Klasik Mzik Notlar   Classical Music   Composers  Works  Soloists  About  Contact
 
 
 Search Works, Composers, Solists:
 

 
Klasik Notlar Twitter Hesab

Ali Doðan Sinangil

Composer Introduction

1934'te Konya'da sanayici bir ailede dünyaya gelen Sinangil, 1941'de ailesiyle Ýstanbul'a yerleþmiþ ve orta öðrenimini Galatasaray Lisesi'nde yapmýþtýr. Sinangil'in müzik yeteneðini keþfeden Ýsmail Hakký Sunat'týr.

Lisedeki yýllarýnda Seyfettin Asal, Ali Sezin, Tahir Sevenay, Demirhan Altuð ile keman ve teori çalýþan, 1955 yýlýnda mühendislik öðrenimi için gittiði Almanya'da çaðdaþ müzik akýmlarýný izleme ve öðrenme olanaðý bulan bestecimiz, 1955-60 yýllarý arasýnda Darmstadt Yeni Müzik Enstitüsü'nün kurslarýna katýlmýþ, bu kapsamda Scherchen ve Maderna gibi þeflerin, Boulez, Rufer, Ligeti, Krenek, Stockhausen gibi bestecilerin sýnýflarýnda çalýþmýþtýr.

Bu dönemde Adorno'nun diyalektik ve müzik estetiði üzerine verdiði konferanslarý izlemiþ; Nono, Berio, Cagel ve Cage’in yapýtlarý üzerinde yoðunlaþmýþtýr.

Sinangil, bestecilikte çaðdaþ müziðin evrimine koþut bir geliþim çizgisini benimsemiþtir: 12-ton ve dizisel teknikler, aleotorik yaklaþým, mikro ve makro yapýlanmalar, minimalizm vb. Gibi stilleri yapýtlarýnda kullanmýþtýr.

Bir çaðdaþ müzik bestecisi olarak Sinangil, kompozisyon sanatýnýn temel donanýmlarýný önemsediði ölçüde, 20. yy. müziðindeki geliþmeleri yakýndan izlemiþtir. Onun yapýtlarý, "öncü" ve "global" kavramlarý yansýttýðý kadar, besteciliðin tarihsel köklerinden de yararlanýldýðýný göstermektedir.

Almanya’ya gitmeden önce yazdýðý yaylýlar için "Suit"te besteci 12-ton yönteminin ilk alýþtýrmasýný gerçekleþtirmiþtir. Etkilenmiþ olduðu bazý motiflere karþýn, bu ilk yapýt, Sinangil'in sonralarý geliþtireceði baðýmsýz müzik dilinin ipuçlarýný sergiler.

1959’da bestelediði "Improvisation I", iki yýl sonra Bruno Maderna yönetimindeki Uluslararasý Kranichsteiner Oda Müziði Topluluðu tarafýndan Darmstadt’ta yorumlanmýþtýr. Bu yapýt, þefin ve dokuz çalgýcýnýn yarattýðý müzikal atmosferi belirlemek amacýyla yazýlmýþtýr. Yapýsal geçiþlerde orkestra þefi, müziðin akýþýna ya sezgileriyle egemen olmayý, yada kendi seçtði tempo deðiþiklikleriyle çalgýcýlarýn doðaçlamalarý arasýnda denge kurma eylemini gerçekleþtirir.

Ali Doðan Sinangil, "baþyapýt"larýndan Mevlana Oratoryosu'nu 1973 yýlýnda bestelemiþtir. 13. yüzyýl düþünür ve þairlerinden Mevlana'nýn Mesnevi’sinde yer alan ilk 18 þiir üzerine yazýlan bu yapýt, tasavvuf feslefesinin saf mistisizmini bestecinin özgün müziðiyle birleþtirme amacýný taþýr.

Yine bir baþyapýt olan Senfoni No.1, tek bölümdür. Çok boyutlu oylum içerisinde deðiþik hücresel nitelikteki müzik öðelerinden oluþan bu yapýttaki hücre gereçlerinin her biri, kendi aralarýnda belirli konum ve oran çerçevesinde iþlenmiþtir. Hücrelerin dönüþümü yeni durumlar ve yoðunluk ayrýmlarý yaratýr ve bu yapýlar birbirini izler. Dört temel temayý yaratan yapýlanma, daha sonra deðiþik biçimlerde yeniden ortaya çýkar ve senfoninin "geliþtirim" bölmesini oluþturur. Dördüncü tema, "makro yapý" açýsýndan ötekilerine göre çok daha farklý yapý sergiler. Genelde yaylý ve üflemeli çalgýlarýn statik týnýlarýndan oluþan klasik senfoni formunun "orta bölümü"ne benzeyen farklý bir polifonik yapýsý bulunduðu söylenebilir. Bu bölme, yoðunluk farklýlýklarý içeren öteki bölmelerin aksine, mikroyapýsal ve çizgisel akiþ içinde iþlenmektedir. Yapýtýn sonuna doðru ana temalarýn özellikleri yeniden belirir.

Bestecinin bu yapýtlarýnda genel olarak sürekli yinelenen ritmik figürler görülmez. Doðal zaman akýþýnda ve deðiþik boyutlardaki zaman bölümlerinde yer alan ses gruplarý, renkli ve örgütlenmiþ organik bir atmosfer yaratýr.

Sinangil'in yaratýlarýný deðerlendiren bestecimiz ve müzik tarihçimiz Ertuðrul Oðuz FIRAT'ýn görüþleri özetle þöyledir: "1. ve 2. senfoniler ve dördül'ü, Sinangil'in Webern sonrasý diziselliði anýþtýran, týnýsal uyumsal deðiþikliðin sergilenmesinden oluþan, ses kümeciklerinin birbirleri ile iliþkisinin soyut bir algýlama içerisinde gözeten bir yeni müzik araþtýrýcýsý olduðunu göstermektedir."

Sinangil'in yapýtlarý üzerindeki haklar kendisine aittir geniþ bilgi için besteciye baþvurulabilir.

Klasik Batý Müziði Türk bestecilerinden Ali Doðan Sinangil'in 4. Senfonisi'nin dünyada ilk seslendiriliþi ise 5 Mayýs 2012'de Ankara'da Bilkent Senfoni Orkestrasý'yladýr.


We are not afraid to be followed! Click to follow: twitter.com/klasiknotlariRelated Interesting Articles


Reference info: "Ali Doðan Sinangil", 2012 , Klasik Notlari website, http://www.klasiknotlari.com/en/326/Ali_Doðan_Sinangil.html


 Share this page in Facebook.

 Share this page in Twitter.

 Share this page in Delicious.


Klasik Notlar Sitesi klasik mzikte kim kimdir, hangi dnem bestecilerinin eserleri nelerdir, hangi solistler ne virtzdr, kaliteli mzik nedir ne deildir... Konserlerde hangi abiye giysiler giyilir, altn elmas nasl mcevherli taklar taklr!... Bestecilerin hayatlar nasldr, besteleri ne zaman yazlm, nasl ve neler ifade etmektedir, neden, niye, niin gibi sorular iin bir kaynak olma amacndadr.


YDD


Classical Music Notes
Mobile Usage Tips

  2009-2021 Klasik Notlar | Klasik Mzik Sitesi | www.klasiknotlari.com