Klasik Mzik Notlar   Classical Music   Composers  Works  Soloists  About  Contact
 
 
 Search Works, Composers, Solists:
 

 
Klasik Notlar Twitter Hesab

Boguslaw Dawidow

Conductor Introduction

Boguslaw Dawidow

Müzik bilgisi ve sahne karizmasýyla bilinen Dawidow, Polonya Kültür Bakanlýðý tarafýndan (Eylül 1999'dan bu yana) Opole, Polonya Filarmoni Orkestrasý'nýn genel sanat yönetmenliðini yapmaktadýr. Bu süreçte Opole Filarmoni Orkestrasý'nýn gerek sanatçý kadrosu oluþumu gerekse orkestranýn uluslararasý konumu için büyük katkýsý bulunmuþtur. 2011 kýþýnda ayný orkestrayla Amerika turnesi gerçekleþtirecekler.

Sopot'da doðmuþ olan Davidow, orkestra þefliðine Bohdan Wodiczko ve Krzysztof Missona ile baþlamýþtýr. Daha ileriki yýllarda Viyana ve Ýtalya'da eðitimine devam etmiþtir. Bunun yanýnda Leonard Bernstein'ýn orkestra yönetme tekniði Davidow üzerinde büyük etki býrakmýþtýr.

Geçen parlak kariyerinde, Fransa Avusturya Almanya Ýtalya Ýsviçre Rusya Amerika Ýspanya Hollanda Güney Amerika Macaristan Çin ve Japonya'nýn bir çok önde gelen orkestrasý ile birlikte çalýþmýþtýr. Þef Davidow, Opole Filarmonik Orkestrasýyla beraber bir çok kayýt gerçekleþtirmiþtir, bunlarýn arasýnda; Brahms, Çaykovski, Szymanowski, Elsner öne çýkan kayýtlardýr.

1991-95 yýllarý arasýnda Polonya Oda Orkestrasý þefliðini yapmýþtýr. 1994-2002 yýllarý arasýnda ise Rusya Ulusal Akademik Senfoni Orkestrasýnýn hem sanat yönetmeni hem de orkestra þefliðini yapmýþtýr.

1980'lerde Krakow'da kurmuþ olduðu Chopin Oda Orkestrasý halen çeþitli Avrupa þehirlerinde turneler düzenlemektedirler. Opole Filarmoni Orkestrasý'nýn Genel Sanat Yönetmenliðinin yanýnda 1998 yýlýnda Amerika Philadelphia Virtüozleri Oda Orkestrasý'nda birinci misafir þef olmaya layýk görüldü.

Boguslaw Dawidow'un üstün müzik yeteneði, geniþ müzik repertuarý ve baþarýlarýndan dolayý 2002 yýlýnda New York'daki "American Biographical Institute" tarafýndan "Man of the Year" ödülüne layýk görülmüþtür.


We are not afraid to be followed! Click to follow: twitter.com/klasiknotlariRelated Interesting Articles


Reference info: "Boguslaw Dawidow", 2010 , Klasik Notlari website, http://www.klasiknotlari.com/en/228/Boguslaw_Dawidow.html


 Share this page in Facebook.

 Share this page in Twitter.

 Share this page in Delicious.


Klasik Notlar Sitesi klasik mzikte kim kimdir, hangi dnem bestecilerinin eserleri nelerdir, hangi solistler ne virtzdr, kaliteli mzik nedir ne deildir... Konserlerde hangi abiye giysiler giyilir, altn elmas nasl mcevherli taklar taklr!... Bestecilerin hayatlar nasldr, besteleri ne zaman yazlm, nasl ve neler ifade etmektedir, neden, niye, niin gibi sorular iin bir kaynak olma amacndadr.


YDD


Classical Music Notes
Mobile Usage Tips

  2009-2021 Klasik Notlar | Klasik Mzik Sitesi | www.klasiknotlari.com