Klasik Müzik Notları   Klasik Müzik   Besteciler  Eserler  Solistler  Hakkında  İletişim
 
 
 Eser, Besteci, Solist Aratın:
 

 
Klasik Notları Twitter Hesabı

Jose Maria Florencio

Şef Tanıtımı

Jose Maria Florencio

Brezilyalý sanatçý José Maria Florêncio Júnior, viyola, kompozisyon ve orkestra þefliði alanlarýnda Polonya'da eðitimini tamamladý. Doðduðu yer olan Fortaleze'de müzikal eðitimine baþladý. Bela Horizonte'de Minas Gerais Üniversitesi'nde eðitimine devam etti ve ünlü hocalarýn gözetimi altýnda eðitimini tamamladý. New York'un ünlü Julliart Müzik Okulu, Viyana Müzik Okulu ve Warsaw Müzik Akademisi okullarýndan master kurslarý için davet edildi.

Varþova Müzik Akademisi'nden ödüllü mezun oldu. Yedi deðiþik ulustan oluþan dokuz profesörle birlikte þeflik alanýnda çalýþmalar yaptý. Bunlar arasýnda David Machado, Eugene Ormandy, Henryk Czyz Jose Maria Florencio Junior'un taktir ettiklerinden bir kaçýdýr.

Þeflik alanýnda uzmanlýk eðitimine devam ederken ayný zamanda enstrüman çalýþmalarýna da devam etti. Bela Horizonte'de Minas Gerais Senfoni Orkestrasýnýn baþ viyola sanatçýsýydý. Bahi Salvador Senfoni Orkestrasýnda solist olarak konserler ve resitaller verdi. 1985 yýlýnda Polonya'da aktif þeflik hayatýna baþladý. Polonya'da, birçok Avrupa þehrinde, Kuzey ve Güney Amerika'da ve Asya'da senfoni orkestralarý, oda orkestralarý ve operalarý yönetmiþtir.

Bu yönetmiþ olduðu konserler sayesinde kuþaðýnýn en iyi þeflerinden biri olmuþ, çok güzel eleþtiriler almýþtýr. Uluslararasý müzikal yarýþmalarýnda elde ettiði birçok ödül ve mükafatýn yanýnda yýlýn en iyi tiyatro gösterisi ödülü olan "Zlota Lodka" (Altýn Tekne) ödülünü Lodz'da bulunan büyük tiyatroda 1992 yýlýnda Verdi'nin 1993 yýlýnda Mascagni'nin Cavalleria Rusticano eserinin sahnelenmesi ile iki defa elde etme baþarýsýný göstermiþtir. 1992 sezonunu en iyi þefi olarak Sao Paulo Müzik eleþtiri ödülüne ayýk görülmekle beraber, kendi þehri olan Ceara'nýn kendi ülkesinde ve yurt dýþýnda iyi bir imajla tanýtýmýna saðlamýþ olduðu katkýdan dolayý Dünya Kültür Þahsiyeti olarak Brezilya Televizyonu Globo'nun Sereia de Ouro 97 (Altýn Deniz Kýzý) Prestij ödülüne layýk görülmüþtür.

Sanat hayatýna birçok prömiyer ve çaðdaþ eserlerin ilk kayýtlarýný yaparak baþarý eklemiþtir. Bunlara Dazý örnekler vermek gerekirse; Mikis Theodorakis'in operasý Electra'nýn dünya prömiyeri, Polonya Radyo Televizyonunda gösterilen 50. Holocaust Yýl dönümü çerçevesinde açýlýþ konseri, Martha Prasinska'nýn Holocaust Cantata sunumu. Barcelona Olimpiyat açýlýþlarý gibi...

Junior bir çok radyo, TV, Avrupa, Kuzey Amerika, Asya'da CD kayýtlarý yapmýþtýr. 1999'dan beri Poznan'da Filarmoni Derneði'nin Genel ve Sanat Danýþmanlýðý görevini yürütmektedir.


Takip edilmekten korkmuyoruz!.. Takip için tıklayın: twitter.com/klasiknotlariİlgili Yazılar


Referans bilgisi: "Jose Maria Florencio", 2009 , Klasik Notları sitesi, http://www.klasiknotlari.com/tr/27/Jose_Maria_Florencio.html


 Bu sayfayı Facebook'ta paylaşın.

 Bu sayfayı Twitter'da paylaşın.


Klasik Notları Sitesi klasik müzikte kim kimdir, hangi dönem bestecilerinin eserleri nelerdir, hangi solistler ne virtüözüdür, kaliteli müzik nedir ne değildir... Konserlerde hangi abiye giysiler giyilir, altın elmas nasıl mücevherli takılar takılır!... Bestecilerin hayatları nasıldır, besteleri ne zaman yazılmış, nasıl ve neler ifade etmektedir, neden, niye, niçin gibi sorular için bir kaynak olma amacındadır.


ÇYDD


Klasik Müzik Notları
Mobil Kullanım İpuçları

  © 2009-2021 Klasik Notları | Klasik Müzik Sitesi | www.klasiknotlari.com