Klasik Mzik Notlar   Classical Music   Composers  Works  Soloists  About  Contact
 
 
 Search Works, Composers, Solists:
 

 
Klasik Notlar Twitter Hesab

Antonin Dvorak, Op. 108 "Öðle Cadýsý"

Review of the Work

Antonin Dvorak'ýn yine, Karel J. Erben'in (1811-70) 1852'de yayýnladýðý Ulusal masallar demeti'nde yer alan baladlarýndan esinlenerek, aþaðý yukarý ilkiyle (Su Cini, Vodnik, Op.107) ayný tarihlerde, 11 Ocak-27 Þubat 1896 arasýnda bestelediði Öðle Cadýsý, bu dizi senfonik þiirler arasýnda ilk kez seslendirilenidir.

Dvorak'ýn son Londra ziyaretinde, 26 Ekim 1896 günü Henry Wood yönetiminde, Prag'daki özel Haziran yorumundan sonra resmen ilk kez çalýnmýþtýr.

Eserin baþýndaki uzun giriþle Dvorak baladýn bütünlüðünden çok müziðin dengesini düþünür. Geri kalan bölümde de baladýn dizelerini canlý ve dramatik olarak iþler. Masal kötü bir cadýnýn yaramaz bir çocuðu ele geçiriþini anlatýr.

Anne, huysuz çocuðunu uslandýramayýnca onu kötü yürekli Öðle Cadýsý'na vereceðini söyleyerek korkutmak ister. Yaylý çalgýlarýn anneyi, obuanýn da çocuðu simgelediði müzikte Öðle Cadýsý'ný canlandýran basklarnet ve trompet sesleri, onun çocuðu almaya geldiðini belirtir.

Anne söylediklerinden piþman olmuþ, büyük üzüntü ve korku içinde yalvarýr. Fakat cadý buna hiç aldýrmaz; scherzo türü canlý bir müzikle çevrelerinde ürkütücü dansýna baþlar, mutlaka çocuðu alacaktýr... Daha sonra eve gelen baba eþini yerde baygýn bulur; ama kucaðýndaki çocuk ölmüþtür...

Senfonik þiirde onlarýn acýsýný yansýtan müziðe cadýnýn kahkahalarý da karýþýr ve eseri sona erdirir.
I suggest, you'll like this:
Aleksandr Borodin, Orta Asya Steplerinde


We are not afraid to be followed! Click to follow: twitter.com/klasiknotlariOther Example Works by Antonin Dvorak


Related Interesting ArticlesA Few Random Other Works Which You May Like


Reference info: "Antonin Dvorak, Op. 108 "Öðle Cadýsý"", 2009 , Klasik Notlari website, http://www.klasiknotlari.com/en/173/Antonin_Dvorak_Op_108_Öðle_Cadýsý.html


 Share this page in Facebook.

 Share this page in Twitter.

 Share this page in Delicious.


Klasik Notlar Sitesi klasik mzikte kim kimdir, hangi dnem bestecilerinin eserleri nelerdir, hangi solistler ne virtzdr, kaliteli mzik nedir ne deildir... Konserlerde hangi abiye giysiler giyilir, altn elmas nasl mcevherli taklar taklr!... Bestecilerin hayatlar nasldr, besteleri ne zaman yazlm, nasl ve neler ifade etmektedir, neden, niye, niin gibi sorular iin bir kaynak olma amacndadr.


YDD


Classical Music Notes
Mobile Usage Tips

  2009-2021 Klasik Notlar | Klasik Mzik Sitesi | www.klasiknotlari.com