Klasik Mzik Notlar   Classical Music   Composers  Works  Soloists  About  Contact
 
 
 Search Works, Composers, Solists:
 

 
Klasik Notlar Twitter Hesab

Gülsin Onay

Soloist Introduction

Piyano eðitimine üç buçuk yaþýnda baþlayan Gülsin Onay ilk konserini altý yaþýnda TRT Ýstanbul Radyosunda verdi. Üstün Yetenekli Çocuklar Kanunu kapsamýnda, iki yýl Mithat Fenmen ve Ahmed Adnan Saygun tarafýndan Ankara'da özel eðitim verilerek 12 yaþýnda Fransa'ya gönderildi.

Paris Konservatuvarý yüksek bölümünden 16 yaþýnda, "Premier Prix du Piano" kazanarak mezun oldu. Sanatçý, Marguerite Long–Jacques Thibaud (Paris) ve Ferrucio Busoni (Bolzano) de dahil olmak üzere baþlýca uluslararasý yarýþmalarda kazandýðý ödüllerle uluslararasý müzik kariyerine baþlamýþ oldu.

Gülsin Onay'ýn uluslararasý müzik kariyeri Arjantin'den Japonya'ya uzanan bir coðrafyada 5 kýtada 64 ülkeyi kapsar. Bugüne kadar Gülsin Onay'ýn konser verdiði salonlar arasýnda Amsterdam Concertgebouw, Berlin Filarmoni Salonu, Viyana Konzerthaus, Londra Queen Elizabeth Hall ve Wigmore Hall, Paris Salle Gaveau, Washington DC National Gallery of Art ve New York Miller Theater yer almaktadýr.

Ayrýca Dresden Staatskapelle, Ýngiliz Kraliyet Filarmoni, Ýngiliz Oda Orkestrasý, Japon Filarmoni, Münih Radyo Senfoni, Saint Petersburg Filarmoni, Tokyo Senfoni, Varþova Filarmoni, Viyana Senfoni gibi dünyanýn önde gelen orkestralarý ile konser verdi.

Birlikte çaldýðý þefler arasýnda Vladimir Ashkenazy, Erich Bergel, Michael Boder, Andrey Boreyko, Jorg Faerber, Emmanuel Krivine, Ingo Metzmacher, Jose Serebrier, Vassily Sinaisky, Stanislaw Wislocki ve Lothar Zagrosek sayýlabilir. Sanatçý Berlin, Varþova Sonbaharý, Granada, Würzburg Mozart Festivali, Newport, Schleswig-Holstein, Ýstanbul, Miami gibi dünyanýn önemli müzik festivallerinin de eleþtirmenlerce beðenilen, aranan bir ismidir.

Gülsin Onay, 2004 yýlýnda baþlayarak kýsa sürede dünya genelinde klasik müzik çevrelerinin dikkatini çekmeyi baþaran Gümüþlük Klasik Müzik Festivalinin de Sanat Danýþmanlýðýný yapmaktadýr.

Son yýllarda Rachmaninov yorumlarýyla müzik otoritelerinden büyük övgüler alan Gülsin Onay ayrýca, uluslararasý alanda istisnai bir Chopin icracýsý kabul edilmektedir. Polonya Hükümeti Gülsin Onay'ý Chopin yorumlarý nedeniyle Polonya Devlet Niþaný ile onurlandýrmýþtýr.

Hocasý Saygun'un dünya çapýnda en güçlü yorumcusu olarak tanýmlanan Onay, gerek konser programlarýndan gerekse kayýtlarýndan eksik etmediði bestecinin eserlerini önemli orkestralar eþliðinde sayýsýz ülkede seslendirmiþtir. Sanatçý, kendisine adanmýþ olan Saygun'un 2. Piyano Konçertosu ile Stuppner ve Tabakov'un konçertolarýnýn dünya prömiyerlerini gerçekleþtirdi.

Saygun'un yaný sýra Hubert Stuppner 2. Piyano Konçertosunu, Jean-Louis Petit Gemmes ve Muhiddin Dürrüoðlu-Demiriz Bosphorus isimli piyano eserlerini sanatçýya ithaf etmiþlerdir. Ünlü virtüöz Marc-Andre Hamelin Gülsin Onay için Prelude ve Denis Dufour ise Avalanche'ý bestelemiþtir.

Amerikan VAI firmasý DVD olarak "Gülsin Onay Live in Recital" baþlýðýyla sanatçýnýn Miami Piyano Festivali resitalini Þubat 2011'de ve "Gülsin Onay in Concert" adýyla Grieg ve Saint-Saens konçertolarýný Mart 2009'da yayýnladý. Her iki Saygun konçertosunu yorumladýðý albümü ise Ekim 2008'de Alman CPO etiketiyle piyasaya çýkmýþtýr.

2007 yýlýnda yayýnlanan Rachmaninov ve Çaykovski piyano konçertolarýný seslendirdiði albümü, Vladimir Ashkenazy baþta olmak üzere pek çok virtuoz ve eleþtirmen tarafýndan büyük övgüyle karþýlanmýþtýr.

Müzik otoritelerinin sadece teknik ustalýðý deðil "sýnýrsýz enerji ve hem zeki hem de duyarlý bir yorum gücü ile donatýlmýþ olaðandýþý bir piyanist" olduðu konusunda da birleþtikleri Gülsin Onay'ýn 20'ye yakýn albüm kaydý, sanatçýnýn yorum gücü yanýnda repertuar zenginliðini de yansýtýr.

Onay'ýn þef Jörg Faerber yönetimindeki Bilkent Senfoni Orkestrasý eþliðinde kaydettiði Mozart Piyano Konçertolarý KV 466 ve 467 ise Lila etiketiyle yine 2010 sonbaharýnda ülkemizde piyasaya çýkmýþtýr.

Gülsin Onay'a 1987 yýlýnda Devlet Sanatçýsý unvaný verilmiþtir. 1988 yýlýnda Boðaziçi ve 2007 yýlýnda Hacettepe Üniversiteleri tarafýndan Fahri Doktora ile onurlandýrýlmýþtýr. Yurtiçi ve dýþýnda pek çok yardým konseri veren Gülsin Onay, 2003 yýlýnda UNICEF Türkiye Milli Komitesi tarafýndan "Ýyi Niyet Elçisi" seçilmiþtir.

Sanatçýya ayrýca Sevda-Cenap And Müzik Vakfý tarafýndan 2007 Onur Ödülü Altýn Madalyasý verildi. Onay, Cumhurbaþkanlýðý Senfoni Orkestrasý Solisti olup, Bilkent Üniversitesi'nin de Sürekli Sanatçýsýdýr.


We are not afraid to be followed! Click to follow: twitter.com/klasiknotlariRelated Interesting Articles


Reference info: "Gülsin Onay", 2011 , Klasik Notlari website, http://www.klasiknotlari.com/en/258/Gülsin_Onay.html


 Share this page in Facebook.

 Share this page in Twitter.

 Share this page in Delicious.


Klasik Notlar Sitesi klasik mzikte kim kimdir, hangi dnem bestecilerinin eserleri nelerdir, hangi solistler ne virtzdr, kaliteli mzik nedir ne deildir... Konserlerde hangi abiye giysiler giyilir, altn elmas nasl mcevherli taklar taklr!... Bestecilerin hayatlar nasldr, besteleri ne zaman yazlm, nasl ve neler ifade etmektedir, neden, niye, niin gibi sorular iin bir kaynak olma amacndadr.


YDD


Classical Music Notes
Mobile Usage Tips

  2009-2021 Klasik Notlar | Klasik Mzik Sitesi | www.klasiknotlari.com