Klasik Mzik Notlar   Classical Music   Composers  Works  Soloists  About  Contact
 
 
 Search Works, Composers, Solists:
 

 
Klasik Notlar Twitter Hesab

Çaðdaþ Özkan

Soloist Introduction

Çaðdaþ Özkan

Piyanist Çaðdaþ Özkan, 1985'te Bulgaristan'da doðdu. Akademik müzik eðitimine 1998 yýlýnda Bilkent Üniversitesi, Müzik ve Sahne Sanatlarý Fakültesi Müzik Hazýrlýk Ýlköðretim Okulu Piyano Ana Sanat Dalý'nda burslu olarak baþladý.

Bilkent Üniversitesi'nde lisans eðitimini tamamlayana kadar sýrasýyla Prof. Ayþe Savaþýr, Narmina Sultanova ve Zarema Safarova ile çalýþtý. Bilkent Üniversitesi'nden "Yüksek Þeref" derecesi ile mezun olmasýnýn ardýndan bir yýl süreyle Ýtalya'ya giderek burada Giuseppe Binasco ile çalýþtýktan sonra 2008 yýlýnda Bilkent Üniversitesi Müzik ve Sahne Sanatlarý Enstitüsü Yüksek Lisans programýna burslu olarak kabul edildi. Halen çalýþmalarýný Prof. Ersin Onay ile sürdürmektedir.

Çaðdaþ Özkan, Bilkent Üniversitesi'ndeki eðitimi boyunca birçok etkinliðe katýldý. Solo, oda müziði ve eþlikçi olarak çaldýðý konserlerin yaný sýra Sebastian Benda, Walter Groppenberger, Hüseyin Sermet, Oksana Yablonskaya, Olga Kern gibi ünlü piyanistlerin ustalýk sýnýflarýna aktif olarak katýldý.

Mayýs 2006'da Ýstanbul'da Marcella Crudeli'nin, Temmuz ayýnda da Varna Summer Festival kapsamýnda Boris Bloch'un ustalýk sýnýfýna katýldý. 2002-2005 yýllarý arasýnda üyesi olduðu Bilkent Gençlik Korosu'yla Yunanistan, Fransa ve Bulgaristan'da üç büyük ödül kazandý.

Bilkent Üniversitesi Müzik ve Sahne Sanatlarý Fakültesinden mezun olduktan sonra, Çaðdaþ Özkan 2009'un Þubat ayýnda Amerika Birleþik Devletleri'nde üç okulun yüksek lisans giriþ sýnavlarýna katýldý. University of Maryland, New England Conservatory ve The Juilliard School'da Piyano-Eþlik (Korrepetisyon) dalýnda tam burslu eðitim hakký kazandý. The Juilliard School'u tercih eden Çaðdaþ Özkan eðitimine gelecek yýl bu okulda devam edecek.
I suggest, you'll like this:
George Gershwin, Rhapsody in Blue


We are not afraid to be followed! Click to follow: twitter.com/klasiknotlariRelated Interesting Articles


Reference info: "Çaðdaþ Özkan", 2009 , Klasik Notlari website, http://www.klasiknotlari.com/en/136/Çaðdaþ_Özkan.html


 Share this page in Facebook.

 Share this page in Twitter.

 Share this page in Delicious.


Klasik Notlar Sitesi klasik mzikte kim kimdir, hangi dnem bestecilerinin eserleri nelerdir, hangi solistler ne virtzdr, kaliteli mzik nedir ne deildir... Konserlerde hangi abiye giysiler giyilir, altn elmas nasl mcevherli taklar taklr!... Bestecilerin hayatlar nasldr, besteleri ne zaman yazlm, nasl ve neler ifade etmektedir, neden, niye, niin gibi sorular iin bir kaynak olma amacndadr.


YDD


Classical Music Notes
Mobile Usage Tips

  2009-2021 Klasik Notlar | Klasik Mzik Sitesi | www.klasiknotlari.com