Klasik Mzik Notlar   Classical Music   Composers  Works  Soloists  About  Contact
 
 
 Search Works, Composers, Solists:
 

 
Klasik Notlar Twitter Hesab

Rauf Abdullayef

Conductor Introduction

Rauf Abdullayef

Azerbaycan'ýn Bakü kentinde doðdu. 6 yaþýnda müzik okuluna baþladý. 16 yaþýnda girdiði Bakü Konservatuvarý piyano bölümünden 1959 yýlýnda mezun oldu. Bir yýl piyano öðretmenliði yaptý. 1960'da St. Petersburg Konservatuvarý Orkestra þefliði bölümüne girdi. 1965 yýlýnda okulu bitirdikten sonra Bakü Devlet Opera ve Balesi'nde þeflik görevine baþladý. 1968'den 1984 yýlýna kadar Bakü Devlet Opera ve Balesi'nin genel müzik direktörlüðünü sürdürdü. 1969'da ayný toplulukla Paris, Lüksemburg ve Monte Carlo'da turnelere katýldý.

Bakü Devlet Konservatuvarý profesörlerinden olan Abdullayev, 1984 yýlýndan bu yana Bakü Devlet Senfoni Orkestrasý genel müzik direktörü olarak çalýþmaktadýr. Ayrýca Azerbaycan Devlet Sanatçýsý da olan Rauf Abdullayev, Ensemble Solistleri Orkestrasý ile Amerika, Ýngiltere, Almanya'da ve Azerbaycan Orkestrasý ile Fransa, Almanya, Rusya'ya da konserler vermiþtir. Þef, 1991-1997 yýllarý arasýnda Ankara Devlet Opera Balesi'nde genel müzik direktörlüðü yapmýþtýr.


We are not afraid to be followed! Click to follow: twitter.com/klasiknotlariRelated Interesting Articles


Reference info: "Rauf Abdullayef", 2009 , Klasik Notlari website, http://www.klasiknotlari.com/en/21/Rauf_Abdullayef.html


 Share this page in Facebook.

 Share this page in Twitter.

 Share this page in Delicious.


Klasik Notlar Sitesi klasik mzikte kim kimdir, hangi dnem bestecilerinin eserleri nelerdir, hangi solistler ne virtzdr, kaliteli mzik nedir ne deildir... Konserlerde hangi abiye giysiler giyilir, altn elmas nasl mcevherli taklar taklr!... Bestecilerin hayatlar nasldr, besteleri ne zaman yazlm, nasl ve neler ifade etmektedir, neden, niye, niin gibi sorular iin bir kaynak olma amacndadr.


YDD


Classical Music Notes
Mobile Usage Tips

  2009-2021 Klasik Notlar | Klasik Mzik Sitesi | www.klasiknotlari.com