Klasik Mzik Notlar   Classical Music   Composers  Works  Soloists  About  Contact
 
 
 Search Works, Composers, Solists:
 

 
Klasik Notlar Twitter Hesab

Christine Wolff

Soloist Introduction

Christine Wolff

Alman soprano, Christine Wolff, Leipzig Musikhochschule'de Kammersängerin Sigrid Kehl ile çalýþmýþtýr. Halen kendisinin þan koçu Profesör Venceslava Hruba-Freiberger'dir. 2000 yýlýnda Alman Konser Korolarý Konseyi'nden Ýkincilik Ödülü almýþtýr. (Birincilik Ödülü'ne o yýl kimse layýk görülmemiþtir)

Christine Wolff, kariyerine Chemnitz ve Dessau'daki operalarda korolara üye olarak baþlamýþtýr. O günlerden sonra, sayýsýz lirik soprano rolleri aldýðý, Leipzig, Schwerin ve Halle Operalarýnda, Staatsoper Berlin'de ve Staatstheater Gärtnerplatz Münih'te, konuk olarak sahne almýþtýr. Sanatçý, yüzlerce performans ve kapsamlý bir repertuvar ile yüksek profilli bir konser kariyeri oluþturmuþtur.

Üslubundaki hassasiyet ve tekniðindeki mükemmeliyet Christine Wolff'un, sadece Passion ve Oratoryolar gibi standart konser reperuvarýnda kendini rahat hissetmesine deðil, ayrýca (War Requiem, Golgotha, Jeanne d'Arc, Carmina Burana) gibi klasik modern çalýþmalarda olduðu kadar, Musica Antiqua Köln ve Amsterdam Concertgebouw Orkestrasý eþliðinde dönem müzikleri ile de sahne almasýný mümkün kýlmýþtýr.

Christine Wolff, konuk sanatçý olarak, tüm Almanya'daki, Eurydice, Musetta, Rosina, Konstanze gibi tiyatrolarda, opera ve operetlerde rol alarak þarký söylemesi için davet edilmiþtir. Baþarýsý ve dinleyenlerin büyük beðenisi sanatçýya, Leonard Bernstein'nýn Batý Yakasý Hikayesi'ndeki Maria rolünü getirmiþtir. Sanatçý bu rolü, Berlin'de (Metropoltheater ve þu anda Admiralspalast'ta), Munich'te, Leipzig'de, Halle ve Schwerin'de on farklý prodüksiyonda seslendirmiþtir.

Kariyeri ilerledikçe, konser ve opera programlarý, Christine Wolff'u, dünyanýn her yerine taþýmýþtýr. En son davetler içinde, Amsterdam, Basel, Innsbruck, Viyana, Büyük Kanarya Adasý, Paris, Utrecht, Milan, Lizbon, Budapeþte, Barselona, Pensilvanya, Sofya, Korfu ve Porto vardýr

Gewandhausorchester Leipzig, Dresdner Kapellsolisten, La Cetra Basel, Thomanerchor Leipzig, Windsbacher Knabenchor ve Dresdner Kreuzchor gibi birçok tanýnmýþ orkestra ve korolarla, Kurt Masur, Peter Schreier, M. Jurowski, J. P. Weigle, Hans-Christoph Rademann, M. Tardue, Hermann Max, Georg Christoph Biller ve Reinhard Goebel gibi önemli þefler yönetiminde sahne almýþtýr.

Händelfestspiele Halle, Internationale Bachfeste Leipzig, Hamburg, Schlossfestspiele Ludwigsburg, Festivals für Alte Musik Innsbruck, Melk, Utrecht, Herne, Telemannfesttage Magdeburg, Brandenburgische Sommerkonzerte, Internationale Sofioter Festwochen ve MDR-Musiksommer gibi birçok prestijli festivale konuk olmuþtur. Almanya'nýn konser ve kilise korolarýnda düzenli olarak görev almaktadýr.

Sanatsal yeteneðinin içe iþleyen derinliði ile müzikalitesinin birleþimi Christine Wolff'u, çaðdaþ müziðin aranýlan bir yorumcusu yapmýþtýr. Bunlara örnek olarak Opera Leipzig'de Luca Lombardi'nin Dmitri'si ya da ABD'de Dominick Argento'nun Miss Havisham baþlýklý eserinde, Miss Havisham olarak seslendirdiði soprano solosu gösterilebilir.

Sanatçýnýn kayýtlarý, geniþ bir yelpazede, Barok ve Klasik'ten Çaðdaþ müziðe uzanýr. Bunlarýn arasýnda bütün opera kayýtlarý, daha az tanýnan Romantik bestecilerin eserleri ve Joaquin Rodrigo'nun Ýspanyol þarkýlarý da bulunur.

Christine Wolff, bilgi ve deneyimlerini masterclasslarda ve Halle Üniversitesi'nde öðretim görevlisi olarak öðrencilere aktarmaktan çok keyif alýr.

Christine Wolff, 11 Temmuz 2011'de Bodrum Gümüþlük Klasik Müzik Festivali'nde de konuk solist olarak yer almýþtýr.


We are not afraid to be followed! Click to follow: twitter.com/klasiknotlariRelated Interesting Articles


Reference info: "Christine Wolff", 2011 , Klasik Notlari website, http://www.klasiknotlari.com/en/249/Christine_Wolff.html


 Share this page in Facebook.

 Share this page in Twitter.

 Share this page in Delicious.


Klasik Notlar Sitesi klasik mzikte kim kimdir, hangi dnem bestecilerinin eserleri nelerdir, hangi solistler ne virtzdr, kaliteli mzik nedir ne deildir... Konserlerde hangi abiye giysiler giyilir, altn elmas nasl mcevherli taklar taklr!... Bestecilerin hayatlar nasldr, besteleri ne zaman yazlm, nasl ve neler ifade etmektedir, neden, niye, niin gibi sorular iin bir kaynak olma amacndadr.


YDD


Classical Music Notes
Mobile Usage Tips

  2009-2021 Klasik Notlar | Klasik Mzik Sitesi | www.klasiknotlari.com