Klasik Mzik Notlar   Classical Music   Composers  Works  Soloists  About  Contact
 
 
 Search Works, Composers, Solists:
 

 
Klasik Notlar Twitter Hesab

Marek Pijarowski

Conductor Introduction

Marek Pijarowski

1980 yýlýndan bu yana W. Lutoslawsky Devlet Filarmoni Orkestrasý'nýn yönetici ve sanat direktörü olan Pijarowski 1951 yýlýnda Polonya'nýn Wroclaw þehrinde doðdu. Eðitim süreci içinde müzik okullarýnda piyano, keman, obua ve org çalarak çalýþtý ve Tadeusz Strugala ile birlikte Wroclaw Müzik Akademisi'nde orkestra yönetti.

Marek Pijarowski ayný zamanda, Weimar'da bulunan Uluslararasý Müzik Okulu'nda Avid Jansons ile orkestra yönetimi eðitimini tamamladý. Avusturya Hükümeti'nin burslusu olarak Viyana'daki 'Hochschule für Musik und Darstellende Kunst Okulu'nda Prof. Carl Oesterreicher ile çalýþtý. Bu çalýþma kendisine Herbert von Karajan, Leonard Bernstein, Georg Solti ve Claudio Abbado gibi ünlü þeflerin çalýþmalarýný doðrudan gözlemlemesine olanak saðladý.

Profesyonel kariyeri 1974 yýlýnda Wroclaw Devlet Filarmoni Orkestrasý þefliðine atanmasý ile baþlamýþtýr. Ayný yýl Polonya orkestra þefleri yarýþmasýnda en genç yarýþmacý olarak birincilik ödülü ile Silesian Devlet Filarmoni Orkestrasý özel ödülünü kazandý. Bu baþarýsý, Varþova Ulusal Filarmoni Orkestrasý ve Katowice Polonya Ulusal Radyo Senfoni Orkestrasý dahil birçok yerden davet edilmesini saðladý. Ertesi yýl Wroclaw Devlet Senfoni Orkestrasý'nýn ikinci þefliðine atandý.

1980'den beri Polonya Çaðdaþ Müzik Festivali" Musica Polonka Nova"nýn sanat yönetmeni olarak görev yapmaktadýr. Pijarowski halen sanat ve eðitim konularýnda rektör yardýmcýlýðý da yaptýðý Wroclaw Müzik Akademisi'nde Orkestra Ýdaresi Kürsüsü Profesörüdür.


We are not afraid to be followed! Click to follow: twitter.com/klasiknotlariRelated Interesting Articles


Reference info: "Marek Pijarowski", 2012 , Klasik Notlari website, http://www.klasiknotlari.com/en/302/Marek_Pijarowski.html


 Share this page in Facebook.

 Share this page in Twitter.

 Share this page in Delicious.


Klasik Notlar Sitesi klasik mzikte kim kimdir, hangi dnem bestecilerinin eserleri nelerdir, hangi solistler ne virtzdr, kaliteli mzik nedir ne deildir... Konserlerde hangi abiye giysiler giyilir, altn elmas nasl mcevherli taklar taklr!... Bestecilerin hayatlar nasldr, besteleri ne zaman yazlm, nasl ve neler ifade etmektedir, neden, niye, niin gibi sorular iin bir kaynak olma amacndadr.


YDD


Classical Music Notes
Mobile Usage Tips

  2009-2021 Klasik Notlar | Klasik Mzik Sitesi | www.klasiknotlari.com