Klasik Mzik Notlar   Classical Music   Composers  Works  Soloists  About  Contact
 
 
 Search Works, Composers, Solists:
 

 
Klasik Notlar Twitter Hesab

Jose Maria Florencio

Conductor Introduction

Jose Maria Florencio

Brezilyalý sanatçý José Maria Florêncio Júnior, viyola, kompozisyon ve orkestra þefliði alanlarýnda Polonya'da eðitimini tamamladý. Doðduðu yer olan Fortaleze'de müzikal eðitimine baþladý. Bela Horizonte'de Minas Gerais Üniversitesi'nde eðitimine devam etti ve ünlü hocalarýn gözetimi altýnda eðitimini tamamladý. New York'un ünlü Julliart Müzik Okulu, Viyana Müzik Okulu ve Warsaw Müzik Akademisi okullarýndan master kurslarý için davet edildi.

Varþova Müzik Akademisi'nden ödüllü mezun oldu. Yedi deðiþik ulustan oluþan dokuz profesörle birlikte þeflik alanýnda çalýþmalar yaptý. Bunlar arasýnda David Machado, Eugene Ormandy, Henryk Czyz Jose Maria Florencio Junior'un taktir ettiklerinden bir kaçýdýr.

Þeflik alanýnda uzmanlýk eðitimine devam ederken ayný zamanda enstrüman çalýþmalarýna da devam etti. Bela Horizonte'de Minas Gerais Senfoni Orkestrasýnýn baþ viyola sanatçýsýydý. Bahi Salvador Senfoni Orkestrasýnda solist olarak konserler ve resitaller verdi. 1985 yýlýnda Polonya'da aktif þeflik hayatýna baþladý. Polonya'da, birçok Avrupa þehrinde, Kuzey ve Güney Amerika'da ve Asya'da senfoni orkestralarý, oda orkestralarý ve operalarý yönetmiþtir.

Bu yönetmiþ olduðu konserler sayesinde kuþaðýnýn en iyi þeflerinden biri olmuþ, çok güzel eleþtiriler almýþtýr. Uluslararasý müzikal yarýþmalarýnda elde ettiði birçok ödül ve mükafatýn yanýnda yýlýn en iyi tiyatro gösterisi ödülü olan "Zlota Lodka" (Altýn Tekne) ödülünü Lodz'da bulunan büyük tiyatroda 1992 yýlýnda Verdi'nin 1993 yýlýnda Mascagni'nin Cavalleria Rusticano eserinin sahnelenmesi ile iki defa elde etme baþarýsýný göstermiþtir. 1992 sezonunu en iyi þefi olarak Sao Paulo Müzik eleþtiri ödülüne ayýk görülmekle beraber, kendi þehri olan Ceara'nýn kendi ülkesinde ve yurt dýþýnda iyi bir imajla tanýtýmýna saðlamýþ olduðu katkýdan dolayý Dünya Kültür Þahsiyeti olarak Brezilya Televizyonu Globo'nun Sereia de Ouro 97 (Altýn Deniz Kýzý) Prestij ödülüne layýk görülmüþtür.

Sanat hayatýna birçok prömiyer ve çaðdaþ eserlerin ilk kayýtlarýný yaparak baþarý eklemiþtir. Bunlara Dazý örnekler vermek gerekirse; Mikis Theodorakis'in operasý Electra'nýn dünya prömiyeri, Polonya Radyo Televizyonunda gösterilen 50. Holocaust Yýl dönümü çerçevesinde açýlýþ konseri, Martha Prasinska'nýn Holocaust Cantata sunumu. Barcelona Olimpiyat açýlýþlarý gibi...

Junior bir çok radyo, TV, Avrupa, Kuzey Amerika, Asya'da CD kayýtlarý yapmýþtýr. 1999'dan beri Poznan'da Filarmoni Derneði'nin Genel ve Sanat Danýþmanlýðý görevini yürütmektedir.


We are not afraid to be followed! Click to follow: twitter.com/klasiknotlariRelated Interesting Articles


Reference info: "Jose Maria Florencio", 2009 , Klasik Notlari website, http://www.klasiknotlari.com/en/27/Jose_Maria_Florencio.html


 Share this page in Facebook.

 Share this page in Twitter.

 Share this page in Delicious.


Klasik Notlar Sitesi klasik mzikte kim kimdir, hangi dnem bestecilerinin eserleri nelerdir, hangi solistler ne virtzdr, kaliteli mzik nedir ne deildir... Konserlerde hangi abiye giysiler giyilir, altn elmas nasl mcevherli taklar taklr!... Bestecilerin hayatlar nasldr, besteleri ne zaman yazlm, nasl ve neler ifade etmektedir, neden, niye, niin gibi sorular iin bir kaynak olma amacndadr.


YDD


Classical Music Notes
Mobile Usage Tips

  2009-2021 Klasik Notlar | Klasik Mzik Sitesi | www.klasiknotlari.com